Th? t?, 18/11/2020 - 14:06

?ng Biden b? nhi?m 9 v? trí c?p cao dù ?ng Trump quy?t ki?n ??n cùng

Dan trí

?ng viên t?ng th?ng ??ng Dan ch? M? Joe Biden b? nhi?m hàng lo?t v? trí c?p cao s? h? tr? ?ng ?i?u hành Nhà Tr?ng trong t??ng lai, b?t ch?p T?ng th?ng Donald Trump ch?a c?ng nh?n k?t qu? b?u c?.

?ng Biden b? nhi?m 9 v? trí c?p cao dù ?ng Trump quy?t ki?n ??n cùng - 1

Nhóm các c? v?n lau n?m ???c b? nhi?m làm tr? ly c?p cao trong Nhà Tr?ng t??ng lai c?a ?ng Biden (?nh: Nhóm chuy?n giao Biden-Harris)

Reuters d?n th?ng cáo c?a ??i ng? chuy?n giao quy?n l?c c?a ?ng Joe Biden ngày 17/11 cho bi?t, ?ng Biden ?? b? nhi?m 9 tr? ly c?p cao c?a Nhà Tr?ng t??ng lai. Danh sách g?m cáctr? ly lau n?m ?? h? tr? ?ng trong chi?n d?ch tranh c? ho?c các ngh? s? Dan ch?.

Trong nhóm này có Jen O’Malley Dillon, giám ??c qu?n ly chi?n d?ch tranh c? c?a ?ng Biden. Bà Dillon s? ???c ??m nhi?m ch?c v? Phó chánh v?n phòng Nhà Tr?ng khi ?ng Biden ???c xác nh?n ??c c? và chính th?c ti?p qu?n Nhà Tr?ng vào tháng 1 n?m sau. Tu?n tr??c, Ron Klain, m?t c? v?n than c?n c?a ?ng Biden, ?? ???c b? nhi?m ch?c Chánh v?n phòng Nhà Tr?ng.

C? v?n lau n?m Mike Donilon và Steve Ricchetti ???c b? nhi?m làm c? v?n c?p cao c?a t?ng th?ng. Dana Remus, lu?t s? cho chi?n d?ch tranh c? c?a ?ng Biden, s? ???c b? nhi?m làm lu?t s? riêng c?a t?ng th?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH? ngh? s? Dan ch? Cedric Richmond c?a bang Louisiana s? ??m nh?n vai trò c? v?n c?p cao kiêm giám ??c V?n phòng quan h? c?ng chúng c?a Nhà Tr?ng. ?ng Richmond ???c cho là có th? giúp ?ng Biden thúc ??y các ?u tiên c?a mình trong qu?c h?i nh? kinh nghi?m g?n k?t ??ng phái.

Trong th?ng cáo phát ?i v? quy?t ??nh b? nhi?m nhan s?, ?ng Biden cho bi?t: “T?i t? hào th?ng báo các thành viên b? sung cho ??i ng? s? h? tr? chúng ta xay d?ng l?i n??c M? t?t ??p h?n tr??c. N??c M? ?ang ph?i ??i m?t v?i nhi?u thách th?c l?n, h? s? mang ??n nh?ng t?m nhìn phong phú và m?t cam k?t nh?t quán nh?m gi?i quy?t các thách th?c ?ó”.

Theo ngu?n th?o tin, ?ng Biden có th? b? nhi?m thêm nhan s? c?p cao và chu?n b? c?ng b? thành ph?n n?i các t??ng lai b?t ch?p vi?c T?ng th?ng Donald Trump ??n nay ch?a c?ng nh?n k?t qu? b?u c?. D?a vào k?t qu? ki?m phi?u ph? th?ng c?a các bang, truy?n th?ng M? d? ?oán ?ng Biden ??c c? v?i 306 phi?u ??i c? tri, trong khi ?ng Trump ch? giành 232 phi?u.

?ng Trump t? ch?i nh?n thua vì cho r?ng có gian l?n b?u c?. Chi?n d?ch c?a ?ng ?? theo ?u?i hàng lo?t v? ki?n ? nhi?u bang, trong ?ó khi?u n?i các v?n ?? nh? quan sát viên kh?ng ???c ti?p c?n ?? g?n nhan viên ki?m phi?u hay vi?c máy ki?m phi?u b? sót hàng nghìn phi?u. Nhi?u tòa án ??a ph??ng, trong ?ó có tòa án ? Pennsylvania, ?? bác b? các khi?u n?i này. Tuy v?y, ?ng Trump d??ng nh? ch?a có y ??nh t? b? cu?c chi?n pháp ly.

Minh Ph??ng
Theo Reuters