Th? n?m, 26/11/2020 - 12:24

Tên mi?n Donald Trump tranh c? 2024 ?? b? thau tóm

Dan trí

Hai ngh? s? hài ?? mua tên mi?n trang web tranh c? t?ng th?ng mà ?ng Trump có th? dùng t?i vào n?m 2024 và tuyên b? h? s? bàn giao n?u ?ng ch?u th?a nh?n ?? thua trong cu?c b?u c? n?m nay.

Tên mi?n Donald Trump tranh c? 2024 ?? b? thau tóm - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng th?ng M? Donald Trump (?nh: Reuters)

Theo Guardian, "chi?n d?ch tranh c? t?ng th?ng n?m 2024" c?a ?ng Trump ?? "???c kh?i ??ng" nh?ng b?i 2 ngh? s? hài có tên Jason Selvig và Davram Stiefler, hay còn ???c g?i là nhóm "Nh?ng k? nói d?i tài ba".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrên Twitter, 2 ngh? s? này ?? tuyên b? h? ?? mua ???c tên mi?n DonaldJTrump2024.com - ??a ch? mà ?ng Trump có th? s? c?n t?i n?u ?ng ra tranh c? 4 n?m t?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi truy c?p vào tên mi?n trên, hai ngh? s? hài ?? ??ng hình ?nh ?ng Trump v?i các dòng ch?: "Trump ?? thua", "Trump thua cu?c b?u c?" và "T?i ?? th?t c? n?m 2020".

Hi?n th?i, các h?ng tin t?c tính toán và d? ?oán ?ng viên ??ng Dan ch? Joe Biden s? th?ng ?ng Trump v?i s? phi?u ??i c? tri l?n l??t là 306-232. ?ng Trump ?ang kém ?ng Biden 6 tri?u phi?u ph? th?ng khi c?u Phó t?ng th?ng M? ?? ??t t?i con s? 80 tri?u phi?u b?u - phá m?i k? l?c tr??c ?ó v? s? phi?u m?t ?ng viên t?ng th?ng nh?n ???c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, ?ng Trump v?n ch?a ch?p nh?n thua cu?c dù ?? ch? ??o kích ho?t chuy?n giao quy?n l?c cho ?ng Biden. Cu?c chi?n pháp ly h?u b?u c? c?a ?ng c?ng kh?ng có tín hi?u kh? quan khi ?ng ch? th?ng 1 v? và thua 36 v?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?c dù v?y, ?ng Trump c?ng nh?n ???c kho?ng 74 tri?u phi?u b?u, m?t con s? r?t l?n và gi?i quan sát cho r?ng ?i?u này có th? khi?n ?ng suy ngh? v? vi?c ra tranh c? vào n?m 2024.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSelvig và Stiefler tuyên b? s? giao l?i cho ?ng Trump tên mi?n nói trên n?u ?ng Trump ch?u vi?t trên Twitter th?ng ?i?p: "T?i là Donald Trump và t?i ?? thua ??m trong cu?c b?u c? n?m 2020".

Ngoài ra, ?ng Trump c?ng tr? thành m?c tiêu c?a nh?ng trò ?ùa khác trên m?ng trong nh?ng ngày qua. Ví d?, trang web loser.com (t?m d?ch: ng??i thua cu?c) ?? d?n v? trang web bách khoa toàn th? Wikipedia c?a ?ng Trump.

??c Hoàng

Theo Guardian