Th? sáu, 27/11/2020 - 20:28

Quy?t li?t v?i Trung Qu?c, ?ng Trump có th? t?ng s?c ép lên ng??i k? nhi?m

Dan trí

Ng??i k? nhi?m c?a ?ng Trump ch?c ch?n s? c?m th?y s?c nóng c?a b?t k? "cú ?òn" nào mà v? t?ng t? l?nh s?p m?n nhi?m quy?t ??nh tung ra tr??c khi ?ng r?i Nhà Tr?ng vào tháng 1 t?i.

Quy?t li?t v?i Trung Qu?c, ?ng Trump có th? t?ng s?c ép lên ng??i k? nhi?m  - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng th?ng Trump ?? c?ng r?n v?i Trung Qu?c trong su?t nhi?m k? (?nh: AFP)

Reuters nh?n ??nh, ?ng Donald Trump có th? ch? còn 2 tháng n?a ?? "??u" v?i Trung Qu?c trên c??ng v? t?ng th?ng M?. Nh?ng ng??i k? nhi?m ?ng, ???c d? ?oán là ?ng viên t?ng th?ng ??ng Dan ch? Joe Biden, s? c?m th?y s?c nóng c?a b?t k? cú ?òn giáng nào mà v? t?ng t? l?nh s?p m?n nhi?m quy?t ??nh tung ra tr??c khi ?ng r?i Nhà Tr?ng. Và ?i?u ?ó có th? khi?n t?ng th?ng m?i c?a n??c M? có r?t ít l?a ch?n ?? t?o d?u ?n c?a riêng mình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Trump ?? cam k?t c?ng r?n v?i Trung Qu?c, và kh?ng có ly do gì ?? ngh? r?ng ?ng s? kh?ng ti?p t?c làm v?y ??n phút chót. Nhà Tr?ng có th? gia h?n m?t m?nh l?nh hành pháp c?m ng??i M? mua, bán, s? h?u ch?ng khoán t?i các c?ng ty Trung Qu?c có liên h? v?i quan ??i ??i l?c, theo các ngu?n th?o tin cho hay. Bi?n pháp này hi?n ?ang ?nh h??ng t?i 31 c?ng ty. Vào cu?i nhi?m k? c?a ?ng Trump, danh sách có th? bao g?m t?i 300 cái tên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?c m? r?ng các l?nh tr?ng ph?t c?ng là m?t m?t ph??ng án khác. Theo m?t lu?t ???c phê chu?n h?i tháng 7, B? Tài chính M? có h?n chót t?i ngày 13/12 ?? "ch? m?t ??t tên" các ngan hàng n??c ngoài có quan h? v?i Tr??ng ??c khu Hong Kong Carrie Lam và các quan ch?c khác b? cáo bu?c làm suy y?u t?i s? t? tr? c?a ??c khu. Các c?ng ty này có th? b? c?t các kho?n vay và các d?ch v? khác do các ngan hàng M? cung c?p, ngoài vi?c ph?i giao d?ch b?ng ??ng ??la M?.

Các c?ng ty Trung Qu?c niêm y?t trên sàn ch?ng khoán Trung Qu?c c?ng d? b? nh?m t?i. Ch? t?ch ?y ban Ch?ng khoán và Sàn giao d?ch (SEC) c?a M? ?ang can nh?c m?t ?? xu?t nh?m c?m c?a các c?ng ty ??i l?c n?u h? kh?ng s? d?ng các ki?m toán viên ???c các c? quan qu?n ly c?a M? ch?p thu?n. Ch? t?ch SEC Jay Clayton ch? có vài tu?n ?? kích ho?t ti?n trình tr??c khi m?n nhi?m, vào m?t th?i ?i?m nào ?ó tr??c cu?i n?m nay. Các c?ng ty ?? ???c niêm y?t s? ???c cho th?i h?n 3 n?m ?? tuan th?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?c dù các bi?n pháp trên có th? làm ?nh h??ng t?i các nhà ??u t? nh?ng ?i?u này có th? ch?u ??ng ???c. Các chính tr? gia Trung Qu?c, các c?ng ty và nhà ??u t? v? m?t ly thuy?t có nhi?u th?i gian ?? ?oán tr??c ???c các bi?n pháp c?a ?ng Trump. Nh?ng ?nh h??ng l?n nh?t mà ?ng có th? th?c hi?n là tái l?p cu?c chi?n thu? quan, h?y b? th?a thu?n th??ng m?i giai ?o?n 1 mong manh mà hai n??c ??t ???c h?i tháng 1. ?i?u ?ó có th? làm rúng ??ng các th? tr??ng. Các ??ng thái nh? v?y vào n?m 2018 và 2019 ?? khi?n giá c? phi?u c?a kho?ng 3.000 c?ng ty gi?m 6%, làm tiêu tan 1,7 nghìn t? USD, theo m?t nghiên c?u h?i tháng 5 c?a C?c nghiên c?u kinh t? qu?c gia.

V? m?t ly thuy?t, ?ng Biden có th? ??o ng??c b?t k? ??ng thái ti?m t?ng nào trong s? ?ó. Nh?ng v? m?t chính tr?, b?t k? ?i?u gì ?ng Trump làm c?ng có th? d?n ?ng Biden vào "th? bí".

N?u các ??ng thái ??u tiên c?a ?ng Biden trên c??ng v? t?ng th?ng là ??o ng??c các bi?n pháp c?ng r?n ??i v?i B?c Kinh c?a ng??i ti?n nhi?m, ?ng có th? ??i m?t v?i làn sóng ph?n ?ng t? các ngh? s? ? c? hai phía, v?n mu?n chính quy?n ph?i hành ??ng m?nh m? v?i Trung Qu?c. N?u ?ng Biden kh?ng hành ??ng khác ng??i ti?n nhi?m, có th? chính ?ng Trump m?i là ng??i ??nh hình chi?u h??ng cho m?i quan h? c?a chính quy?n m?i v?i m?t ??i tác th??ng m?i quan tr?ng c?a M?.

An Bình?

Theo Reuters