Th? n?m, 26/11/2020 - 14:40

Video Nga th? thành c?ng tên l?a ?ánh ch?n m?c tiêu t? kh?ng gian

Dan trí

Nga c?ng b? ?o?n video ghi l?i v? th? thành c?ng tên l?a ch?ng ??n ??o m?i, có kh? n?ng ?ánh ch?n các v? t?n c?ng t? trên kh?ng và t? kh?ng gian.

Video Nga th? thành c?ng tên l?a ?ánh ch?n m?c tiêu t? kh?ng gian
Video Nga th? thành c?ng tên l?a ?ánh ch?n m?c tiêu t? kh?ng gian - 1

Nga th? thành c?ng tên l?a có kh? n?ng ?ánh ch?n m?c tiêu t? kh?ng gian (?nh: Tass)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? Qu?c phòng Nga ngày 25/11 th?ng báo h? ?? th? nghi?m thành c?ng m?t tên l?a ch?ng ??n ??o m?i t? b?i th? Sary-Shagan ? Kazakhstan. Tên l?a ???c phóng ?i ?? ?ánh trúng m?c tiêu gi? l?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuan ??i Nga cho hay h? th?ng phòng th? tên l?a trên ???c thi?t k? nh?m b?o v? n??c này tr??c các cu?c t?n c?ng t? trên kh?ng và trên kh?ng gian.

"T?i b?i th? Sary-Shagan, m?t kíp chi?n ??u c?a l?c l??ng phòng kh?ng và tên l?a thu?c l?c l??ng hàng kh?ng v? tr? ?? th?c hi?n thành c?ng v? phóng th? ??nh k? c?a tên l?a m?i thu?c h? th?ng phòng th? Nga", tuyên b? vi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAndrei Demin, ch? huy quan ?oàn phòng kh?ng và tên l?a s? 1 c?a l?c l??ng hàng kh?ng v? tr? Nga cho bi?t các v? th? ?? xác nh?n m?t cách ?áng tin c?y uy l?c c?a tên l?a m?i.?

Vào cu?i tháng 10, B? Qu?c phòng Nga t?ng th?ng báo v? m?t v? th? h? th?ng phòng kh?ng ? Sary-Shagan. N?m ngoái, l?c l??ng h?ng kh?ng v? tr? Nga c?ng t?ng th?c hi?n thành c?ng v? th? tên l?a ?ánh ch?n t?i b?i th? này.

??c Hoàng

Theo Sputnik