Th? t?, 25/11/2020 - 16:51

Nhà giàu M? ?? ti?n mua "h? chi?u vàng" h?u b?u c?

Dan trí

Các ?? xu?t v? thu? c?a ?ng Joe Biden - ng??i ???c d? ?oán s? ??c c? t?ng th?ng M? - ???c cho là có th? gay b?t l?i cho gi?i nhà giàu.

Nhà giàu M? ?? ti?n mua

Nhu c?u mua h? chi?u th? 2 c?a gi?i nhà giàu M? gia t?ng trong th?i gian qua (?nh minh h?a: BC)

Eric Schmidt ???c xem là m?t ví d? ?i?n hình c?a c?a m?t c?ng dan M? siêu giàu khi s? h?u du thuy?n, chuyên c? riêng và m?t c?n h? cao c?p ? Manhattan, New York cùng kh?i tài s?n t?i 19 t? USD. Tuy nhiên, tài s?n m?i nh?t mà ?ng s? h?u l?i khá ??c bi?t: m?t t?m h? chi?u th? 2.

C?u giám ??c ?i?u hành Alphabet ???c cho ?? n?p ??n xin tr? thành c?ng dan ??o Síp, theo Bloomberg. Schmidt, 65 tu?i, ?? gia nh?p vào cau l?c b? nh?ng nhan v?t giàu có tham gia vào ch??ng trình "H? chi?u vàng" mà Síp ban hành tr??c ?ó.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong nh?ng n?m tr??c, ng??i M? hi?m khi mua "h? chi?u vàng" khi qu?c gia này s? h?u m?t trong nh?ng h? chi?u m?nh nh?t th? gi?i. Ngành c?ng nghi?p bán qu?c t?ch ? Síp ch? y?u nh?m vào c?ng dan t? các n??c có h? chi?u y?u, b? h?n ch? di chuy?n t?i nhi?u qu?c gia.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, th?i th? ?? thay ??i khi ngày càng nhi?u ng??i M? b?t ??u ?? x? ?i mua h? chi?u th? 2.

"Chúng t?i ch?a t?ng th?y xu h??ng này tr??c ?ó. Nhu c?u t?ng v?t nh? v? ??p t? cu?i n?m ngoái và nó liên t?c t?ng sau ?ó", Paddy Blewer, giám ??c c?ng ty t? v?n c? trú và qu?c t?ch Henley & Partners (Anh), cho hay.

V?i kho?n ??u t? 100.000 USD, nh?ng ng??i mua "h? chi?u vàng" ???c nhi?u l?i th? t? thu? th?p, quy?n t? do ??u t? và ?i l?i. Tuy nhiên, nh?ng l?i th? này kh?ng có nhi?u y ngh?a v?i ng??i M? vì qu?c gia này ?ánh thu? c?ng dan b?t k? h? s?ng ? ?au.

Y?u t? Covid-19 và b?u c? M?

Sau khi ??i d?ch Covid-19 bùng phát, nhu c?u v? "h? chi?u vàng" gia t?ng v?i gi?i nhà giàu M?. Gi?i quan sát cho r?ng ?ay là k? ho?ch c?a h? nh?m duy trì vi?c t? do ?i l?i vì lo ng?i chính ph? th?c hi?n các bi?n pháp phong t?a ?? ng?n d?ch lay lan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Ng??i M? ?ang ngh? r?ng: 'T?i mu?n có kh? n?ng di chuy?n nhanh nh?t có th? và kh?ng b? m?c k?t", Nestor Alfred, giám ??c ?i?u hành c?a ??n v? ph? trách ch??ng trình ??u t? c?p h? chi?u t?i St. Lucia, m?t qu?c ??o Caribê, cho hay.

Ngoài ra, cu?c b?u c? M? n?m 2020 ???c xem c?ng làm gia t?ng nhu c?u c?a ng??i M? v?i "h? chi?u vàng". Các ?? xu?t v? thu? c?a ?ng Joe Biden - ng??i ???c d? ?oán s? ??c c? t?ng th?ng M? - ???c cho là có th? gay b?t l?i cho gi?i nhà giàu.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, nhi?u ng??i c?ng lo ng?i v? vi?n c?nh x?y ra b?t ?n x? h?i. ?H?ng t? v?n Apex Capital Partners ti?t l? s? yêu c?u t? khách hàng v? vi?c mua h? chi?u th? 2 ?? t?ng 650% k? t? cu?c b? phi?u tháng này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i di?n Apex Capital nói r?ng nh?ng ng??i mua h? chi?u có th? kh?ng r?i M? ngay l?p t?c, nh?ng h? mu?n s? h?u s?n nh?ng gi?y t?i này làm bi?n pháp ?? phòng b?t tr?c.

??c Hoàng

Theo Bloomberg