Th? n?m, 26/11/2020 - 20:16

?ng Obama ly gi?i nguyên nhan ?ng Trump ??t s? phi?u b?u k? l?c

Dan trí

C?u T?ng th?ng M? Barack Obama cho r?ng ??ng C?ng hòa ?? có chi?n l??c giúp ?ng Donald Trump giành ???c s? phi?u b?u ph? th?ng k? l?c, g?n 74 tri?u.

?ng Obama ly gi?i nguyên nhan ?ng Trump ??t s? phi?u b?u k? l?c - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng th?ng M? Donald Trump và ng??i ti?n nhi?m Barack Obama (?nh: Reuters)

Theo d? li?u c?a Fox News, T?ng th?ng Donald Trump ?? ??t ???c 73,9 tri?u phi?u b?u ph? th?ng trong cu?c b?u c? ngày 3/11. Dù th?p h?n ??i th? Joe Biden kho?ng 6 tri?u phi?u, nh?ng ?ng Trump ?? phá k? l?c c?a ?ng Obama và tr? thành t?ng th?ng M? ???ng nhi?m giành nhi?u phi?u ph? th?ng nh?t trong b?u c?.

Trong m?t cu?c tr? l?i ph?ng v?n h?m 25/11, ?ng Obama cho r?ng m?t ph?n ly do khi?n ng??i k? nhi?m nh?n ???c nhi?u phi?u b?u nh? v?y là nh? chi?n l??c c?a ??ng C?ng hòa, khi ??ng này d??ng nh? phát ?i th?ng ?i?p r?ng nam gi?i da tr?ng ?ang tr? thành "n?n nhan" c?a x? h?i M?.

Theo Guardian, ?ng Obama, dù kh?ng nh?c tr?c ti?p nh?ng ng?m nh?n ??nh r?ng chính quy?n c?a ?ng Trump "v? c? b?n ?? th?t b?i trong vi?c b?o v? ng??i M? và ??m b?o an toàn cho ng??i dan".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"?i?u t?i c?m th?y thú v? là vi?c ??ng C?ng hòa khi?n các c? tri tin r?ng nhóm nam gi?i da tr?ng ?ang là n?n nhan c?a x? h?i, r?ng h? ?ang b? t?n c?ng. Kh?ng có s? li?u, d? ki?n l?ch s? hay kinh t? nào ch?ng minh ?i?u này nh?ng các c? tri v?n có ni?m tin chan thành vào th?ng ?i?p này", ?ng Obama ly gi?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau ?ó, khi ng??i d?n ch??ng trình h?i r?ng ?ng ph?n ?ng ra sao khi v?p ph?i nh?ng ch? trích t? nh?ng ng??i da màu r?ng ?ng kh?ng làm ???c gì nhi?u cho h? khi còn ? c??ng v? t?ng th?ng.

"T?i hi?u ?i?u ?ó, vì khi t?i ??c c?, có nhi?u ni?m hào h?ng và hy v?ng và t?i c?ng ngh? r?ng chúng ta ?ang coi v? trí t?ng th?ng g?n gi?ng nh? m?t ng??i n?m quy?n l?c to l?n. ?i?u này có ngh?a là m?t khi t?ng th?ng ?? nh?m ch?c, ng??i này có th? làm b?t c? ?i?u gì và n?u kh?ng làm, d? lu?n s? cho r?ng ?ó là do ng??i này kh?ng mu?n làm", ?ng Obama nói. ??

?ng Obama cho r?ng trong nh?ng n?m cu?i trong nhi?m k?, Th??ng vi?n do ??ng C?ng hòa n?m ?a s? ?? ch?n nhi?u n? l?c và chính sách c?a ?ng. ?ng c?ng bày t? quan ng?i r?ng k?ch b?n này có th? tái di?n n?u ?ng Joe Biden nh?m ch?c t?ng th?ng vào n?m sau. Hi?n cu?c ?ua giành gh? ? Th??ng vi?n v?n ?ang ti?p di?n m?t cách gay c?n khi 2 gh? ? bang Georgia s? quy?t ??nh xem ??ng Dan ch? hay C?ng hòa s? n?m quy?n ki?m soát c? quan l?p pháp này trong 4 n?m t?i.??

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Tin t?t là t?i r?t t? tin v? nh?ng ?i?u mà t?i ?? làm cho ng??i da màu vì t?i có các s? li?u th?ng kê ?? ch?ng minh ?i?u ?ó", ?ng Obama nói, vi?n d?n chính sách c?a ?ng giúp ng??i da màu t?ng thu nh?p, gi?m t? l? nghèo ?ói, và t?ng kh? n?ng ti?p c?n v?i y t?.

??c Hoàng

Theo Guardian