Th? sáu, 27/11/2020 - 11:15

?ng Trump tái xu?t, ti?p s?c ??ng C?ng hòa ? bang chi?n tr??ng

Dan trí

Sau m?t th?i gian "thu mình" bên trong Nhà Tr?ng k? t? cu?c b?u c? ngày 3/11, T?ng th?ng M? Donald Trump d? ki?n tái xu?t ?? h? tr? ??ng C?ng hòa trong cu?c ?ua gay c?n vào Th??ng vi?n.

?ng Trump tái xu?t, ti?p s?c ??ng C?ng hòa ? bang chi?n tr??ng - 1
T?ng th?ng Donald Trump (?nh: AFP)

Theo CBS, tr? l?i cau h?i c?a phóng viên l?n ??u tiên k? t? khi truy?n th?ng d? ?oán ?ng viên Dan ch? Joe Biden ??c c?, T?ng th?ng Donald Trump ngày 26/11 cho bi?t: "Nói v? Georgia, t?i s? ??n ?ó. Có th? là hai l?n". ?ng cho bi?t thêm, ?ng có th? t? ch?c s? ki?n v?n ??ng tranh c? h? tr? ??ng C?ng hòa t?i m?t san v?n ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?Th? ky báo chí Nhà Tr?ng Judd Deere cho bi?t, T?ng th?ng Trump d? ki?n ??n Georgia vào ngày 5/12 t?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGeorgia ???c coi là bang chi?n tr??ng có th? quy?t ??nh c?c di?n cu?c b?u c? Th??ng vi?n n?m nay. C? ??ng Dan ch? và C?ng hòa ??u ?ang ?? ti?n cho chi?n d?ch v?n ??ng tranh c? t?i ?ay tr??c khi cu?c b?u c? di?n ra vào ngày 5/1.

N?u hai th??ng ngh? s? C?ng hòa Kelly Loeffler và David Perdue gi? ???c gh?, ??ng C?ng hòa s? duy trì ???c th? ?a s? ? Th??ng vi?n. Ng??c l?i, n?u hai ??i th? ? ??ng Dan ch? Jon Ossoff và Raphael Warnock giành chi?n th?ng, ??ng Dan ch? s? ki?m soát Th??ng vi?n.

Trong cu?c h?p báo h?m qua, T?ng th?ng Trump ti?p t?c ??a ra các cáo bu?c gian l?n b?u c?. ?ng nói: "??ng th?t v?ng b?i cu?c ?ua này ch?a k?t thúc". H?m qua, ?ng c?ng tuyên b?, ?ng s? ch?p nh?n r?i Nhà Tr?ng n?u ??i c? tri ?oàn b? phi?u cho ?ng viên Biden. Tuy nhiên, ?ng c?ng c?nh báo, ??i c? tri s? "m?c sai l?m" n?u b? phi?u cho ?ng Biden.

Truy?n th?ng M? d?n k?t qu? b? phi?u ph? th?ng d? ?oán ?ng Biden ??c c? v?i 306 phi?u ??i c? tri, trong khi ?ng Trump giành 232 phi?u. ?ng Trump ??n nay v?n ch?a c?ng nh?n k?t qu? và tuyên b? theo ?u?i ??n cùng các v? ki?n gian l?n b?u c?.

Minh Ph??ng
Theo CBS