Th? n?m, 26/11/2020 - 22:59

Truy?n th?ng Trung Qu?c n? l?c "??y" ngu?n g?c Covid-19 ra n??c ngoài

Dan trí

Các h?ng truy?n th?ng Trung Qu?c ???c cho ?ang tích c?c tuyên truy?n các th?ng ?i?p r?ng vi rút SARS-CoV-2 ?? xu?t hi?n ? n??c ngoài tr??c khi nó ???c phát hi?n vào cu?i n?m ngoái ? V? Hán.

Truy?n th?ng Trung Qu?c n? l?c ??y ngu?n g?c Covid-19 ra n??c ngoài - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t nhan viên y t? l?y m?u xét nghi?m Covid-19 ? ??i Liên, Liêu Ninh h?i tháng 7 (?nh: Reuters)

Tháng 11/2019, ca m?c Covid-19 ??u tiên ???c ghi nh?n t?i thành ph? V? Hán, H? B?c, Trung Qu?c. M?t n?m tr?i qua, th? gi?i v?n ?ang g?ng mình ?ng phó v?i ??i d?ch khi có 60,8 tri?u ng??i ?? m?c b?nh và trên 1,4 tri?u ng??i thi?t m?ng.

Hi?n th?i, Trung Qu?c - vùng d?ch ??u tiên c?a th? gi?i - ?? ki?m soát ???c d?ch b?nh. Theo Reuters,Hình ảnh gây sốc khi chơi CD truy?n th?ng n??c này d??ng nh? ?ang tích c?c ??y m?nh tuyên truy?n v? các nghiên c?u khoa h?c ch? ra r?ng Covid-19 có th? ?? xu?t hi?n ? chau ?u tr??c V? Hán, nh? là m?t b?ng ch?ng cho th?y Trung Qu?c kh?ng ph?i là ngu?n g?c c?a ??i d?ch.

"Chuyên gia nói Covid-19 có th? kh?ng b?t ??u ? V? Hán mà có th? có ngu?n g?c t? th?c ph?m ??ng l?nh và bao bì (nh?p kh?u t? n??c ngoài)", Nhan dan Nh?t báoHình ảnh gây sốc khi chơi CD vi?t trên Facebook h?m 25/11.

Khác v?i nh?ng qu?c gia khác, Trung Qu?c cho r?ng bao bì th?c ph?m ??ng l?nh là m?i ?e d?a lay lan Covid-19. H? ?? m? các cu?c ?i?u tra và k?t lu?n r?ng vi rút corona ?? ???c tìm th?y trên nh?ng bao bì này. M?c dù v?y, T? ch?c Y t? Th? gi?i WHO ch?a xác ??nh th?c ph?m hay bao bì là các ngu?n lay nhi?m Covid-19.

Trong khi ?ó, Th?i báo Hoàn c?u, m?t t? báo nhà n??c Trung Qu?c, l?i tuyên truy?n v? m?t gi? thuy?t r?ng Covid-19 có ngu?n g?c ? bên ngoài Trung Qu?c. "Vi rút b?t ??u phát tán t? khi nào và ? ?au? Truy v?t vi rút kh?ng th? gi?i thích m?i cau h?i, nh?ng d??ng nh? vi rút ?? t?n t?i ? nhi?u n?i tr??c khi b? phát hi?n ? V? Hán", t? báo trên d?n l?i chuyên gia Trung Qu?c Zeng Guang, ??a tin h?m 24/11.

?ng Zeng - ng??i t?ng là nhà d?ch t? h?c t?i Trung tam Ki?m soát D?ch b?nh Trung Qu?c, nh?n ??nh r?ng vi?c Covid-19 l?n ??u ???c phát hi?n ? V? Hán cho th?y s?c m?nh c?a h? th?ng phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m c?a Trung Qu?c.

Theo Reuters, nh?ng ??n ?oán và thuy?t am m?u v? ngu?n g?c Covid-19 ?? bùng phát do vi?c Trung Qu?c h?n ch? cung c?p th?ng tin vào th?i ?i?m d?ch b?nh bùng phát ? V? Hán. Th?m chí, h?i tháng 3, m?t phát ng?n viên c?a B? Ngo?i giao Trung Qu?c ?? lan truy?n thuy?t am m?u r?ng quan ??i M? có th? mang vi rút corona m?i t?i V? Hán. ?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgo?i tr??ng Trung Qu?c V??ng Ngh? c?ng t?ng tuyên b? r?ng hi?n ch?a r? Covid-19 có ngu?n g?c t? n??c này hay kh?ng, trong khi c? quan ngo?i giao c?a B?c Kinh ?? ph?n ??i các qu?c gia nói r?ng Trung Qu?c là ngu?n g?c b?nh d?ch bùng phát, bao g?m M? và Australia.

Truy?n th?ng Trung Qu?c trong th?i gian qua tích c?c ??ng t?i các th?ng tin t? các nhà nghiên c?u n??c ngoài ?? ??a ra gi? thuy?t Covid-19 có th? xu?t hi?n ? Italia t? tháng 10/2019 ho?c nó ???c phát hi?n trong n??c c?ng ? Barcelona vào tháng 3/2019.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, các nghiên c?u trên ??u b? gi?i h?c gi? Ph??ng Tay ch? trích, cho r?ng ?ó là nh?ng kh?ng ??nh quá ch?c ch?n và thi?u b?ng ch?ng ??y ?? ?? k?t lu?n.

??c Hoàng

Theo Reuters