Th? t?, 18/11/2020 - 17:08

?ng Trump "thu mình" trong Nhà Tr?ng

Dan trí

Th? gi?i c?a ?ng Trump gi? ?ay d??ng nh? ch? có Nhà Tr?ng, Twitter và san golf. ?ng kh?ng tham d? s? ki?n c?ng chúng nào, kh?ng ti?p xúc báo chí.

?ng Trump thu mình trong Nhà Tr?ng - 1
T?ng th?ng M? Donald Trump ít xu?t hi?n hay phát bi?u tr??c c?ng chúng sau b?u c?. (?nh: Reuters)

T?ng th?ng M? Donald Trump d??ng nh? ?ang thu mình bên trong Nhà Tr?ng, ít xu?t hi?n hay phát bi?u tr??c c?ng chúng k? t? sau cu?c b?u c? ngày 3/11.

L?ch trình ngh? s? ngày 17/11 c?a T?ng th?ng Donald Trump ti?p t?c là "kh?ng s? ki?n c?ng chúng", ?ánh d?u l?n th? 10 k? t? sau ngày b?u c? c?m t? này xu?t hi?n trong l?ch trình làm vi?c hàng ngày c?a ch? nhan Nhà Tr?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng kh?ng tr? l?i cau h?i c?a phóng viên, kh?ng m?i truy?n th?ng ph?ng v?n t?i Phòng B?u d?c. K? c? m?t quy?t ??nh quan tr?ng nh? k? ho?ch rút quan kh?i Afghanistan và Iraq c?ng do l?nh ??o m?i c?a L?u N?m Góc th?ng báo.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài Nhà Tr?ng, n?i ?ng Trump xu?t hi?n nhi?u h?n là san golf ? Virginia cách ?ó hàng ch?c km. ?ng th?m chí ?? h?y k? ho?ch ?ón L? t? ?n ? khu ngh? d??ng Mar-a-Lago c?a gia ?ình. ?ng và ?? nh?t phu nhan Melania d? ??nh s? dành k? ngh? l? t?i khu ngh? d??ng ???c m?nh danh là "Nhà Tr?ng mùa ??ng" này, nh?ng cu?i cùng quy?t ??nh ? l?i Washington.

Ngay c? khi c?ng nhan d? và chuy?n ?i các hàng rào an ninh d?ng t?m quanh Nhà Tr?ng, T?ng th?ng v?n ? bên trong tòa nhà và ti?p t?c kh?ng c?ng nh?n k?t qu? b?u c?, ??a ra hàng lo?t cáo bu?c gian l?n b?u c? trên m?ng x? h?i.

Hi?m khi chính quy?n c?a ?ng Trump ít l?ch trình nh? hi?n nay. K? t? sau ngày b?u c?, ?ng Trump ch? 3 l?n xu?t hi?n tr??c c?ng chúng và ?ng t? ch?i tr? l?i b?t c? cau h?i nào c?a phóng viên. ?ng kh?ng ??c báo cáo tình báo su?t h?n 1 tháng k? c? khi chính quy?n c?a ?ng ch?a cho phép cung c?p các báo cáo ?ó cho ?ng viên Joe Biden, ng??i ???c d? ?oán ??c c?.

?ng Trump c?ng h?u nh? ng?ng ?i?n ?àm cho các ??ng minh c?a M?, ??c bi?t là các ??ng minh có xu h??ng c?ng nh?n chi?n th?ng c?a ?ng Biden. Nguyên th? n??c ngoài g?n ?ay nh?t mà ?ng Trump ?i?n ?àm là T?ng th?ng Pháp Emmanuel Macron h?m 30/10. ?ng ??a ra các chính sách hay ra quy?t ??nh ?i?u chuy?n nhan s? t? các cu?c h?p kín, trong ?ó có quy?t ??nh sa th?i B? tr??ng qu?c phòng và k? ho?ch rút quan kh?i Afghanistan và Iraq. Các c? v?n c?ng h?n ch? ??a ra các ?? xu?t chính sách b?i h? e ng?i tam tr?ng c?a T?ng th?ng kh?ng ???c t?t.

Cu?c chi?n pháp ly kh?ng nhi?u h?a h?n

?ng Trump thu mình trong Nhà Tr?ng - 2
Cu?c chi?n pháp ly khó làm thay ??i k?t qu? b?u c? (?nh minh h?a: Reuters)

T?ng th?ng Trump ??n nay v?n ch?a c?ng nh?n k?t qu? b?u c?. Chi?n d?ch c?a ?ng ti?p t?c theo ?u?i hàng lo?t v? ki?n gian l?n b?u c? nh?m ??o ng??c chi?n th?ng c?a ?ng viên Dan ch? Biden. Tuy nhiên, ??n nay, hy v?ng này ngày càng mong manh khi tòa án bác b? nh?ng khi?u n?i c?a chi?n d?ch c?a ?ng Trump. Chi?n d?ch c?a ?ng Trump tìm cách ng?n các bang ch?ng nh?n k?t qu? b?u c? tr??c khi ??i c? tri chính th?c b? phi?u vào gi?a tháng sau.

Hi?n ??i ng? c?a ?ng Trump ?? ?? ??n ki?n ? các bang g?m Pennsylvania, Michigan, Arizona, Nevada, Georgia. T?i Pennsylvania, Tòa án t?i cao ?? bác ??n khi?u b?i c?a ??i ng? tranh c? c?a ?ng Trump cáo bu?c gi?i ch?c b?u c? Philadelphia ph?m lu?t khi cho phép quan sát viên ti?p c?n nhan viên ki?m phi?u ? c? ly quá xa (4,5m). Tòa án nói r?ng, gi?i ch?c b?u c? Philadelphia kh?ng vi ph?m lu?t do theo lu?t b?u c? ??a ph??ng quan sát viên có th? ti?p c?n ? c? ly 6m.

T?i Michigan, chi?n d?ch c?a ?ng Trump ??a ra khi?u n?i t??ng t?, song các chuyên gia cho r?ng v? ki?n khó thành c?ng. B?t ch?p khi?u n?i c?a ?ng Trump, h?t Wayne, h?t l?n nh?t bang Michigan, ngày 17/11 chính th?c ch?ng nh?n k?t qu? b? phi?u. Gi?i ch?c Michigan s? ch?ng nh?n k?t qu? b?u c? toàn bang vào ngày 23/11.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i Arizona, chi?n d?ch c?a ?ng Trump h?m 7/11 ?? ??n ki?n m?t s? phi?u b?u h?p l? kh?ng ???c tính do l?i c?a máy ki?m phi?u. Tuy nhiên, ??n 13/11, ??i ng? c?a ?ng Trump t? b? v? ki?n.

T?i Nevada, phe C?ng hòa khi?u n?i vi?c hàng nghìn phi?u b?u có th? kh?ng h?p l?. Trong m?t ??n khi?u n?i khác ngày 5/11, phe C?ng hòa ? Nevada tìm cách ng?n s? d?ng máy xác nh?n ch? ky t?i ?i?m ki?m phi?u. Tuy nhiên, n? l?c này ?? b? m?t th?m phán bang bác b?.

T?i Georgia, ??i ng? c?a ?ng Trump ?? ??n ki?n nh?m yêu c?u ng?ng ki?m phi?u nh?n sau ngày b?u c? t?i h?t Chatham và nghi v?n m?t n? c? tri tráo phi?u. Ngày 5/11, m?t th?m phán ?? bác b? v? ki?n v?i ly do "kh?ng có b?ng ch?ng.

Th?t b?i trong các v? ki?n ? c?p ??a ph??ng làm d?y lên cau h?i li?u ?ng Trump có ti?p t?c theo ?u?i cu?c chi?n pháp ly ? Tòa án t?i cao liên bang hay kh?ng. B? tr??ng T? pháp William Barr tu?n tr??c ?? cho phép các c?ng t? viên liên bang m? cu?c ?i?u tra b?t c? b?t th??ng nào trong b?u c?. ?i?u này m? ra c? h?i Tòa án T?i cao có th? can thi?p. ??n nay m?i ch? có cu?c b?u c? n?m 2000 ???c quy?t ??nh d?a vào phán quy?t c?a Tòa án T?i cao. Phán quy?t này ?? mang l?i chi?n th?ng gay tranh c?i cho ?ng viên t?ng th?ng ??ng C?ng hòa George W. Bush tr??c ??i th? Dan ch? Al Gore. ?ng Bush giành ???c nhi?u phi?u ??i c? tri h?n, nh?ng l?i ít phi?u ph? th?ng h?n ??i th?.

Minh Ph??ng
Theo BBC, Washington Post