Th? ba, 10/11/2020 - 15:39

?ng Trump tung chi?n thu?t m?i cho cu?c chi?n pháp ly h?u b?u c?

Dan trí

Chi?n d?ch tái tranh c? c?a T?ng th?ng M? Donald Trump ?ang tung ra chi?n thu?t m?i trong cu?c chi?n pháp ly h?u b?u c? v?i k? v?ng có th? ??o ng??c tình th?.

?ng Trump tung chi?n thu?t m?i cho cu?c chi?n pháp ly h?u b?u c? - 1

T?ng th?ng M? Donald Trump (?nh: Reuters)

Wall Street Journal ??a tin, ?ng Trump và các ??ng minh ?ang b?t ??u tung ra chi?n l??c m?i liên quan t?i cu?c chi?n pháp ly v? k?t qu? b?u c? M? h?m 3/11. Trong khi các h?ng tin l?n tính toán và d? ?oán ?ng Joe Biden s? ??c c? t?ng th?ng v?i trên 270 phi?u ??i c? tri, chi?n d?ch c?a ?ng Trump ph?n ??i nh?ng tuyên b? nói trên, ??ng th?i ?? b?t ??u n?p ??n ki?n t?i các ??a ph??ng.

Trong n? l?c m?i nh?t, phía ?ng Trump hi?n ?ang phát ??n ki?n ? các bang chi?n ??a ?? ng?n các quan ch?c ti?u bang ch?t l?i k?t qu? b?u c? cu?i cùng. Chi?n d?ch c?a ?ng Trump th?c hi?n các ??ng thái pháp ly trên d?a vào các cáo bu?c gian l?n b?u c? ? Michigan và cáo bu?c các quan sát viên b? áp các h?n ch? trong khi th?c thi nhi?m v? giám sát.

T?i Pennsylvania, phía chi?n d?ch c?a ?ng Trump ??a ra ly do r?ng các giám sát viên b?u c? b? x?p ??ng ? v? trí quá xa so v?i qu?y b?u c? và có s? phan bi?t ??i x? gi?a c? tri ? các h?t ??ng Dan ch? chi?m ?a s? và ??ng C?ng hòa chi?m ?a s?. C? quan b?u c? Philadelphia t?i Pennsylvania cho bi?t h? ?? tuan th? m?i lu?t l? liên quan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i Michigan, m?t t? ch?c ?ng h? ?ng Trump ?? n?p ??n ki?n lên tòa, cáo bu?c r?ng các quan ch?c b?u c? Detroit ?? ??m nh?ng lá phi?u v?ng m?t kh?ng h?p l? và ng?n kh?ng cho quan sát viên tác nghi?p.?

Lu?t liên bang quy ??nh các ??i c? tri t? các bang s? b? phi?u vào ngày 14/12 nh?ng m?i bang có quy ??nh riêng v? th?i h?n ch?t k?t qu? b?u c?. T?i Michigan và Pennsylvania, h?n chót là 23/11 ?? các bang xác nh?n k?t qu? b?u c? ph? th?ng cu?i cùng tr??c khi các ??i c? tri b? phi?u.

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, th?m phán ? các bang d??ng nh? s? kh?ng s?n sàng ch?n vi?c c?ng b? k?t qu? cu?i cùng nh? yêu c?u t? phía ?ng Trump, tr? khi h? nh?n ???c các b?ng ch?ng ?áng k? v? gian l?n ho?c nh?ng b?t th??ng ?? l?n ?? thay ??i c?c di?n cu?c b?u c?.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, gi?i quan sát c?ng cho r?ng tình th? hi?n t?i ?ang có l?i cho ?ng Biden, vì ?ng d?n tr??c ?ng Trump v?i kho?ng cách khi?n ?ng Trump khó có kh? n?ng ??o ng??c t?i tòa án. Ví d?, ? Michigan, ?ng Biden d?n tr??c 146.000 phi?u và 99% phi?u ?? ki?m, trong khi ? Pennsylvania, kho?ng cách là 45.000 phi?u v?i 99% phi?u ?? ???c ki?m ??m.

?ng Trump tung chi?n thu?t m?i cho cu?c chi?n pháp ly h?u b?u c? - 2

Các s? li?u tính toán c?a Fox News cho th?y ?ng Biden giành 290 phi?u ??i c? tri, trong khi ?ng Trump giành 214 phi?u. (Ngu?n: Fox News)

??c Hoàng

Theo Wall Street Journal