Th? sáu, 27/11/2020 - 14:39

?ng viên ngo?i tr??ng M? ?àn hay, hát gi?i c?a ?ng Biden

Dan trí

Antony Blinken, ng??i ???c ?ng Joe Biden "ch?n m?t g?i vàng" cho v? trí Ngo?i tr??ng M?, kh?ng ch? có b? dày kinh nghi?m chính tr??ng mà còn s? h?u nhi?u tài l?.

?ng viên ngo?i tr??ng M? ?àn hay, hát gi?i c?a ?ng Biden - 1

?ng Blinken, ng??i ???c ?? c? làm Ngo?i tr??ng M?, phát bi?u t?i bu?i c?ng b? n?i các c?a ?ng Biden t?i Delaware ngày 24/11. (?nh: AFP)

Theo ch? ngh?a chau ?u, ?a ph??ng và qu?c t?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAntony Blinken có m?i quan h? cá nhan sau s?c và lau dài v?i chau ?u. ?ng c?ng là ng??i có ni?m tin m?nh m? vào liên minh xuyên ??i Tay D??ng.

"??n gi?n mà nói, th? gi?i s? an toàn h?n cho ng??i dan M? khi chúng ta có b?n bè, ??i tác và ??ng minh", ?ng Blinken phát bi?u vào n?m 2016.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Blinken t?ng m? t? chau ?u là "??i tác quan tr?ng", ??ng th?i ch? trích k? ho?ch c?a chính quy?n T?ng th?ng Donald Trump v? vi?c rút quan ??i M? kh?i ??c là hành ??ng "ng? ng?n, th?t b?i v? chi?n l??c, làm suy y?u NATO, làm l?i cho Nga và gay t?n h?i cho ??c - ??ng minh quan tr?ng nh?t c?a M? t?i chau ?u".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong m?i v?n ?? l?n v? chính sách ??i ngo?i, g?m kh?ng b?, khí h?u, ??i d?ch, th??ng m?i, Trung Qu?c, th?a thu?n h?t nhan Iran, ?ng Blinken ??u l?p l?i "cau th?n chú" r?ng: M? nên h?p tác v?i các ??ng minh c?a mình trong khu?n kh? các hi?p ??c và các t? ch?c qu?c t?.

?ng Blinken c?ng coi vai trò l?nh ??o c?a M? trong các th? ch? ?a ph??ng là ?i?u c?n thi?t. "S? tham gia c?a M?, s? l?nh ??o c?a M? v?n gi? vai trò quan tr?ng, th?m chí trong m?t s? v?n ?? còn quan tr?ng h?n so v?i tr??c ?ay", ?ng Blinken phát bi?u h?i ??u n?m nay.

Gia ?ình chính tr? truy?n th?ng

Antony Blinken, 57 tu?i, có kh? n?ng nói ti?ng Pháp tr?i ch?y và t?ng tr? l?i nhi?u cu?c ph?ng v?n b?ng ti?ng Pháp. ?ng l?n lên ? New York và t?ng chuy?n t?i Paris lúc nh?, sau khi cha m? ?ng ly h?n và m? ?ng, bà Judith, k?t h?n v?i lu?t s? ng??i M? g?c Balan Samuel Pisar.

Blinken theo h?c m?t tr??ng song ng? ? Paris. Khi còn là sinh viên t?i ??i h?c Harvard, Blinken ?? vi?t bài cho m?t t? báo c?a sinh viên. Blinken c?ng t?t nghi?p t? m?t ng?i tr??ng danh giá khác Tr??ng Lu?t Colombia.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBlinken sinh ra và l?n lên trong m?t gia ?ình có truy?n th?ng ngo?i giao. Cha ?ng là m?t trong nh?ng ng??i sáng l?p ngan hàng ??u t? t?i New York và t?ng là ??i s? M? t?i Hungary d??i th?i c?u T?ng th?ng Bill Clinton. Em gái cùng m? khác cha, Leah Pisar, c?ng làm vi?c t?i B? Ngo?i giao và là giám ??c truy?n th?ng t?i H?i ??ng An ninh Qu?c gia trong chính quy?n Clinton. Chú c?a Blinken là ??i s? M? t?i B?, trong khi cha d??ng c?a ?ng là c? v?n cho c?u T?ng th?ng John F. Kennedy và các t?ng th?ng Pháp.

6 n?m ? Th??ng vi?n

?ng viên ngo?i tr??ng M? ?àn hay, hát gi?i c?a ?ng Biden - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD(T? trái qua ph?i) C?u phó T?ng th?ng Joe Biden, c?u phó c? v?n an ninh qu?c gia Antony Blinken, c?u c? v?n an ninh qu?c gia Susan Rice và Ngo?i tr??ng John Kerry t?i Nhà Tr?ng vào n?m 2013. (?nh: Reuters)

Antony Blinken ?? dành nhi?m k? 6 n?m t?i Th??ng vi?n M? v?i t? cách là m?t trong nh?ng tr? ly hàng ??u c?a ?ng Joe Biden. T??ng t? các tr? ly than c?n nh?t v?i ?ng Biden, c?ng vi?c ??u tiên c?a Blinken v?i ?ng Biden là t?i Qu?c h?i M?.?

Blinken là m?t thành viên c?a H?i ??ng An ninh Qu?c gia trong chính quy?n Clinton t? n?m 1994 ??n n?m 2001. T? n?m 2002, ?ng Blinken làm vi?c cho ?ng? Biden?v?i t? cách là giám ??c ph? trách nhan s? Dan ch? t?i ?y ban ??i ngo?i Th??ng vi?n M?. ?ng Biden là ngh? s? Dan ch? c?p cao t?i ?y ban này t? n?m 1997 cho t?i khi ?ng tr? thành phó t?ng th?ng M? vào n?m 2009.

Trong nhi?m k? ??u tiên c?a ?ng Obama, ?ng Blinken ?óng vai trò là c? v?n an ninh qu?c gia cho c?u Phó T?ng th?ng Joe Biden, sau ?ó tr? thành tr? ly t?ng th?ng. Trong nhi?m k? th? hai c?a mình, ?ng Obama b? nhi?m ?ng Blinken làm th? tr??ng ngo?i giao, giúp ??nh hình chính sách c?a M? trong các v?n ?? liên quan t?i Nga - Crimea, kh?ng ho?ng di c? toàn c?u, s? tr?i d?y c?a t? ch?c nhà n??c H?i giáo t? x?ng (IS) và m?i quan h? v?i chau á c?ng nh? Trung Qu?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKho?ng th?i gian này ?? m? ra cho ?ng Blinken các m?i quan h? ch?t ch? v?i các c? v?n than c?n khác c?a ?ng Biden và nh?ng ng??i làm vi?c trong Th??ng vi?n M?, bao g?m c?u Th? tr??ng Qu?c phòng M? ph? trách chính sách Brian McKeon Brian McKeon, c?u Phó Giám ??c C? quan Tình báo Trung ??ng M? (CIA) Avril Haines.

?ng h? ch? ngh?a can thi?p

V?i vai trò t?i H?i ??ng An ninh Qu?c gia d??i chính quy?n Obama và sau ?ó là Th? tr??ng Ngo?i giao M?, ?ng Blinken ?ng h? s? can d? m?nh m? h?n c?a M? vào cu?c xung ??t Syria và Libya. Ngoài ra, ?ng Blinken c?ng là tr? ly than c?n cho ?ng Biden vào th?i ?i?m ?ng Biden ?ng h? M? t?n c?ng Iraq h?i n?m 2003.

?ng Blinken tin r?ng ngo?i giao c?n ???c h? tr? thêm b?ng bi?n pháp r?n ?e và v? l?c có th? là ph??ng ti?n b? sung c?n thi?t giúp ngo?i giao hi?u qu? h?n.

"T?i Syria, chúng ta ?? ?úng khi tránh tr? thành m?t Iraq th? hai b?ng cách kh?ng can thi?p quá nhi?u, nh?ng chúng ta l?i m?c sai l?m ng??c l?i là hành ??ng quá ít ", ?ng Blinken nói.

?ng Blinken c?ng kêu g?i các l?nh tr?ng ph?t qu?c t? nh?m vào Nga liên quan t?i v?n ?? sáp nh?p bán ??o Crimea.

G?c Do Thái, tam h?n chau ?u

Cha m? c?a Antony Blinken ??u là ng??i Do Thái. Samuel Pisar, cha d??ng quá c? c?a ?ng Blinken, ?? s?ng sót sau th?m h?a di?t ch?ng nh?m vào ng??i Do Thái Holocaust. ?ng Pisar c?ng là tác gi? cu?n h?i ky "Of Blood and Hope", k? v? hành trình s?ng sót c?a ?ng tr??c s? càn quét c?a phát xít ??c.

Sau khi ?ng Pisar qua ??i vào n?m 2015, ?ng Joe Biden t?ng nói r?ng ng??i M? c?n ph?i ??c cu?n h?i ky "Of Blood and Hope", vì ?ay là l?i nh?c nh? m?nh m? cho m?i th? h? v? "ngh?a v? kh?ng bao gi? ???c quên c?a chúng ta".

G?p v? trong c?ng vi?c

?ng viên ngo?i tr??ng M? ?àn hay, hát gi?i c?a ?ng Biden - 3

?ng Blinken t?ng ch?i guitar cho m?t ban nh?c khi còn tr?. (?nh: Spotify)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Blinken g?p v? mình, bà Evan Ryan, khi ?ng ?ang làm vi?c t?i Nhà Tr?ng v?i vai trò là ng??i chu?n b??các bài phát bi?u t?i H?i ??ng An ninh Qu?c gia, còn bà Evan Ryan là ng??i s?p x?p l?ch trình cho c?u ?? nh?t phu nhan Hillary Clinton. Ryan ti?p t?c làm vi?c cho bà Clinton trong chi?n d?ch tranh c? vào Th??ng vi?n, và sau ?ó làm vi?c cho ?ng Biden v?i vai trò tr? ly khi ?ng là phó t?ng th?ng M?.

Bà Clinton là khách m?i trong ?ám c??i c?a Blinken - Ryan vào n?m 2002. C?p ??i hi?n có 2 ng??i con.

Nhi?u tài l?

?ng Antony Blinken hát cùng ban nh?c

?ng Blinken bi?t ch?i guitar, ch? y?u theo dòng nh?c blues và rock. Khi còn tr?, ?ng c?ng th?nh tho?ng ch?i nh?c jazz.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTình yêu am nh?c c?a Blinken b?t ngu?n t? khi ?ng còn ? Paris - n?i ?ng b?t ??u h?c ch?i guitar. ?ng th??ng ch?i trong m?t ban nh?c jazz ? Paris và lên san kh?u bi?u di?n.

"Patience" và "Lip Service" là tên hai ca khúc do ban nh?c c?a ?ng Blinken th? hi?n, ???c ??ng t?i trên ?ng d?ng nghe nh?c n?i ti?ng toàn c?u Spotify.

Nhi?u n?m tr??c ?ay, ?ng Blinken th??ng ch?i bóng ?á vào ch? nh?t hàng tu?n ? Washington v?i m?t s? ng??i b?n than nh?t trong m?ng l??i ??i ngo?i c?a ?ng, bao g?m ngh? s? Tom Malinowski, Robert Malley, c?u Tr? ly Ngo?i tr??ng v? các v?n ?? chau ?u Philip Gordon…

Thành ??t

Theo Politico, New York Times