Th? t?, 25/11/2020 - 13:49

?ng Trump tính an xá cho c?u c? v?n an ninh qu?c gia

Dan trí

Nhà Tr?ng ?ang th?o lu?n v? kh? n?ng an xá cho c?u c? v?n an ninh qu?c gia Michael Flynn tr??c khi T?ng th?ng Donald Trump m?n nhi?m, ngu?n th?o tin cho hay.

?ng Trump tính an xá cho c?u c? v?n an ninh qu?c gia - 1
C?u c? v?n an ninh qu?c gia M? Michael Flynn (?nh: AFP)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCBS d?n các ngu?n th?o tin ngày 24/11 cho hay, Nhà Tr?ng ?ang tính ??n các ph??ng án an xá cho các ??ng minh c?a ?ng Trump, trong ?ó c?u c? v?n an ninh qu?c gia Michael Flynn. Tuy nhiên, ngu?n tin c?ng cho bi?t hi?n Nhà Tr?ng ch?a ?i ??n quy?t ??nh cu?i cùng và ?ng Trump có th? ??i y vào phút chót.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Flynn là c? v?n an ninh qu?c gia ??u tiên c?a ?ng Trump và nhi?m k? ch? kéo dài vài tu?n. ?ng Flynn t? ch?c vào n?m 2017 sau khi tr? thành tam ?i?m c?a d? lu?n vì nói d?i v? các liên l?c v?i quan ch?c Nga trong th?i gian làm vi?c cho ??i ng? tranh c? c?a ?ng Trump.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCu?i n?m 2017, ?ng nh?n t?i khai man v?i FBI v? các liên l?c này và h?p tác ?i?u tra v?i c?ng t? viên liên bang Robert Mueller - ng??i ph? trách cu?c ?i?u tra nghi v?n Nga can thi?p b?u c? t?ng th?ng M? 2016 và nghi v?n chi?n d?ch c?a ?ng Trump c?u k?t v?i Nga.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, t? n?m ngoái, ?ng Flynn rút l?i l?i nh?n t?i và B? T? pháp sau ?ó b?t ng? ra quy?t ??nh h?y truy t? hình s? ??i v?i ?ng. T?ng th?ng Trump ?? nhanh chóng lên ti?ng ?ng h? quy?t ??nh ?ó c?a B? T? pháp và nói r?ng hy v?ng nh?ng ng??i t?ng ?i?u tra và truy t? ?ng Flynn ph?i “tr? giá ??t".

Ngoài ?ng Flynn, gi?i quan sát cho r?ng, ?ng Trump c?ng có th? an xá cho nh?ng ng??i khác b? nh?m ??n trong cu?c ?i?u tra c?a c?ng t? viên Robert Mueller nh? Paul Manafort - c?u giám ??c tranh c? c?a ?ng Trump hay giúp các thành viên trong gia ?ình và t?p ?oàn Trump Organization c?a ?ng thoát kh?i vòng lao ly.

Minh Ph??ng
Theo CBS