Th? sáu, 27/11/2020 - 06:26

?ng Trump nêu ?i?u ki?n r?i Nhà Tr?ng

Dan trí

T?ng th?ng M? Donald Trump tuyên b? s? r?i Nhà Tr?ng n?u ??i c? tri ?oàn b? phi?u cho ?ng viên Dan ch? Joe Biden.

?ng Trump nêu ?i?u ki?n r?i Nhà Tr?ng - 1
T?ng th?ng M? Donald Trump (?nh: AFP)

Theo Reuters, T?ng th?ng M? Donald Trump ngày 26/11 cho bi?t v?i các phóng viên r?ng, ?ng s? r?i Nhà Tr?ng n?u ??i c? tri ?oàn b? phi?u xác nh?n chi?n th?ng c?a ?ng viên ??ng Dan ch? Joe Biden.

Khi ???c h?i li?u ?ng có chuy?n ra kh?i Nhà Tr?ng vào ngày 20/1/2021 (ngày tan t?ng th?ng nh?m ch?c) hay kh?ng n?u ?ng Biden ???c xác nh?n ??c c?, ?ng Trump nói: "T?t nhiên t?i s? r?i ?i. Quy v? bi?t ?i?u ?ó mà".

?ng c?ng nói thêm r?ng, n?u ??i c? tri ?oàn b? phi?u cho ?ng Biden, ?ó s? là "m?t sai l?m". ?ng c?ng ch? trích h? th?ng b?u c? theo ??i c? tri c?a M?, cho r?ng c? ch? này ?? quá l?i th?i.

V? k? ho?ch trong nh?ng tu?n cu?i cùng c?a nhi?m k?, T?ng th?ng Trump s? ti?p t?c theo ?u?i các v? ki?n liên quan ??n k?t qu? b?u c?, ??ng th?i v?n ??ng cho cu?c ch?y ?ua vào Th??ng vi?n c?a ??ng C?ng hòa.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n nay T?ng th?ng Trump v?n ch?a c?ng nh?n k?t qu? b?u c? sau khi truy?n th?ng M? d?a trên k?t qu? b? phi?u ph? th?ng c?a các bang d? ?oán ?ng viên Biden ??c c? v?i 306 phi?u ??i c? tri. ??u tu?n này, ?ng lên ti?ng ?ng h? C? quan D?ch v? c?ng "b?t ?èn xanh" cho ?ng Biden b?t ??u chuy?n giao quy?n l?c, song ?ng v?n tuyên b? ti?p t?c theo ?u?i các v? ki?n gian l?n b?u c?.

Theo quy ??nh, các bang s? có th?i h?n gi?i quy?t các khi?u n?i liên quan ??n k?t qu? b?u c? và xác nh?n k?t qu? cu?i cùng tr??c ngày 8/12 ?? ??i c? tri toàn qu?c b? phi?u chính th?c b?u ra t?ng th?ng m?i vào ngày 14/12. Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? b? phi?u ??i c? tri c?a m?i bang ph?i ??n tay Ch? t?ch Th??ng vi?n (hi?n nay là Phó t?ng th?ng Mike Pence) và các c? quan liên quan kh?ng mu?n quá ngày 23/12. ??n ngày 6/1, qu?c h?i M? s? h?p ?? ki?m phi?u và Phó t?ng th?ng Pence chính th?c c?ng b? ?ng viên ??c c? t?ng th?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng th?ng m?i c?a M? s? tuyên th? nh?m ch?c vào ngày 20/1 và chính th?c ti?p qu?n Nhà Tr?ng vào tr?a cùng ngày. ?ay c?ng là th?i ?i?m t?ng th?ng m?n nhi?m và gia ?ình ph?i r?i kh?i Nhà Tr?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo c? ch? b?u c? ? M?, c? tri kh?ng tr?c ti?p b?u t?ng th?ng mà h? b? phi?u ch?n ra ??i c? tri - nh?ng ng??i cam k?t s? b?u t?ng th?ng theo y nguy?n c?a c? tri. Nói cách khác, 538 ??i c? tri s? thay m?t cho 318 tri?u c? tri M? ?? ch?n ra t?ng th?ng ti?p theo. V? c? b?n, ??i c? tri ? bang nào s? b? phi?u cho ?ng viên t?ng th?ng chi?n th?ng trong b?u c? ph? th?ng ? bang ?ó. Tuy nhiên, kh?ng có ?i?u kho?n nào trong Hi?n pháp M? c?m ??i c? tri "b?t trung" quay sang b? phi?u cho m?t ?ng viên khác.

N?m 2016, ?ng Trump tuy giành ???c ít h?n ?ng viên Dan ch? Hillary Clinton 3 tri?u phi?u ph? th?ng, nh?ng v?n ??c c? t?ng th?ng do giành ???c 306 phi?u ??i c? tri. M?t ?ng viên n?u giành ???c t?i thi?u 270 phi?u ??i c? tri s? tr? thành t?ng th?ng m?i c?a M?. C? ch? b?u c? theo ??i c? tri ?oàn ? M? t?ng v?p ph?i nhi?u ch? trích c?a gi?i chuyên gia và c? nh?ng ng??i làm lu?t.

Minh Ph??ng
Theo Reuters