Th? t?, 25/11/2020 - 09:37

Nhà Tr?ng ??ng y chia s? báo cáo tình báo m?t cho ?ng Biden

Dan trí

Nhà Tr?ng chính th?c cho phép ?ng viên ??ng Dan ch? Joe Biden b?t ??u ti?p c?n các báo cáo hàng ngày v? th?ng tin tình báo m?t trong giai ?o?n chuy?n giao quy?n l?c.

Nhà Tr?ng ??ng y chia s? báo cáo tình báo m?t cho ?ng Biden - 1
T?ng th?ng M? Donald Trump cho phép ?ng Joe Biden b?t ??u ti?p c?n các báo cáo tình báo hàng ngày. (?nh: Getty)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBáo cáo th??ng nh?t trình t?ng th?ng là m?t báo cáo ng?n g?n th?ng tin tình báo an ninh qu?c dành cho t?ng th?ng ???ng nhi?m và ???c chia s? v?i t?ng th?ng ??c c? ngay sau cu?c b?u c?. Tuy nhiên, ??n t?n ngày 24/11, hai tu?n sau b?u c?, Nhà Tr?ng m?i cho phép ?ng Biden ???c ti?p c?n các tài li?u này sau khi "b?t ?èn xanh" cho vi?c chuy?n giao quy?n l?c.

Chính quy?n c?a ?ng Trump v?n ?ang th?o lu?n cách th?c h?p tác chia s?, song có th? ?ng Biden s? b?t ??u ???c nh?n các báo cáo này t? ??u tu?n t?i, Politico d?n ngu?n th?o tin cho hay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?u 24/11, ?ng Biden xác nh?n v?i báo chí r?ng ?ng ?? ???c phép ti?p c?n báo cáo tình báo th??ng nh?t, nh?ng ch?a chính th?c nh?n ???c báo cáo nào nh? v?y. ?ng cho bi?t v?i NBC r?ng, r?t có th? ?ng s? nh?n ???c báo cáo ??u tiên vào h?m nay 25/11.

Tr??c ?ó, ?ng Trump b? ch? trích vì ch?a cho phép ?ng Biden ti?p c?n tài li?u tình báo m?t. M?t s? ngh? s? C?ng hòa cho r?ng, ?ng Biden l? ra ph?i ???c ti?p c?n t? s?m h?n m?c dù ??n nay h? ch?a th?a nh?n chi?n th?ng c?a ?ng Biden. Tr??c kia, c?u T?ng th?ng Bill Clinton ?? cho phép ng??i k? nhi?m George W. Bush ti?p c?n các tài li?u này ngay c? khi k?t qu? b?u c? ch?a r? ràng do tranh c?i v?n ?? ki?m phi?u ? Florida n?m 2000.

??i ng? c?a ?ng Biden ch? chính th?c ???c kích ho?t quá trình chuy?n giao quy?n l?c vào ??u tu?n này sau khi C? quan D?ch v? c?ng (GSA) g?i th? xác nh?n. ?ng Trump cho bi?t, ?ng khuy?n khích GSA ti?n hành các th? t?c cho phép ?ng Biden th?c hi?n các b??c chuy?n giao quy?n l?c ban ??u, song ?ng s? ti?p t?c theo ?u?i các v? ki?n gian l?n b?u c?.

Chánh v?n phòng Nhà Tr?ng Mark Meadows ?? th?ng báo cho các nhan viên Cánh Tay r?ng quá trình chuy?n giao quy?n l?c cho Biden chính th?c b?t ??u. Tuy nhiên, ?ng c?ng nh?n m?nh, c?ng vi?c c?a h? "v?n ch?a k?t thúc". ?ng cho bi?t ?? ch? ??nh nh?ng ng??i ch?u trách nhi?m làm ??u m?i ti?p xúc v?i nhóm chuy?n giao quy?n l?c c?a ?ng Biden, ngoài ra các nhan viên khác kh?ng ???c phép ti?p xúc v?i ??i ng? c?a ?ng Biden n?u kh?ng ???c ?y quy?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Tr? khi ???c ?y quy?n ??c bi?t, các nhan viên V?n phòng ?i?u hành c?a T?ng th?ng kh?ng ???c phép nói chuy?n tr?c ti?p v?i thành viên nhóm chuy?n giao quy?n l?c c?a Biden, ho?c ?i?u ph?i viên chuy?n giao liên bang", ?ng Meadows cho bi?t trong th?ng báo g?i nhan viên ngày 24/11.

Minh Ph??ng
Theo Politico