Th? ba, 24/11/2020 - 20:31

V?c xin Covid-19 c?a Nga hi?u qu? 95%, giá ch?a t?i 10 USD/li?u

Dan trí

Nga h?m nay cho bi?t v?c xin Covid-19 do n??c này phát tri?n mang tên Sputnik V hi?u qu? 95%. V?c xin s? có m?t trên th? tr??ng qu?c t? v?i giá ch?a t?i 10 USD/li?u và mi?n phí cho các c?ng dan Nga.

V?c xin Covid-19 c?a Nga hi?u qu? 95%, giá ch?a t?i 10 USD/li?u - 1

V?c xin Sputnik V c?a Nga (RDIF)

Trung tam nghiên c?u nhà n??c Gamaleya và Qu? ??u t? phát tri?n tr?c ti?p Nga (RDIF) ngày 24/11 cho bi?t trong m?t tuyên b? r?ng v?c xin Covid-19 mang tên Sputnik V do h? ph?i h?p phát tri?n ?? ??t hi?u qu? 95%, theo k?t qu? phan tích t?m th?i l?n th? hai ??i v?i các d? li?u th? nghi?m lam sàng.

Tuyên b? cho hay, v?c xin 2 li?u s? ???c ??a ra các th? tr??ng qu?c t? v?i giá d??i 10 USD/li?u và s? ???c mi?n phí cho các c?ng dan Nga.

V?c xin Sputnik V có th? ???c b?o qu?n ? nhi?t ?? t? 2-8 ?? C, thay vì nhi?t ?? d??i 0 nh? m?t s? lo?i v?c xin khác.

Theo các h?ng phát tri?n, các tính toán v? s? hi?u qu? c?a v?c xin Sputnik V ???c d?a trên nh?ng d? li?u s? b? thu ???c 42 ngày sau m?i tiêm ??u tiên. V?c xin ?? cho k?t qu? 91,4% ? 28 ngày sau m?i tiêm ??u tiên, m?t con s? d?a trên 39 tr??ng h?p th? nghi?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD42 ngày sau ?ó, sau m?i tiêm th? 2, d? li?u cho th?y “m?c ?? hi?u qu? c?a v?c xin là trên 95%”. Tuy nhiên, tuyên b? kh?ng ?? c?p t?i s? l??ng ca Covid-19 ???c dùng ?? ??a ra tính toán cu?i cùng.

“Vi?c phan tích l?n 2 ?? ???c th?c hi?n m?t tu?n sau khi các tình nguy?n viên nh?n m?i tiêm th? 2, ??ng ngh?a v?i vi?c c? th? h? ?? ph?n ?ng m?t ph?n v?i c? 2 m?i tiêm”, giám ??c Gamaleya Alexander Gintsburg cho hay.

?ng Gintsburg cho bi?t thêm r?ng, trung tam k? v?ng t? l? hi?u qu? th?m chí s? cao h?n 3 tu?n sau m?i tiêm th? 2.

Tuyên b? cho hay, 22.000 tình nguy?n viên ?? ???c tiêm m?i ??u tiên và h?n 19.000 ng??i ???c tiêm m?i th? 2.

Th? gi?i t?ng t?c th? nghi?m v?c xin Covid-19

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrên th? gi?i, các cu?c th? nghi?m v?c xin c?ng ?ang di?n ra t?i Các ti?u v??ng qu?c ? r?p th?ng nh?t, Venezuela, Belarus và các qu?c gia khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNga h?i tháng 8 ?? tr? thành qu?c gia ??u tiên trên th? gi?i ??ng ky v?c xin dù các cu?c th? nghi?m lam sàng quy m? l?n v?n v?n ?ang di?n ra.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?i tháng tr??c, T?ng th?ng Nga Vladimir Putin th?ng báo Nga ?? ??ng ky v?c xin Covid-19 th? 2 mang tên EpiVacCorona, trong b?i c?nh cu?c ?ua toàn c?u ?ang nóng lên nh?m cho ra ??i m?t v?c xin hi?u qu? ?? chi?n ??u v?i ??i d?ch mà cho t?i nay ?? khi?n g?n 1,4 tri?u ng??i thi?t m?ng.

H?i tu?n tr??c, ?ng Putin cho bi?t Nga ?? ky th?a thu?n ch? t?o v?c xin v?i Trung Qu?c và ?n ??, và khuy?n khích Brazil và Nam Phi c?ng s?n xu?t các v?c xin do Nga nghiên c?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác t?p ?oàn d??c Pfizer c?a M? và BioNTech c?a ??c h?i tu?n tr??c c?ng th?ng báo v?c xin th? nghi?m c?a h? hi?u qu? 95%, trong khi v?c xin c?a Moderna (M?) hi?u qu? 94,5%.

?y ban chau ?u ?? ??t ???c m?t th?a thu?n v?i Moderna ?? cung c?p v?c xin ??u tiên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?i tháng 8, ?y ban - v?n thay m?t các qu?c gia thành viên Liên minh chau ?u ??ng d?n ??u các cu?c ?àm phán v?i các h?ng ch? t?o v?c xin - cho bi?t các cu?c ?àm phán s? b? v?i Modera ?? ???c ti?n hành v?i m?c ?ích ky h?p ??ng cung c?p 80 tri?u li?u v?c xin, và có th? mua thêm 80 tri?u li?u khác.

An Bình
Theo Reuters