Th? sáu, 27/11/2020 - 18:34

Tri?u Tiên có th? "th? l?a" ?ng Biden b?ng lá bài v? khí

Dan trí

Tri?u Tiên có th? "chào ?ón" ?ng Joe Biden, ng??i ???c truy?n th?ng d? ?oán là t?ng th?ng ??c c? c?a M?, b?ng các v? th? v? khí, gi?ng các nhà l?nh ??o ti?n nhi?m.

Tri?u Tiên có th? th? l?a ?ng Biden b?ng lá bài v? khí - 1

M?t v? phóng tên l?a Tri?u Tiên (?nh: KCNA)

Tri?u Tiên t?ng "chào ?ón" hai t?ng th?ng g?n ?ay c?a M? b?ng nh?ng v? th? tên l?a ho?c bom h?t nhan ch? vài tu?n sau khi h? nh?m ch?c. Các chuyên gia d? ?oán ?i?u t??ng t? c?ng s? di?n ra khi ?ng Joe Biden ??t chan t?i Nhà Tr?ng.

Ch? t?ch Tri?u Tiên Kim Jong-un là m?t trong s? ít các nhà l?nh ??o trên th? gi?i cho ??n nay v?n ch?a chúc m?ng ?ng Joe Biden - ng??i ???c truy?n th?ng x??ng tên là t?ng th?ng ??c c? c?a M?, ngay c? khi Ch? t?ch Trung Qu?c T?p C?n Bình ?? g?i l?i chúc m?ng h?m 25/11.

Vi?c Tri?u Tiên im l?ng tr??c k?t qu? cu?c b?u c? t?ng th?ng M? kh?ng ph?i chuy?n b?t th??ng. Tuy nhiên, ph?n ?ng c?a Bình Nh??ng v?n là ?i?u ???c chú y vì nhà l?nh ??o Kim Jong-un t?ng có các cu?c g?p ch?a t?ng có ti?n l? v?i T?ng th?ng Donald Trump, phá v? khu?n m?u th?ng th??ng trong quan h? gi?a hai n??c ???c xem là ??i th? lau n?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuan h? gi?a Tri?u Tiên và M? ?ang có xu h??ng quay tr? l?i nh?ng ngày c?ng th?ng nh? d??i th?i c?u T?ng th?ng Barack Obama. Washington ?? tri?n khai chính sách "kiên nh?n chi?n l??c" nh?m tránh các bi?n pháp tr?ng ph?t Tri?u Tiên vì các hành ??ng khiêu khích c?a n??c này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChính sách c?a Tri?u Tiên v?i M? d??ng nh? kh?ng có quá nhi?u khác bi?t. Dù d??i th?i T?ng th?ng Obama hay T?ng th?ng Trump, chính quy?n nhà l?nh ??o Kim Jong Un v?n t?ng c??ng n?ng l?c nh?m ?e d?a l?nh th? M? b?ng v? khí h?t nhan, ngay c? khi ph?i ??i m?t v?i các l?nh tr?ng ph?t kh?c nghi?t h?n.

"Dù ai là T?ng th?ng M?, chính quy?n Tri?u Tiên v?n khó thay ??i cách hành x? ho?c chi?n l??c c?a h? v?i M?. V? khí h?t nhan v?n ???c s? d?ng, ?ng Kim Jong Un v?n ti?p t?c xay d?ng và khai thác v? khí h?t nhan. Chi?n l??c này ?? phát huy hi?u qu? trong nhi?u th?p niên. V?y t?i sao ph?i thay ??i nh?ng gì ?ang hi?u qu??", Soo Kim, chuyên gia phan tích chính sách c?a T?p ?oàn Rand và t?ng làm vi?c cho C?c Tình báo Trung ??ng M? (CIA), nh?n ??nh.

Tri?u Tiên ?? th? thách T?ng th?ng Obama b?ng m?t v? phóng m?t tên l?a t?m xa và m?t thi?t b? h?t nhan ch? vài tháng sau khi ?ng lên n?m quy?n h?i n?m 2009. T?ng th?ng Trump c?ng ???c chào ?ón t?i Nhà Tr?ng b?ng m?t lo?t v? th? tên l?a ??n ??o, bao g?m m?t v? phóng tên l?a ??n ??o liên l?c ??a (ICBM) vào tháng 11/2017 mà các chuyên gia tin là có th? phóng ??u ??n h?t nhan t?i b?t k? n?i nào trên l?nh th? M?.

??ng thái c?a Tri?u Tiên v?i tan t?ng th?ng M??l?n này có th? s? là m?t v? th? ICBM khác. ?ó có th? bao g?m m?t tên l?a m?i mà Tri?u Tiên ?? ph? di?n trong l? duy?t binh h?i tháng 10, ???c thi?t k? mang nhi?u ??u ??n h?t nhan. L?u N?m Góc h?i ??u tháng này cho bi?t h? ?? ?ánh ch?n m?t ICBM gi?, m? ph?ng tên l?a do Tri?u Tiên phát tri?n.

"H? c?n th? nghi?m ICBM m?i ?? ch?ng minh r?ng tên l?a này ?áng tin trong m?t ??i th?, và nhi?u kh? n?ng h? s? làm nh? v?y khi s?n sàng. Tri?u Tiên ch? c?n các ICBM c?a h? ?? chính xác ?? r?n ?e M?", Melissa Hanham, Phó giám ??c M?ng l??i H?t nhan M?, cho bi?t.

Chính sách c?a ?ng Biden?v?i Tri?u Tiên

Tri?u Tiên có th? th? l?a ?ng Biden b?ng lá bài v? khí - 2

?ng Joe Biden (trái) và ?ng Kim Jong Un (?nh: Reuters)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTri?u Tiên v?n coi v? khí h?t nhan nh? bi?n pháp b?o h? tr??c m?t cu?c t?n c?ng c?a M? và Bình Nh??ng tuyên b? s? duy trì lá ch?n này b?ng m?i giá. ?ng Kim Jong Un nhi?u l?n bác b? l?i kêu g?i c?a chính quy?n Trump v? vi?c gi?i giáp "hoàn toàn, có th? ki?m ch?ng và kh?ng th? ??o ng??c" v? khí h?t nhan tr??c khi có th? nh?n ???c b?t k??"ph?n th??ng" nào.

Chi?n d?ch tranh c? c?a ?ng?Biden??? phát tín hi?u cho th?y s? có nhi?u kho?ng tr?ng h?n cho các cu?c ?àm phán v?i Tri?u Tiên. ?ng Biden t?ng ti?t l? trong m?t tài li?u chính sách r?ng, ?ng mu?n "kh?i ??ng" m?t chi?n d?ch v?i các ??ng minh c?a M? và các n??c khác v? v?n ?? phi h?t nhan hóa. T?i cu?c tranh lu?n th? hai gi?a hai ?ng viên t?ng th?ng h?i tháng 10, ?ng Biden tuyên b? có th? g?p ?ng Kim Jong Un, n?u nhà l?nh ??o Tri?u Tiên có nh?ng ??ng thái ?? c?t gi?m kho v? khí h?t nhan c?a n??c này.

Antony Blinken, ?ng viên ???c ?ng Biden l?a ch?n vào v? trí Ngo?i tr??ng M?, cho r?ng chính sách ngo?i giao cá nhan c?a ?ng Trump ?? th?t b?i và ?ng h? cách ti?p c?n ?a ph??ng nh?m gi?i giáp h?t nhan theo t?ng giai ?o?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng?Kim Jong Un có th? s? ??a ra g?i y v? cách ?ng ti?p c?n chính quy?n Biden trong bài phát bi?u ??u n?m m?i 2021. ?ay ???c xem là m?t trong nh?ng bài phát bi?u quan tr?ng nh?t v? chính sách c?a Tri?u Tiên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTri?u Tiên d? ki?n s? t? ch?c ??i h?i ??ng vào cùng th?i ?i?m ?ng Biden nh?m ch?c nh?m v?ch ra k? ho?ch 5 n?m ti?p theo v? kinh t?, trong b?i c?nh n??c này ?ang ph?i ??i m?t v?i tình tr?ng suy thoái nghiêm tr?ng nh?t trong hai th?p niên do các l?nh c?m v?n, ??i d?ch Covid-19 và hàng lo?t thiên tai.

Trong b?i c?nh ?ng Biden tìm cách h?p tác v?i các ??ng minh c?a M? sau chi?n l??c "N??c M? là trên h?t" c?a T?ng th?ng Trump, ?ng Kim Jong Un có th? nh?n ra r?ng ? th?i ?i?m hi?n t?i, ?ng có nhi?u b?n bè h?n cách ?ay vài n?m. Nhà l?nh ??o Tri?u Tiên có m?i quan h? t?t h?n nhi?u v?i Trung Qu?c và Nga, dù vào n?m 2017, hai n??c này ?? cùng v?i M? ?ng h? các l?nh tr?ng ph?t do Liên H?p Qu?c ??a ra nh?m vào Tri?u Tiên ?? ?áp tr? các v? th? tên l?a và h?t nhan c?a Bình Nh??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"L?n này, các v? th? m?i có th? kh?ng d?n ??n nh?ng tác ??ng t??ng t? t?i Liên H?p Qu?c. Nguy c? l?n nh?t là chúng ta quay tr? l?i vòng xoáy kh?ng ho?ng v?i Tri?u Tiên", Ankit Panda, nhà nghiên c?u c?p cao t?i Qu? Carnegie vì Hòa bình Qu?c t?, nh?n ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo chuyên gia Panda, c?ng th?ng có th? leo thang nhanh chóng n?u ?ng Biden ?áp tr? Tri?u Tiên b?ng vi?c ph? di?n s?c m?nh quan s?.

Thành ??t

Theo Bloomberg