Ch? nh?t, 08/11/2020 - 19:07

Nh?ng ?i?u ?ng Trump có th? làm tr??c khi r?i Nhà Tr?ng

Dan trí

Tr??c khi r?i Nhà Tr?ng, T?ng th?ng M? Donald Trump có th? s? ban hành hàng lo?t s?c l?nh, an xá cho nhi?u nhan v?t ho?c sa th?i nh?ng ng??i b? cho là ?? c?n tr? ch??ng trình ngh? s? c?a ?ng.

Nh?ng ?i?u ?ng Trump có th? làm tr??c khi r?i Nhà Tr?ng - 1
T?ng th?ng M? Donald Trump (?nh: Reuters)

Nhi?m k? 4 n?m c?a T?ng th?ng Donald Trump s? k?t thúc sau kho?ng 2 tháng n?a. ?ng s? ph?i r?i Nhà Tr?ng và chuy?n giao quy?n l?c cho T?ng th?ng ??c c? Joe Biden vào ngày 20/1/2021. T? gi? ??n khi ?ó, ?ng Trump có l? s? còn nhi?u vi?c ph?i làm.

?n xá

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Trump có th? s? ??a ra hàng lo?t l?nh an xá trong nh?ng tu?n cu?i cùng c?a nhi?m k?, th?m chí vào ngày cu?i cùng ? Nhà Tr?ng. Các t?ng th?ng M? tr??c kia th??ng ban l?nh an xá trong nh?ng ngày cu?i nhi?m k?, trong ?ó có nh?ng l?nh an xá gay tranh c?i. Ví d?, n?m 2001, T?ng th?ng Bill Clinton ?? ch?u ?i?u ti?ng thiên v? khi an xá cho ng??i anh em cùng cha khác m? c?a mình là Roger Clinton sau khi ng??i này ng?i tù 1 n?m vì t?i phan ph?i cocaine. ?ay là 1 trong s? 140 quy?t ??nh mà ?ng Clinton ky ban hành vào ngày cu?i cùng trên c??ng v? t?ng th?ng.

Nh?ng ?i?u ?ng Trump có th? làm tr??c khi r?i Nhà Tr?ng - 2
C?u c? v?n an ninh qu?c gia M? Michael Flynn (?nh: AFP)

Cau h?i ??t ra, li?u ?ng Trump s? an xá cho ai? M?t trong nh?ng ng??i có th? ???c an xá là c?u c? v?n an ninh qu?c gia Michael Flynn. ?ng Flynn là m?t trong nh?ng nhan v?t c?p cao trong chính quy?n c?a ?ng Trump b? ?i?u tra trong cu?c ?i?u tra nh?m vào cáo bu?c Nga can thi?p cu?c b?u c? t?ng th?ng M? n?m 2016, c?ng nh? nh?ng liên h? gi?a Moscow và ??i ng? tranh c? c?a ?ng Trump. ?ng Flynn b? cáo bu?c ?? nói d?i FBI v? các liên l?c v?i c?u ??i s? Nga t?i M? tr??c khi ?ng Trump b??c vào Nhà Tr?ng.

?ng Trump c?ng có th? an xá cho nh?ng ng??i khác b? nh?m ??n trong cu?c ?i?u tra c?a c?ng t? viên Robert Mueller nh? Paul Manafort - c?u giám ??c tranh c? c?a ?ng Trump hay giúp các thành viên trong gia ?ình và t?p ?oàn Trump Organization c?a ?ng thoát kh?i vòng lao ly. Các c?ng t? viên New York ???c cho là ?ang ?i?u tra Trump Organization v?i hàng lo?t cáo bu?c gian l?n. Quy?n an xá c?a t?ng th?ng ch? có giá tr? v?i các t?i ph?m liên bang, kh?ng bao g?m t?i ph?m ? c?p bang. Tuy nhiên, ?ng có th? ban l?nh an xá cho các thành viên gia ?ình phòng tr??ng h?p B? T? pháp trong chính quy?n xác ??nh v? vi?c ? c?p liên bang.

Cau h?i l?n nh?t là li?u ?ng có tìm cách an xá cho chính ?ng hay kh?ng. Lu?t pháp M? kh?ng c?m ?i?u này nh?ng hành ??ng ?ó c?ng ch?a có ti?n l?. N?u ?ng Trump th?c s? an xá cho mình, các tòa án liên bang s? ??a ra cau tr? l?i chính xác cho tình hu?ng này.

Sa th?i

Trong khi h?u h?t quan ch?c chính quy?n c?ng s? theo ?ng Trump r?i Nhà Tr?ng, m?t s? s? ? l?i, ti?p t?c làm vi?c trong chính quy?n m?i, m?t trong s? ?ó có th? là giám ??c FBI Chris Wray. ?ng Trump b? nhi?m ?ng Wray làm giám ??c FBI v?i nhi?m k? 10 n?m theo lu?t liên bang. Tuy nhiên, ?ng hoàn toàn có th? c?t ng?n nhi?m k? ?ó b?ng m?t l?nh sa th?i tr??c khi r?i Nhà Tr?ng vì kh?ng ??ng v? phía ?ng trong n? l?c cáo bu?c ??ng Dan ch? gian l?n b?u c?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, ?ng Trump có th? sa th?i m?t s? t?ng thanh tra. ?ng Trump ?? cho th?y ?ng kh?ng ng?n ng?i sa th?i nh?ng ng??i kh?ng ?ng h? ch??ng trình ngh? s? c?a ?ng, trong ?ó có T?ng thanh tra C?ng ??ng Tình báo M? Michael Atkinson sau khi quan ch?c này b? nghi ti?t l? th?ng tin d?n ??n vi?c H? vi?n tìm cách lu?n t?i ?ng. M?c tiêu ti?p theo c?a ?ng có th? là T?ng thanh tra B? T? pháp Michael Horowitz do c?u t?ng th?ng Barack Obama b? nhi?m.

S?c l?nh hành pháp

Nh?ng ?i?u ?ng Trump có th? làm tr??c khi r?i Nhà Tr?ng - 3
?ng Trump t?ng gay tranh c?i v?i các s?c l?nh hành pháp liên quan ??n v?n ?? ng??i nh?p c?. (?nh: Reuters)

Trong su?t nhi?m k? c?a mình, ?ng Trump tìm cách th?c thi các chính sách và ch??ng trình ngh? s? chính tr? c?a mình th?ng qua các s?c l?nh hành pháp, trong ?ó ph?i k? ??n s?c l?nh liên quan ??n h?n ch? ng??i nh?p c?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong nh?ng ngày cu?i cùng nhi?m k?, v? t?ng th?ng th? 45 c?a M? có th? ti?p t?c dùng s?c l?nh hành pháp ?? xóa b? các "di s?n" c?a chính quy?n ti?n nhi?m, trong ?ó có Ch??ng trình b?o v? tr? nh?p c? trái phép (DACA), ??o lu?t Ch?m sóc s?c kh?e h?p túi ti?n (ACA) hay còn ???c g?i là Obamacare.

Ch? nhan m?i c?a Nhà Tr?ng, T?ng th?ng ??c c? Joe Biden, có th? tìm cách ??o ng??c nh?ng n? l?c này c?a ?ng Trump sau khi nh?m ch?c. Tuy nhiên, m?t chính quy?n kh?ng th? d? dàng ??o ng??c nh?ng chính sách c?a m?t chính quy?n khác.

Minh Ph??ng
T?ng h?p