Th? sáu, 27/11/2020 - 18:20

Trung Qu?c kêu g?i xay "Con ???ng t? l?a k? thu?t s?" v?i ASEAN

Dan trí

Ch? t?ch Trung Qu?c T?p C?n Bình mu?n h?p tác sau r?ng h?n n?a v?i các n??c ??ng Nam á và ?? qu?ng bá sáng ki?n "Con ???ng t? l?a k? thu?t s?" v?i ASEAN.

Trung Qu?c kêu g?i xay Con ???ng t? l?a k? thu?t s? v?i ASEAN - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? t?ch Trung Qu?c T?p C?n Bình (?nh: Tan Hoa X?)

Trong th?ng ?i?p ???c phát ?i h?m 27/11 ? s? ki?n Tri?n l?m Trung Qu?c - ASEAN ? Nam Ninh, ?ng T?p C?n Bình bày t? mong mu?n ??y m?nh h?p tác v?i các qu?c gia ??ng Nam á và ?? gi?i thi?u v? d? án "Con ???ng t? l?a k? thu?t s?". Gi?i quan sát cho r?ng ?ay là m?t ??ng thái c?a B?c Kinh trong m?c tiêu c?ng c? t?m ?nh h??ng ? chau á - Thái Bình D??ng.

Phát bi?u c?a ?ng T?p ???c ??a ra trong b?i c?nh ?ng Joe Biden - ng??i ???c d? ?oán s? ??c c? t?ng th?ng M? n?m nay - mu?n xoay tr?c sang khu v?c chau á - Thái Bình D??ng và kh?ng ??nh v? trí l?nh ??o c?a M?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng thái c?a ?ng T?p C?n Bình ?ánh d?u l?n ??u m?t ch? t?ch Trung Qu?c có bài phát bi?u t?i Tri?n l?m Trung Qu?c - ASEAN k? t? khi s? ki?n này ???c t? ch?c l?n ??u vào n?m 2004.

?ng T?p nói r?ng Trung Qu?c coi quan h? v?i ASEAN là ?u tiên c?a B?c Kinh và ASEAN "là khu v?c ch? ch?t cho các d? án h?p tác xay d?ng trong sáng ki?n M?t vành ?ai, M?t con ???ng". ?ng T?p c?ng cho hay B?c Kinh s? h?p tác v?i các n??c ASEAN trong 5 n?m t?i trong nhi?u l?nh v?c nh? c? s? h? t?ng, s?c kh?e c?ng c?ng và s? "tích c?c xem xét nhu c?u c?a các n??c ASEAN" khi v?c xin Covid-19 s?n sàng.

C? th?, ?ng T?p nói Trung Qu?c có th? h?p tác v?i ASEAN nh?m thi?t l?p n?n t?ng k? thu?t s? Trung Qu?c-ASEAN ?? thúc ??y k?t n?i và xay d?ng "Con ???ng t? l?a k? thu?t s?".

Trong tháng này, Trung Qu?c cùng Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Australia, New Zealand và 10 n??c ASEAN ?? tham gia Hi?p ??nh ??i tác Kinh t? Toàn di?n Khu v?c (RCEP) - hi?p ??nh th??ng m?i t? do l?n nh?t th? gi?i.

Shi Yinhong, giáo s? t?i ??i h?c Nhan dan Trung Qu?c ? B?c Kinh, nói r?ng vi?c Trung Qu?c c?i thi?n quan h? v?i ASEAN tr? nên c?p thi?t trong b?i c?nh h? ?ang v??ng ph?i c?ng th?ng chính tr?, an ninh, y th?c h? v?i các n??c phát tri?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, ?ng Shi cho r?ng Bi?n ??ng v?n s? là v?n ?? l?n gi?a Trung Qu?c và m?t s? n??c ??ng Nam á. Trung Qu?c ??n ph??ng ?òi yêu sách ch? quy?n phi pháp v?i ph?n l?n Bi?n ??ng, th?ng qua cái g?i là "???ng chín ?o?n" - khái ni?m kh?ng ???c lu?t pháp và c?ng ??ng qu?c t? c?ng nh?n. ?

?ng Shi d? ?oán r?ng các th??ng thành viên ASEAN s? có ph?n ?ng khác nhau v?i ?? xu?t "Con ???ng t? l?a k? thu?t s?" c?a Trung Qu?c.

??c Hoàng

Theo SCMP