Th? sáu, 27/11/2020 - 20:37

?ng Trump n?i gi?n v?i phóng viên, kh?ng ??nh v?n là t?ng th?ng M?

Dan trí

T?ng th?ng Donald Trump ?? n?i gi?n v?i m?t phóng viên Nhà Tr?ng khi ???c h?i li?u ?ng có ch?p nh?n nh??ng b? tr??c ??i th? Joe Biden kh?ng.

?ng Trump n?i gi?n v?i phóng viên, kh?ng ??nh v?n là t?ng th?ng M? - 1

T?ng th?ng Trump t?i cu?c h?p báo ? Nhà Tr?ng ngày 27/11. (?nh: Reuters)

Trong cu?c h?p báo ngày 27/11, T?ng th?ng Donald Trump l?n ??u tiên tuyên b? r?ng ?ng s? r?i nhi?m s? n?u ??i c? tri ?oàn b? phi?u xác nh?n ?ng Joe Biden là t?ng th?ng ??c c? c?a M?. Tuy nhiên, ?ng Trump v?n t? y cho th?y ?ng ch?a s?n sàng nh??ng b? tr??c ??i th?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Ch?c ch?n t?i s? làm nh? v?y, và các b?n bi?t ?i?u ?ó. T?i s? làm nh? v?y", T?ng th?ng Trump nói khi ???c m?t phóng viên h?i v? kh? n?ng ?ng r?i Nhà Tr?ng n?u ?ng Biden ???c tuyên b? là ng??i chi?n th?ng vào ngày 14/12 t?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"R?t khó ?? nh??ng b? vì chúng ta ??u bi?t r?ng ?? có s? gian l?n quy m? l?n", ?ng Trump nói, song kh?ng ??a ra b?ng ch?ng cho cáo bu?c c?a mình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo T?ng th?ng Trump, n?u ?ng Biden ???c tuyên b? là ng??i chi?n th?ng trong cu?c b?u c? n?m nay, ??i c? tri ?oàn s? "ph?m sai l?m" vì "cu?c b?u c? này là m?t trò gian l?n".

Khi ti?p t?c b? h?i v? nh?ng bình lu?n c?a mình, ?ng Trump ?? n?i gi?n v?i phóng viên c?a h?ng tin Reuters.

"??ng bao gi? nói chuy?n v?i t?i theo cách ?ó. T?i là T?ng th?ng c?a n??c M?. ??ng bao gi? nói chuy?n v?i T?ng th?ng theo cách ?ó", ?ng Trump nói v?i phóng viên.

?ng Trump n?i gi?n v?i phóng viên, kh?ng ??nh v?n là t?ng th?ng M?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCu?c h?p báo h?m nay c?ng là l?n ??u tiên ?ng Trump tr?c ti?p nh?n cau h?i t? các phóng viên k? t? khi cu?c b?u c? k?t thúc.

Trong 25 phút trao ??i v?i các phóng viên, ?ng Trump v?n kh?ng th?a nh?n th?t b?i tr??c ??i th? Biden. ?ng kh?ng ??nh cu?c chi?n pháp ly v?n s? ti?p t?c, ??ng th?i cho bi?t ?ng v?n còn th?i gian cho t?i ngày t?ng th?ng m?i nh?m ch?c vào tháng 1 n?m sau.

?ng Trump kh?ng ??nh "nhi?u v?n ??" s? x?y ra t? bay gi? cho t?i ngày nh?m ch?c và ?i?u này có th? s? làm thay ??i k?t qu? b?u c?.

"V?n còn m?t ch?ng ???ng dài phía tr??c", ?ng Trump nói.

?ng Trump ti?p t?c ch? trích các quan ch?c t?i Georgia và Pennsylvania, 2 bang chi?n tr??ng giúp ?ng Biden giành chi?n th?ng. ?ng Trump tuyên b? r?ng, dù k?t qu? b?u c? nh? th? nào, ?ay có l? v?n ch?a ph?i là l? T? ?n cu?i cùng c?a ?ng ? Nhà Tr?ng.

??i ng? c?a ?ng Trump ?? "b?t ?èn xanh" cho vi?c chuy?n giao quy?n l?c chính th?c cho ??i ng? c?a ?ng Biden, trong khi ???ng kim T?ng th?ng v?n ch?a ch?p nh?n k?t qu? b?u c?. Truy?n th?ng M? d?n k?t qu? b? phi?u ph? th?ng d? ?oán ?ng Biden ??c c? v?i 306 phi?u ??i c? tri, trong khi ?ng Trump giành 232 phi?u.?

"T?i ngh? vi?c ?ng ?y c? g?ng l?a ch?n n?i các kh?ng ph?i ?i?u ?úng ??n", ?ng Trump nói.

Tr??c ?ó, ?ng Trump th?ng báo s? t?i Georgia ?? h? tr? ??ng C?ng hòa trong cu?c ?ua gay c?n vào Th??ng vi?n. Georgia ???c coi là bang chi?n tr??ng có th? quy?t ??nh c?c di?n cu?c b?u c? Th??ng vi?n n?m nay. C? ??ng Dan ch? và C?ng hòa ??u ?ang ?? ti?n cho chi?n d?ch v?n ??ng tranh c? t?i ?ay tr??c khi cu?c b?u c? di?n ra vào ngày 5/1.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo quy ??nh, các bang s? có th?i h?n gi?i quy?t các khi?u n?i liên quan ??n k?t qu? b?u c? và xác nh?n k?t qu? cu?i cùng tr??c ngày 8/12 ?? ??i c? tri toàn qu?c b? phi?u chính th?c b?u ra t?ng th?ng m?i vào ngày 14/12. Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? b? phi?u ??i c? tri c?a m?i bang ph?i ??n tay Ch? t?ch Th??ng vi?n (hi?n nay là Phó t?ng th?ng Mike Pence) và các c? quan liên quan kh?ng mu?n quá ngày 23/12. ??n ngày 6/1, qu?c h?i M? s? h?p ?? ki?m phi?u và Phó t?ng th?ng Pence chính th?c c?ng b? ?ng viên ??c c? t?ng th?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng th?ng m?i c?a M? s? tuyên th? nh?m ch?c vào ngày 20/1 và chính th?c ti?p qu?n Nhà Tr?ng vào tr?a cùng ngày. ?ay c?ng là th?i ?i?m t?ng th?ng m?n nhi?m và gia ?ình ph?i r?i kh?i Nhà Tr?ng.

Thành ??t

T?ng h?p