Ch? nh?t, 22/11/2020 - 06:43

Top 5 v? khí tàng hình uy l?c nh?t t?ng ???c ch? t?o

Tàng hình kh?ng ch? áp d?ng v?i các lo?i máy bay, mà tàu ng?m c?ng ?? tích h?p ??c tính này su?t hàng ch?c n?m qua.

Top 5 v? khí tàng hình uy l?c nh?t t?ng ???c ch? t?o - 1

F-117. ?nh: Reuters

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTàng hình, hay khái ni?m v? vi?c gi?m kh? n?ng v? khí b? k? thù phát hi?n, xu?t hi?n t? khi nh?ng ng??i ti?n s? bi?t khau chi?c túi vào b? qu?n áo c?a mình ?? gi?u viên ?á ? trong ?ó.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHàng ngàn n?m sau, v?i kh? n?ng phát hi?n các v?t th? trên m?t ??t, trên kh?ng và trên bi?n b?ng h? th?ng radar ?i?n t?, vi?c gi?u v? khí tr? nên khó kh?n h?n. Y t??ng làm cho m?t chi?c máy bay tàng hình tr??c sóng radar ban ??u kh?ng ???c theo ?u?i vì các ??c tính c?a radar liên quan ??n hình d?ng v?t th? v?n ch?a ???c hi?u ??y ??.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPyotr Ufimtsev, m?t nhà v?t ly ng??i Nga ?? c?ng b? m?t s? báo cáo v? vi?c d? ?oán s? ph?n x? c?a sóng ?i?n t? - sóng radar. Liên X? khi ?ó kh?ng hi?u ???c t?m quan tr?ng c?a c?ng trình này và ?? cho d?ch nhi?u c?ng trình sang ti?ng Anh.

Các k? s? c?a Lockheed ?? tìm hi?u và suy lu?n t? ?ó m?t ly thuy?t chính xác cách làm gi?m m?t c?t c?a radar. K?t qu? là máy bay chi?n ??u tàng hình Lockheed F-117A Nighthawk ra ??i. K? t? ?ó, tàng hình ?? tr? thành m?t ph?n kh?ng th? thi?u trong m?i máy bay chi?n thu?t mà M? tri?n khai.

D??i ?ay là n?m lo?i v? khí tàng hình uy l?c nh?t t?ng ???c ch? t?o.

SR-71 Blackbird

Top 5 v? khí tàng hình uy l?c nh?t t?ng ???c ch? t?o - 2

SR-71. ?nh: Getty

N?i ti?ng là chi?c máy bay nhanh nh?t t?ng ???c ch? t?o, nh?ng SR-71 l?i ít ???c bi?t ??n nh? m?t chi?c máy bay tàng hình. SR-71 có th? ??t t?c ?? Mach 3.2, là chi?c máy bay ??u tiên k?t h?p nhi?u ??c tính tàng hình trong thi?t k?.

Chuy?n bay ??u tiên c?a SR-71 ???c th?c hi?n n?m 1962. SR-71 k?t h?p 4 ??c tính tàng hình trong thi?t k?. ??u tiên là b? m?t ???c thi?t k? nh?m tránh tán x? sóng radar. Th? 2, ph?n cánh, ?u?i và khung than c?a máy bay ???c làm t? ch?t li?u t?ng h?p k?t h?p v?i titan ?? h?p th? sóng radar. Th? ba, ??ng c? ??t sau J-58 ???c ??t g?n than máy bay ?? tránh b? radar phát hi?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??c tính th? 4 ???c tích h?p trên SR-71 là l?p s?n ?en v?i các h?t s?t ferit s?t nh?. C?ng chính màu s?n ?en ??c tr?ng này ?? ?em l?i bi?t danh “h?c ?i?u” cho SR-71. Màu s?n này giúp gi?m m?t c?t ngang c?a radar. ?ay là ch? s? m?c ?? mà radar có th? phát hi?n ra v?t th?. Ch? s? này c?a SR-71 là ch?a ??n 10m2 trong khi c?a F-15 Eagle là 100m2.

F-117 Nighthawk

Chi?c máy bay tàng hình ho?t ??ng ??u tiên, F-117 th??ng b? hi?u nh?m là máy bay chi?n ??u tàng hình. Tuy nhiên th?c t?, F-117 là máy bay ném bom chi?n thu?t, kh?ng có kh? n?ng chi?n ??u kh?ng ??i kh?ng.

F-117 ???c phát tri?n t? d? án t?i m?t Have Blue, theo ?ó s?n xu?t 2 chi?c máy bay có c?ng ngh? tàng hình. F-117 có thi?t k? khí ??ng h?c ??c bi?t v?i nh?ng m?t c?t cho phép làm tán x? sóng radar, khi?n nó tr? nên khó phát hi?n v?i các thi?t b? trinh sát ?i?n t?.

Có 59 chi?c máy bay chi?n ??u tàng hình F-117 Nighthawk ???c ch? t?o.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? t?n t?i c?a chi?c “máy bay chi?n ??u tàng hình” ???c ??n ?oán t? nh?ng n?m 1980, và Kh?ng quan M? cu?i cùng xác nh?n s? t?n t?i c?a chi?c máy bay này vào n?m 1988.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDF-117 l?n ??u tham chi?n vào n?m 1989, khi ném bom các m?c tiêu ? Panama. F-117 sau ?ó còn tham gia Chi?n d?ch B?o Sa m?c, ti?n hành các nhi?m v? ban ?êm trên b?u tr?i Baghdad và tham gia vào các ho?t ??ng ? vùng c?m bay ? Iraq nh?ng n?m 1990. M?t vài chi?c F-117 c?ng t?ng bay ? Kosovo n?m 1999 và Iraq trong Chi?n d?ch T? do Iraq 2003.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDF-117 ngh? h?u t? n?m 2008.

B-2 Spirit

Top 5 v? khí tàng hình uy l?c nh?t t?ng ???c ch? t?o - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMáy bay B-2. ?nh: Wiki

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???c Northrop Corporation ti?t l? l?n ??u tiên n?m 1988, B-2 Spirit là chi?c máy bay ném bom chi?n l??c tàng hình th?c s? ??u tiên c?a M?. B-2 Spirit ???c thi?t k? kh?ng ?u?i, nh?m gi?m thi?u kh? n?ng b? radar phát hi?n, cho phép nó có kh? n?ng xam nh?p qua l??i phòng kh?ng Liên X? trong m?t cu?c chi?n tranh h?t nhan.

Ban ??u Kh?ng quan M? d? ki?n ??t hàng t?ng c?ng 132 chi?c B-2 Spirit, nh?ng cu?i cùng sau khi Chi?n tranh L?nh k?t thúc, ch? có 21 chi?c ???c ch? t?o.

Thành c?ng c?a F-117 Nighthawk trong Chi?n tranh Vùng V?nh 1991 cho th?y tính thi?t th?c c?a các máy bay tàng hình có kh? n?ng t?n c?ng chính xác, và h?m ??i B-2 ?? ???c chuy?n ??i ?? ti?n hành các nhi?m v? th?ng th??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB-2 có kh? n?ng mang m?i lo?i v? khí t? bom tr?ng l?c h?t nhan B61 ??n bom JDAM, MOP.

Chuy?n bay tham chi?n ??u tiên c?a B-2 là ? Kosovo n?m 1999. Chi?c máy bay c?ng tham gia h? tr? Chi?n d?ch T? do V?nh vi?n và Chi?n d?ch T? do Iraq. N?m 2011, 3 chi?c B-2 xu?t phát t? l?c ??a M? t?n c?ng m?t san bay Libya trong Chi?n d?ch Bình Minh Odyssey.

F-22 Raptor

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?c máy bay chi?n ??u tàng hình F-22 Raptor ???c thi?t k? nh?m thay th? F-15 Eagle. Kh?ng gi?ng nh?ng chi?c máy bay tàng hình tr??c ?ó c?a M? trong ?ó có F-117 và B-2, F-22 là máy bay chi?n ??u, s? d?ng ??c tính tàng hình ?? t?o l?i th? quy?t ??nh trong chi?n ??u kh?ng ??i kh?ng.

Top 5 v? khí tàng hình uy l?c nh?t t?ng ???c ch? t?o - 4

F-22 Raptor. ?nh: Wiki

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChính th?c ?i vào ho?t ??ng t? tháng 12/2005, F-22 ???c ?ánh giá là máy bay chi?n ??u t?t nh?t th? gi?i.

F-22 b?t ??u t?n t?i t? cu?i nh?ng n?m 1980 trong d? án Tiêm kích chi?n thu?t tiên ti?n (ATF).

Kh?ng quan M? ban ??u có k? ho?ch ??t hàng 750 chi?c F-22 ?? thay th? F-15A và F-15C nh?ng cu?i cùng rút xu?ng ch? còn 183 chi?c.

Tàu ng?m tên l?a h?t nhan l?p Ohio

Top 5 v? khí tàng hình uy l?c nh?t t?ng ???c ch? t?o - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTàu ng?m l?p Ohio. ?nh: Military

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTàng hình kh?ng ch? áp d?ng v?i máy bay – tàu ng?m c?ng ?? tích h?p các ??c tính tàng hình su?t hàng ch?c n?m qua. Trong s? các tàu cùng lo?i, tàu ng?m tên l?a ??n ??o ch?y n?ng l??ng h?t nhan l?p Ohio ???c xem là s? 1 v? ??c tính tàng hình.

Tàu ng?m Ohio có l??ng gi?n n??c 18.450 t?n là tàu ng?m l?n nh?t t?ng ???c M? ch? t?o. Các ??c tính tàng hình bao g?m khung than ???c thi?t k? hình con cá ?? di chuy?n t?c ?? cao v?i ?? ?n th?p nh?t. Các thi?t b? phát ra ti?ng ?n ???c ??t ? khu v?c cách am. Các silo tên l?a h?t nhan ???c ??t d?c than tàu c?ng là m?t y?u t? giúp gi?m ti?ng ?n. M?t trong 2 turbine h?i n??c c?a tàu ho?t ??ng kh?ng phát ti?ng ?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng c?ng có 18 chi?c tàu ng?m l?p Ohio ???c ch? t?o, trong ?ó 14 chi?c ph?c v? nh? tàu ng?m tên l?a ??n ??o, trong khi 4 chi?c khác ???c trang b? tên l?a hành trình Tomahawk.

Theo Hoàng Ph?m

VOV