Th? sáu, 27/11/2020 - 09:28

?ng Biden có th? s?p ti?p qu?n máy ch? bí m?t t? Nhà Tr?ng

Dan trí

?ng viên ???c d? ?oán ??c c? t?ng th?ng M? Joe Biden có th? s? s?m ???c ti?p qu?n m?t máy ch? ch?a các th?ng tin m?t v? các cu?c g?i gi?a T?ng th?ng Donald Trump và các l?nh ??o qu?c t?.

?ng Biden có th? s?p ti?p qu?n máy ch? bí m?t t? Nhà Tr?ng - 1
T?ng th?ng Donald Trump (?nh: Reuters)

M?t quan ch?c c?p cao gi?u tên c?a M? cho bi?t, ?ng viên t?ng th?ng ??ng Dan ch? Joe Biden và ??i ng? c?a ?ng s? ???c c?p quy?n truy c?p m?t máy ch? bí m?t ch?a các th?ng tin nh?y c?m liên quan ??n các cu?c ?i?n ?àm gay tranh c?i c?a T?ng th?ng Donald Trump v?i các l?nh ??o n??c ngoài trên c? s? "nh?ng ?i?u c?n bi?t". Chính quy?n c?a ?ng Trump ???c cho là s? chia s? b?t c? th?ng tin nào mà h? cho là liên quan ??n quá trình ra quy?t ??nh trong t??ng lai.

Ngu?n tin than c?n v?i ?ng Joe Biden cho bi?t v?i CNN r?ng hi?n ??i ng? c?a ?ng Biden v?n ch?a quy?t ??nh cách th?c x? ly các th?ng tin m?t ?ó khi ?ng d? ki?n nh?m ch?c vào ngày 20/1 n?m sau. Ngu?n tin cho bi?t thêm, nhi?u kh? n?ng ??i ng? c?a ?ng Biden s? duy trì cách th?c x? ly c?a chính quy?n ?ng Trump, ít nh?t là trong giai ?o?n ??u, cho ??n khi ?ng Jake Sullivan, ng??i ???c ?? c? làm c? v?n an ninh qu?c gia, có th? ?ánh giá m?c ?? c?n thi?t b?o m?t th?ng tin.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?c dù ?ng Biden có xu h??ng minh b?ch hóa, song m?t s? quan ch?c c?nh báo vi?c x? ly các th?ng tin nh? v?y c?n th?n tr?ng ??c bi?t trong nh?ng tháng ??u nhi?m s? nh?m ng?n ch?n các nguy c? rò r? th?ng và c?n ?ánh giá nhu c?u và m?c ?? chia s? th?ng tin nh?y c?m. ??i ng? c?a ?ng Biden hi?n ch?a ??a ra bình lu?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t s? phát ng?n gay tranh c?i c?a ?ng Trump trong các cu?c ?i?n ?àm v?i m?t s? l?nh ??o qu?c t? trong th?i gian ??u nhi?m s? ?? b? rò r?. ?i?u này khi?n gi?i ch?c Nhà Tr?ng quy?t ??nh s? d?ng m?t máy ch? ?? l?u tr? th?ng tin các cu?c g?i, trong ?ó có cu?c g?i c?a ?ng Trump v?i l?nh ??o các n??c nh? ? r?p Xê út, Ukraine, Nga. Nhóm ???c ti?p c?n các th?ng tin m?t ?ó ngày càng thu h?p l?i. Nhà Tr?ng c?ng gi?i h?n ?áng k? s? quan ch?c có th? nghe tr?c ti?p ho?c ti?p c?n b?n ghi cu?c g?i c?a T?ng th?ng Trump v?i các l?nh ??o n??c ngoài, ngu?n th?o tin cho hay.

Minh Ph??ng
T?ng h?p