Th? t?, 25/11/2020 - 14:19

Th?ng ?i?p bí m?t g?i ??n Nhà Tr?ng, kích ho?t chuy?n giao quy?n l?c

Dan trí

?? ??a ra quy?t ??nh cho phép ?ng viên ???c d? ?oán ??c c? t?ng th?ng M? Joe Biden b?t ??u quá trình chuy?n giao quy?n l?c, ng??i ??ng ??u c? quan ph? trách ?? v??t qua hàng lo?t s?c ép.

Th?ng ?i?p bí m?t g?i ??n Nhà Tr?ng, kích ho?t chuy?n giao quy?n l?c - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng th?ng Trump g?p bà Emily Murphy h?i n?m 2018 (?nh: NYT)

Th?ng ?i?p ng?m g?i ??n Nhà Tr?ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHai tu?n k? t? khi ?ng viên Joe Biden ???c truy?n th?ng M? d? ?oán ??c c? t?ng th?ng, C? quan D?ch v? C?ng (GSA) m?i chính th?c "b?t ?èn xanh" cho ??i ng? c?a ?ng Biden b?t ??u chuy?n giao quy?n l?c.

Theo CNN, ngày 20/11 có th? coi là b??c ngo?t ?? bà Emily Murphy, ng??i ??ng ??u GSA, ??a ra quy?t ??nh này. S? ph?n cu?c chi?n pháp ly c?a T?ng th?ng Trump càng tr? nên b?t ??nh khi chi?n d?ch c?a ?ng thua ho?c h?y 9 v? ki?n trong m?t ngày. Cùng lúc, bang Georgia ch?ng nh?n k?t qu? ki?m phi?u b?ng tay, c?ng nh?n ?ng Biden giành chi?n th?ng. Michigan và Pennsylvania c?ng chu?n b? xác nh?n k?t qu?. Gi?i ch?c GSA ?? g?i ??n Nhà Tr?ng m?t th?ng ?i?p r?ng, n?u Michigan và Pennsylvania c?ng xác nh?n k?t qu?, bà Murphy s? chính th?c cho phép ?ng Biden kích ho?t quá trình chuy?n giao quy?n l?c, các ngu?n th?o tin cho hay.

?ó là b??c ?i mà nh?ng ng??i ch? trích bà Murphy cho r?ng quá ch?m tr?. H? cho r?ng bà Murphy thiên v? cho Nhà Tr?ng và ?ng Trump m?c dù k?t qu? ?? r? ràng ?ng Biden ??c c?. H? c?ng c?nh báo, vi?c trì ho?n c?a GSA tác ??ng tiêu c?c ??n an ninh qu?c gia và ??n cu?c chi?n ?ng phó ??i d?ch Covid-19.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?ng ?i?p g?i ??n Nhà Tr?ng là c?n c? ?? bà Murphy cu?i cùng ra quy?t ??nh g?i th? th?ng báo cho ?ng Biden r?ng ?ng ?? có th? b?t ??u quá trình chuy?n giao quy?n l?c. Ngu?n th?o tin cho hay, trong su?t 16 ngày k? t? khi ?ng Biden ???c d? ?oán ??c c? ??n khi ???c kích ho?t chuy?n giao quy?n l?c, ?ng Trump kh?ng h? liên l?c tr?c ti?p v?i bà Murphy. ?ng ch? bày t? quan ?i?m v? quy?t ??nh c?a Murphy b?ng hàng lo?t bình lu?n trên Twitter, trong ?ó có l?i khen: "Làm t?t l?m Emily".

Trong th? g?i ?ng Biden, bà Murphy cho bi?t, bà kh?ng ch?u b?t c? s?c ép nào khi ??a ra quy?t ??nh - m?t tuyên b? mau thu?n v?i tuyên b? c?a ?ng Trump r?ng ?ích than ?ng ?? g?i y bà kích ho?t các th? t?c chuy?n giao quy?n l?c. ?ó là ly do khi?n bà Murphy r?t "s?c" khi ??c bình lu?n c?a T?ng th?ng Trump.

Quy?t ??nh v??t lên m?i s?c ép?

Nh?ng ng??i than c?n cho hay, bà Murphy ?? r?t khó kh?n ?? ??a ra quy?t ??nh cu?i cùng trong b?i c?nh bà ph?i h?ng hàng lo?t ch? trích t? ??ng Dan ch? và s?c ép t? ??ng C?ng hòa. Trong th? g?i ?ng Biden h?m 23/11, bà cho bi?t, kh?ng ch? bà mà c? gia ?ình bà, th?m chí thú c?ng c?a bà ph?i ??i m?t v?i các m?i ?e d?a.

"Xin hi?u r?ng, t?i ??a ra quy?t ??nh này hoàn toàn ??c l?p d?a trên pháp lu?t và th?c t?. T?i ch?a bao gi? ch?u s?c ép tr?c ti?p hay gián ti?p b?i b?t k? quan ch?c hành pháp nào, k? c? nh?ng ng??i làm vi?c t?i Nhà Tr?ng hay GSA v? th?i ?i?m ra quy?t ??nh... Tuy nhiên, t?i ?? ph?i nh?n nh?ng l?i ?e d?a trên m?ng, qua ?i?n tho?i, qua th? nh?m vào t?i, gia ?ình t?i, nhan viên và th?m chí c? thú c?ng c?a t?i ?? bu?c t?i ??a ra quy?t ??nh v?i vàng. Nh?ng t?i v?n cam k?t tuan th? pháp lu?t".

Bà Murphy ?? d?a vào nh?ng k?ch b?n th?c t? ?? x?y ra trong các cu?c b?u c? tr??c kia ?? ??a ra quy?t ??nh c?a mình. Cu?c b?u c? n?m 2000 là ví d? r? ràng nh?t ?? bà có th? d?a vào b?i khi ?ó ?ng viên thua cu?c kh?ng th?a nh?n k?t qu?, ch? có ?i?u khi ?ó, GSA ch? ??n khi k?t qu? b?u c? r? ràng v?i phán quy?t c?a Tòa án T?i cao m?i quy?t ??nh cho phép quá trình chuy?n giao quy?n l?c b?t ??u.

Minh Ph??ng
T?ng h?p