Th? t?, 25/11/2020 - 07:34

T?ng th?ng Putin ch?a tiêm v?c xin ng?a Covid-19 c?a Nga

Dan trí

?i?n Kremlin ?? lên ti?ng ly gi?i vì sao T?ng th?ng Vladimir Putin ch?a tiêm v?c xin ng?a Covid-19 do chính Nga s?n xu?t.

T?ng th?ng Putin ch?a tiêm v?c xin ng?a Covid-19 c?a Nga - 1
T?ng th?ng Vladimir Putin (?nh: TASS)

Ng??i phát ng?n ?i?n Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/11 cho bi?t v?i các phóng viên r?ng, T?ng th?ng Nga Vladimir Putin ch?a th? là m?t trong s? các tình nguy?n viên tiêm th? nghi?m v?c xin ng?a Covid-19 cho ??n cu?i n?m nay.

“Chúng t?i v?n ch?a b?t ??u tiêm ch?ng ??i trà. T?t nhiên, ng??i ??ng ??u chính ph? kh?ng th? tham gia tiêm ch?ng th? nghi?m v?i t? cách tình nguy?n viên”, h?ng tin TASS d?n l?i ?ng Peskov khi tr? l?i cau h?i vì sao ??n nay T?ng th?ng Putin ch?a tiêm v?c xin ng?a Covid-19 do Nga s?n xu?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Peskov cho bi?t thêm: “Các th? t?c (ch?ng nh?n v?c xin) s? ???c hoàn t?t và n?u c?n thi?t, T?ng th?ng s? th?ng báo cho quy v?”.

Nga là qu?c gia ??u tiên trên th? gi?i phê chu?n v?c xin ng?a Covid-19 dù ch?a hoàn t?t giai ?o?n th? nghi?m th? 3 - giai ?o?n quan tr?ng ?? xác ??nh hi?u qu? và m?c ?? an toàn c?a v?c xin. V?c xin này có tên g?i Sputnik V do Trung tam nghiên c?u nhà n??c Gamaleya phát tri?n.

Trong tuyên b? phát ?i h?m qua, Trung tam nghiên c?u nhà n??c Gamaleya và Qu? ??u t? phát tri?n tr?c ti?p Nga (RDIF) cho bi?t, theo k?t qu? phan tích t?m th?i l?n th? hai ??i v?i các d? li?u th? nghi?m lam sàng, Sputnik V ??t hi?u qu? ??n 95%. V?c xin này d? ki?n có giá 10 USD/li?u trên th? tr??ng qu?c t? và s? ???c mi?n phí cho c?ng dan Nga.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n nay, 22.000 tình nguy?n viên ? Nga ?? ???c tiêm m?i ??u tiên và h?n 19.000 ng??i ???c tiêm m?i th? 2.

Minh Ph??ng
Theo TASS