Th? hai, 23/11/2020 - 15:08

Vinh danh S? gi? truy?n th?ng ki?u bào t? 9 qu?c gia và vùng l?nh th? trên th? gi?i

V?a qua, Ban d? án Ngày Qu?c T? Vi?t Nam toàn c?u ?? long tr?ng t? ch?c L? vinh danh S? gi? truy?n th?ng Ngày Qu?c T? Vi?t Nam toàn c?u ???c k?t n?i t? 10 ?i?m c?u trên th? gi?i b?ng hình th?c tr?c tuy?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL? vinh danh S? gi? truy?n th?ng ???c t? ch?c nhan l? t?t nghi?p hai khóa h?c b?ng Nghi?p v? Báo chí và D?n ch??ng trình ??u tiên dành cho ki?u bào trên qui m? toàn c?u và tri an th?y c? giáo.

Bu?i l? có s? m?t góp m?t c?a các th?y c? giáo, chuyên gia báo chí ??u ngành c?a Vi?t Nam và toàn th? các h?c vi?n ki?u bào ??n t? 9 qu?c gia và vùng l?nh th?: Vi?t Nam, Malaysia, ?ài Loan (Trung Qu?c), Hungary, Slovakia, Czech, ??c, Australia, M?.

Vinh danh S? gi? truy?n th?ng ki?u bào t? 9 qu?c gia và vùng l?nh th? trên th? gi?i - 1

H?c viên ki?u bào t? các qu?c gia cùng ??t tay lên ng?c h? vang kh?u hi?u: "T? hào là S? gi? truy?n th?ng Ngày Qu?c T? Vi?t Nam toàn c?u". (?nh: BTC)

Phát bi?u t?i bu?i l?, Th?c s? ?inh Ng?c S?n - Phó tr??ng Khoa Phát thanh và Truy?n hình, H?c vi?n Báo chí và Tuyên truy?n, Ch? nhi?m 2 khóa h?c c?a ICI/Ban d? án Ngày Qu?c T? Vi?t Nam toàn c?u kh?ng ??nh, khóa h?c là n?i t?p h?p các y t??ng, các ngu?n l?c ?? t?o ra các giá tr? v? m?t truy?n th?ng nh?m lan t?a các giá tr? c?a ng??i Vi?t ra toàn c?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Qua 2 khóa h?c, chúng t?i nh?n th?y r?ng tình yêu quê h??ng, ??t n??c t? bà con ki?u bào ? kh?p n?i trên th? gi?i ???c th? hi?n qua s? ham h?c h?i, s? ?oàn k?t, yêu th??ng, g?n bó, chia s? và cu?i khóa h?c h? ?? t?o thành m?t kh?i ?oàn k?t. ??c bi?t, t?t c? các h?c viên ??u mong mu?n tr? thành s? gi? truy?n th?ng ?? ???c c?ng hi?n nhi?u h?n cho d? án mang tính nhan v?n này", Th?c s? ?inh Ng?c S?n chia s?.

Tr??c khi th?c hi?n nghi l? tri an th?y c? và trao ch?ng nh?n t?t nghi?p cho các h?c viên ki?u bào, Ban T? ch?c dành m?t phút m?c ni?m, t??ng nh? các chi?n s? và ??ng bào mi?n Trung ?? ra ?i trong tr?n l? l?t l?ch s? v?a qua.

??ng th?i, Ban T? ch?c c?ng th?ng tin v? m?t s? vi?c mà ICI/Ban d? án ?? ph?i h?p v?i các ??n v? s? gi?, ki?u bào chia s?, ?ng h? mi?n Trung nh?: t?ng hàng tr?m nghìn kh?u trang cho ??ng bào ?à N?ng, Qu?ng Nam (trong ??t d?ch covid-19 tái bùng phát); ?ng h? 100 tri?u ??ng cho ??ng bào mi?n Trung l? l?t (th?ng qua M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam t?i TP. HCM), trao t?ng 18 su?t h?c b?ng cho các sinh viên có gia ?ình b? ?nh h??ng trong ??t l? l?t ?ang theo h?c t?i H?c vi?n Báo chí và Tuyên truy?n.

Ngoài ra, m?t s? thành viên, C? v?n H?i ??ng ICI/Ban d? án ? Thái Lan, Lào, VOV-Vi?t Nam, Czech, Malaysia, ??c, ?ài Loan (Trung Qu?c)... c?ng ?? quyên góp cùng c?ng ??ng ki?u bào g?i v? ?ng h? ??ng bào l? l?t mi?n Trung hàng ch?c t? ??ng.

Bu?i L? vinh danh ???c th?c hi?n theo hình th?c Talkshow online do các h?c viên t? 9 qu?c gia và vùng l?nh th? cùng nhau vi?t k?ch b?n, làm phóng s?, thi?t k? poster, d?ng h?u k?, ??m nh?n vai trò d?n ch??ng trình t?i các ??u c?u…


T?i ?ay, h?c viên Ph??ng Ly (Slovakia), thay m?t cho các h?c viên ki?u bào xúc ??ng chia s?: "Trong su?t th?i gian qua, b?ng t?m lòng, ki?n th?c, trí tu? và kinh nghi?m c?a mình, các th?y c? ?? truy?n l?a cho chúng em, ?? giúp chúng em tr? thành nh?ng S? gi? truy?n th?ng ki?u bào ??u tiên c?a ICI/Ban d? án Ngày Qu?c T? Vi?t Nam toàn c?u. Th?i gian t?i, chúng em hy v?ng s? ???c ?óng góp s?c l?c nh? bé mình cho các ho?t ??ng truy?n th?ng c?a c?ng ??ng ki?u bào các n??c nói chung và Ban d? án nói riêng ?? cùng nhau lan t?a các giá tr? v?n hóa Vi?t trên toàn c?u và k?t n?i b?n bè qu?c t? ??n v?i Vi?t Nam".

Vinh danh s? gi? truy?n th?ng ki?u bào t? 9 qu?c gia trên th? gi?i

Vinh danh S? gi? truy?n th?ng ki?u bào t? 9 qu?c gia và vùng l?nh th? trên th? gi?i - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác th?y c? trong bu?i l? tri an. (?nh: BTC)

Thay m?t H?i ??ng l?nh ??o ICI/Ban d? án, ??i s? thi?n chí Tr?n V?n M??i ?? th?ng báo k? ho?ch s?p t?i c?a ICI/Ban d? án nh? ti?p t?c khai gi?ng các khóa h?c nghi?p v? Báo chí-truy?n th?ng, D?n ch??ng trình, K? n?ng thuy?t trình (online) cho ki?u bào trên toàn c?u và cung c?p m?t s? h?c b?ng báo chí-truy?n th?ng cho ki?u bào, ra m?t H?i ??ng Biên t?p t?p s? c?a ICI/Ban D? án Ngày Qu?c T? Vi?t Nam toàn c?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?áng chú y, ngày 12/12 t?i s? t? ch?c H?i ngh? Qu?c t? “M?t m? Ph??ng ??ng” và c?ng tác chu?n b? t? ch?c Ngày Qu?c T? Vi?t Nam toàn c?u n?m 2021, theo hình th?c tr?c ti?p và tr?c tuy?n t?i TP. HCM, k?t n?i v?i 10 ?i?m c?u trên th? gi?i, v?i s? tham gia c?a 118 ??i bi?u là các nhà khoa h?c, doanh nhan, trí th?c trong n??c, ki?u bào và chuyên gia qu?c t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBu?i l? di?n ra h?t s?c xúc ??ng, k?t thúc v?i giai ?i?u bài hát Dòng máu l?c h?ng và hình ?nh các gi?ng viên, h?c viên ki?u bào cùng ??t tay lên ng?c h? vang kh?u hi?u: 'T? hào là S? gi? truy?n th?ng Ngày Qu?c T? Vi?t Nam toàn c?u".

Theo Ki?u Ngan - H?u Qu?ng

Th? gi?i & Vi?t Nam