Th? n?m, 26/11/2020 - 15:33

Th?m phán Nevada cho phép ?ng Trump ??a ra b?ng ch?ng t? gian l?n b?u c?

Dan trí

Chi?n th?ng pháp ly hi?m hoi ? Nevada là c? h?i ?? ??i ng? c?a T?ng th?ng M? Donald Trump ??a ra b?ng ch?ng v?i hy v?ng ??o ng??c k?t qu? b?u c?.

Th?m phán Nevada cho phép ?ng Trump ??a ra b?ng ch?ng t? gian l?n b?u c? - 1
T?ng th?ng Donald Trump cáo bu?c ??ng Dan ch? "?ánh c?p" b?u c?. (?nh: Reuters)

Theo h?ng tin AP, th?m phán bang Nevada James Russell ngày 24/11 ra phán quy?t cho phép ??i ng? c?a T?ng th?ng Trump ??a ra b?ng ch?ng cho cáo bu?c gian l?n b?u c? trong phiên ?i?u tr?n vào ngày 3/12.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChánh v?n phòng Nhà Tr?ng Mark Meadows ?? th?ng báo tin t?c này trên tài kho?n Twitter cá nhan r?ng: "Tin t?c quan tr?ng t? Nevada: M?t th?m phán ?? cho phép ??ng C?ng hòa ? bang Nevada c?ng b? b?ng ch?ng t? cáo các gian l?n b?u c? trong phiên ?i?u tr?n d? ki?n vào ngày 3/12. C? tri M? s? ???c th?y các b?ng ch?ng t? các nhan ch?ng, m?t b??c quan tr?ng nh?m h??ng ??n minh b?ch và gi?i quy?t tình tr?ng gian l?n. H?y ch? xem".

Jesse Binnall, m?t thành viên trong ??i ng? lu?t s? c?a chi?n d?ch c?a ?ng Trump, tuyên b? h? có ?? b?ng ch?ng v? các gian l?n phi?u b?u dành cho ?ng Biden t?i bang Nevada.

Th?ng tin ???c ??a ra kh?ng lau sau khi Tòa án t?i cao liên bang Nevada xác nh?n ?ng Biden giành chi?n th?ng nh? giành ???c nhi?u h?n ?ng Trump g?n 33.600 phi?u b?u ph? th?ng.

?ng Joe Biden ???c truy?n th?ng M? d? ?oán ??c c? cách ?ay h?n 2 tu?n, tuy nhiên, ??n nay ?ng Trump v?n ch?a th?a nh?n k?t qu?. Ch? nhan Nhà Tr?ng tuyên b? s? ti?p t?c theo ?u?i các v? ki?n gian l?n b?u c? ngay c? khi ?? ??ng y chuy?n giao quy?n l?c. Các bang s? có h?n chót ??n ngày 8/12 ?? gi?i quy?t các khi?u n?i liên quan ??n k?t qu? b?u c? tr??c khi ??i c? tri các bang chính th?c b? phi?u ch?n t?ng th?ng m?i vào ngày 14/12.

Minh Ph??ng
Theo Washington Examiner