Th? sáu, 27/11/2020 - 08:17

?ng Trump tuyên b? M? s? phan ph?i v?c xin Covid-19 vào tu?n t?i

Dan trí

T?ng th?ng Donald Trump cho bi?t, M? s? b?t ??u phan ph?i v?c xin ng?a Covid-19 t? ??u tu?n t?i trong b?i c?nh ??i d?ch ti?p t?c bùng phát m?nh.

?ng Trump tuyên b? M? s? phan ph?i v?c xin Covid-19 vào tu?n t?i - 1

M? hi?n là tam d?ch Covid-19 l?n nh?t th? gi?i. (?nh minh h?a: Reuters)

Theo Reuters, trong ?o?n video g?i quan ??i M? ? n??c ngoài d?p L? t? ?n ngày 26/11, T?ng th?ng Donald Trump cho bi?t chính ph? M? s? b?t ??u phan ph?i v?c xin ng?a Covid-19 t? tu?n sau và tu?n sau n?a. V?c xin này s? ?u tiên s? d?ng cho các nhan viên y t?, nh?ng ng??i trong tuy?n ??u ch?ng d?ch c?ng nh? ng??i cao tu?i.

Tuyên b? trên ???c ??a ra sau khi hai h?ng d??c c?a M? g?m Moderna và Pfizer cho bi?t v?c xin Covid-19 c?a h? ??t?hi?u qu? lên ??n 95% và h? s? ?? ??n ?? ngh? C?c qu?n ly Th?c và D??c ph?m (FDA) phê duy?t v?c xin cho m?c ?ích s? d?ng kh?n c?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT??ng Gustave Perna, ng??i ph? trách chi?n d?ch "Th?n t?c" c?a chính quy?n T?ng th?ng Trump nh?m thúc ??y quá trình nghiên c?u, phát tri?n và phan ph?i v?c xin Covid-19, cho bi?t ?ng tin r?ng v?c xin s? ???c phan ph?i ch? 24 gi? sau khi ???c FDA phê chu?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng th?ng Trump t?ng nhi?u l?n cam k?t ng??i M? có th? ti?p c?n v?c xin Covid-19 tr??c b?u c?, nh?ng kh?ng thành. ?ng cáo bu?c Pfizer, ??ng Dan ch? và FDA c? tình trì ho?n k? ho?ch phan ph?i v?c xin cho ??n sau cu?c b?u c? t?ng th?ng. Pfizer ?? bác b? cáo bu?c này và nói r?ng h? ch? tuan th? theo quy trình khoa h?c.

M? ti?p t?c là tam d?ch Covid-19 l?n nh?t th? gi?i. Theo s? li?u c?a WorldometerHình ảnh gây sốc khi chơi CD, M? ??n nay ?? ghi nh?n h?n 13 tri?u ca m?c Covid-19, trong ?ó g?n 270.000 ng??i ?? t? vong.

Minh Ph??ng
Theo Reuters