Th? hai, 23/11/2020 - 06:24

?ng Trump nói có b?ng ch?ng ?? ?? ??o ng??c k?t qu? ? ít nh?t 4 bang

Dan trí

T?ng th?ng M? Donald Trump nói r?ng, ??i ng? c?a ?ng ?? phát hi?n hàng tr?m nghìn phi?u b?u gian l?n ?? ?? ??o ng??c k?t qu? b?u c?.

?ng Trump nói có b?ng ch?ng ?? ?? ??o ng??c k?t qu? ? ít nh?t 4 bang - 1
T?ng th?ng M? Donald Trump theo ?u?i ??n cùng cu?c chi?n pháp ly liên quan ??n k?t qu? b?u c?. (?nh: Reuters)

“T?i sao ?ng Joe Biden l?i nhanh chóng l?p n?i các nh? v?y khi mà các ?i?u tra viên c?a t?i phát hi?n hàng tr?m nghìn phi?u b?u gian l?n, ?? ?? l?t k?t qu? ? ít nh?t 4 bang, hay th?a s?c ?? th?ng c?”, Politico d?n bình lu?n trên Twitter ngày 21/11 c?a T?ng th?ng Trump.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? nhan Nhà Tr?ng bình lu?n thêm: “Hy v?ng tòa án và/ho?c các c? quan l?p pháp s? có can ??m ?? làm ?i?u h? c?n làm nh?m duy trì tính toàn v?n c?a b?u c? c?ng nh? c?a chính n??c M?”.

Tuy nhiên, bình lu?n c?a ?ng Trump ?? b? Twitter g?n nh?n “cáo bu?c gian l?n b?u c? gay tranh c?i”. Bình lu?n ???c ??a ra trong b?i c?nh ?ng Trump ??n nay ch?a c?ng nh?n chi?n th?ng c?a ?ng viên Dan ch? Joe Biden. ??i ng? c?a ?ng ti?p t?c theo ?u?i các v? ki?n gian l?n b?u c? ? m?t s? bang chi?n tr??ng nh? Michigan, Wisconsin, Pennsylvania.

?ng Trump nói có b?ng ch?ng ?? ?? ??o ng??c k?t qu? ? ít nh?t 4 bang - 2
?ng Trump liên t?c ??a ra cáo bu?c gian l?n b?u c?. (?nh: Twitter)

M?c dù theo ?u?i hàng ch?c v? ki?n nh?ng ??n nay ??i ng? c?a ?ng Trump g?n nh? ch?a giành ???c chi?n th?ng ?áng k? nào do kh?ng có b?ng ch?ng. M?t th?m phán ? bang Pennsylvania ngày 21/11 c?ng bác b? khi?u n?i c?a ??i ng? ?ng Trump v? vi?c h?y hàng tri?u phi?u b?u b? coi là kh?ng h?p l? ? Pennsylvania. C? h?i ??o ng??c k?t qu? c?a ?ng Trump ?ang h?p d?n khi các bang b?t ??u ch?ng nh?n k?t qu? b? phi?u cu?i cùng tr??c th?i h?n 8/12. Chi?n d?ch c?a ?ng Trump ???c cho là ?ang tìm cách trì ho?n ho?c ng?n các bang ch?ng nh?n chi?n th?ng c?a ?ng Biden.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? thành c?ng, chi?n d?ch c?a ?ng Trump s? ph?i th?c hi?n các b??c ?i pháp ly ch?a t?ng có ti?n l?. Tr??c tiên, các c? quan l?p pháp do phe C?ng hòa ki?m soát ? nh?ng bang mà ?ng Biden giành chi?n th?ng c?n ph?i l?t ng??c k?t qu? b? phi?u ph? th?ng và ch? ??nh ??i c? tri ?ng h? ?ng Trump tr??c khi ??i c? tri chính th?c b? phi?u vào ngày 14/12. T?i các bang chi?n tr??ng nh? Pennsylvania and Michigan, ??ng thái này ch?c ch?n s? v?p ph?i s? ph?n ??i c?a các th?ng ??c Dan ch?. Hai bang này d? ki?n s? ch?ng nh?n k?t qu? b? phi?u vào ??u tu?n sau.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?nh ??o phe C?ng hòa ? Pennsylvania cho bi?t h? ch?a nh?n ???c l?i m?i nào v? g?p g? T?ng th?ng Trump t?i Nhà Tr?ng, song tháng tr??c h? tuyên b? s? kh?ng can thi?p ?? thay ??i k?t qu? b?u c?. Trong tu?n này, ?ng Trump t?ng gay tranh c?i khi m?i hai ngh? s? C?ng hòa ? bang Michigan t?i Nhà Tr?ng. Sau cu?c g?p, hai ngh? s? này tuyên b? s? tuan lu?t pháp và quy trình ch?ng nh?n k?t qu? b?u c? th?ng th??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong m?t di?n bi?n liên quan khác, sau khi ki?m l?i b?ng tay toàn b? 5 tri?u phi?u b?u ph? th?ng, bang Georgia ngày 21/11 chính th?c xác nh?n k?t qu? b?u c? cho th?y ?ng Biden giành ???c nhi?u h?n T?ng th?ng Trump h?n 12.000 phi?u. Do chênh l?ch sít sao, ??i ng? c?a ?ng Trump ?? ?? ngh? ki?m l?i phi?u ? Georgia m?c dù gi?i quan sát cho r?ng ki?m l?i phi?u c?ng s? kh?ng làm thay ??i ?áng k? k?t qu?. Trong khi ?ó, ?ng Trump vi?t trên Twitter h?m qua r?ng, ??i ng? c?a ?ng s?p c?ng b? th?ng tin quan tr?ng liên quan ??n gian l?n b?u c? ? Georgia.

Minh Ph??ng
Theo Politico