Ch? nh?t, 22/11/2020 - 22:07

Quan ch?c M? bí ?n th?m ?ài Loan

Dan trí

M?t quan ch?c M? ?? t?i th?m ?ài Loan vào h?m nay, c? quan ngo?i giao c?a hòn ??o xác nh?n, nh?ng kh?ng ti?t l? tên quan ch?c do chuy?n th?m ch?a ???c c?ng khai.

Quan ch?c M? bí ?n th?m ?ài Loan - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tr??ng Y t? M? Alex Azar g?p nhà l?nh ??o ?ài Loan Thái Anh V?n trong chuy?n th?m hòn ??o h?i tháng 8 (?nh: V?n phòng nhà l?nh ??o ?ài Loan)

Trong m?t tuyên b? ng?n, c? quan ngo?i giao c?a ?ài Loan xác nh?n hòn ??o có các liên l?c th??ng xuyên v?i phía M? và r?ng “chúng t?i hoan nghênh chuy?n th?m c?a quan ch?c M?”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, do l?ch trình ch?a ???c c?ng b? và d?a trên s? tin t??ng l?n nhau gi?a hai phía nên c? quan trên kh?ng th? gi?i thích hay bình lu?n gì thêm.

Trong m?t tuyên b? riêng r?, c? quan trên ?? bác b? th?ng tin trên báo chí ?ài Loan nói r?ng m?t phái ?oàn do giám ??c C?c tình báo trung ??ng M? (CIA) Gina Haspel d?n ??u ?? t?i hòn ??o, và cho bi?t ?ng Haspel kh?ng có k? ho?ch t?i khu v?c.

V?n phòng ??i di?n c?a M? c?a ?ài B?c ?? t? ch?i bình lu?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t t? báo c?a ?ài Loan h?m nay ?? ??ng t?i hình ?nh m?t máy bay t? nhan kh?ng có tên h?ng, ???c xác ??nh là m?t máy bay quan s? M?, t?i san bay Songshan t?i ?ài B?c và d??ng nh? có các quan ch?c ??ng ch? ??i t?i ga VIP.

D? li?u trên trang theo d?i máy bay planefinder cho th?y m?t máy bay t? nhan c?t cánh t? Hawaii t?i ?ài B?c vào chi?u ngày 22/11, ngay tr??c khi báo ?ài Loan ??ng t?i ?nh máy bay.

M?, c?ng gi?ng h?u h?t các qu?c gia khác, kh?ng có quan h? ngo?i giao chính th?c v?i hòn ??o, nh?ng là n??c cung c?p v? khí chính c?ng nh? h? tr? ?ài Loan m?nh m?.

Chính quy?n c?a T?ng th?ng M? Donald Trump ?? gia t?ng ?ng h? ?ài Loan, trong ?ó có các v? bán v? khí m?i.

Trung Qu?c, v?n coi ?ài Loan là m?t ph?n l?nh th? c?a n??c này, ?? ph?n ?ng gi?n d? khi B? tr??ng Y t? M? Alex Azar t?i th?m ?ài B?c h?i tháng 8, sau ?ó là chuy?n th?m c?a Th? tr??ng Ngo?i giao M? Keith Krach h?i tháng 9.

M?t quan ch?c c?p cao ?ài Loan h?i tu?n tr??c cho bi?t, m?t quan ch?c n?i các c?a chính quy?n Trump, c? th? là ng??i ??ng ??u C? quan B?o v? M?i tr??ng M? Andrew Wheeler, s? t?i th?m hòn ??o trong t??ng lai g?n. Báo chí M? cho bi?t nhi?u kh? n?ng chuy?n th?m di?n ra vào tháng t?i.

An Bình
Theo Reuters