Th? t?, 25/11/2020 - 14:59

Th? t??ng Canada b? 2 di?n viên hài ng??i Nga ch?i kh?m qua ?i?n tho?i

Dan trí

Th? t??ng Canada Justin Trudeau ?? tr? thành "n?n nhan" c?a 2 di?n viên hài ng??i Nga chuyên th?c hi?n các màn ch?i kh?m qua ?i?n tho?i.

Th? t??ng Canada b? 2 di?n viên hài ng??i Nga ch?i kh?m qua ?i?n tho?i - 1

Th? t??ng Canada Justin Trudeau (?nh: Reuters)

Theo BBCHình ảnh gây sốc khi chơi CD, 2 di?n viên ng??i Nga Vladimir Kuznetsov và Alexey Stolyarov h?i ??u tu?n ?? ??ng t?i lên trang Youtube m?t ?o?n ghi am cu?c trò chuy?n v?i Th? t??ng Trudeau.

Trong cu?c trao ??i này, 2 di?n viên ng??i Nga ?? s?p x?p m?t gi?ng thi?u n? gi? làm nhà ho?t ??ng m?i tr??ng ng??i Th?y ?i?n Greta Thunberg ?? ch?i kh?m ?ng Trudeau. Theo BBCHình ảnh gây sốc khi chơi CD, trò ch?i kh?m này ?? ???c th?c hi?n vào h?i tháng 1.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Trudeau ?? tr? l?i các cau h?i t? Thunberg gi? m?o v? v?n ?? NATO, hòa bình th? gi?i và c? T?ng th?ng M? Donald Trump.

V?n phòng c?a ?ng Trudeau xác nh?n v? vi?c có th?t: "?ay kh?ng ph?i là cu?c g?i ch?i kh?m ??u tiên mà m?t l?nh ??o th? gi?i nh?n ???c. Th? t??ng ?? phát hi?n cu?c g?i là gi? m?o và ngay l?p t?c cúp máy".

Cu?c g?i ???c th?c hi?n ch? vài ngày sau khi máy bay c?a h?ng hàng kh?ng qu?c t? Ukraine (UIA) b? tên l?a Iran b?n nh?m, trong b?i c?nh c?ng th?ng gi?a M? và Iran leo thang. Toàn b? hành khách trên máy bay c?a UIA thi?t m?ng, bao g?m 57 c?ng dan Canada.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Trudeau ?? trao ??i v?i Thunberg gi? m?o v? ch? ?? này, c?ng nh? cách ?? h? nhi?t c?ng th?ng t? các bên. Thunberg ?óng gi? th?m chí ?? ch? trích các nhà l?nh ??o th? gi?i và nói v?i ?ng Trudeau r?ng h?y ?? Canada r?i kh?i NATO và t? b? v? khí.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?p di?n viên hài ng??i Nga t?ng th?c hi?n nhi?u cu?c g?i ch?i kh?m trong quá kh?. Nh?ng "n?n nhan" tiêu bi?u có th? k? t?i là danh ca Elton John, Hoàng t? Anh Harry, Th? t??ng Anh Boris Johnson…

Th? t??ng Canada b? 2 di?n viên hài ng??i Nga ch?i kh?m qua ?i?n tho?i - 2

Hai di?n viên hài ng??i Nga Vladimir Kuznetsov và Alexey Stolyarov (?nh: EPA)

??c Hoàng

Theo BBC