Th? sáu, 27/11/2020 - 15:35

Ng??i ?ng h? v?n tin ?ng Trump ??c c?

Dan trí

Nh?ng ng??i ?ng h? v?n tin t??ng T?ng th?ng Donald Trump chi?n th?ng h?p pháp và nên theo ?u?i cu?c chi?n pháp ly cho ??n khi các bang hoàn t?t ch?ng nh?n k?t qu?.

Ng??i ?ng h? v?n tin ?ng Trump ??c c? - 1

T?ng th?ng M? Donald Trump (?nh: Reuters)

Truy?n th?ng M? d?n k?t qu? b? phi?u ph? th?ng d? ?oán ?ng viên ??ng Dan ch? Joe Biden ??c c? t?ng th?ng sau cu?c b?u c? ngày 3/11. Tuy nhiên, h?u h?t ng??i ?ng h? ?ng Trump kh?ng ngh? v?y. Theo kh?o sát c?a CNBC, 73% ng??i ?ng h? ?ng Trump v?n tin ?ng Trump là ng??i chi?n th?ng h?p pháp, 24% ng??i nói h? kh?ng ch?c ch?n. Trong khi ?ó, ch? 3% ng??i ?ng h? ?ng Trump tham gia kh?o sát cho r?ng ?ng nên nh?n thua và b?t ??u quá trình chuy?n giao quy?n l?c hòa bình.

C?ng theo kh?o sát c?a CNBC, 31% ng??i ?ng h? ?ng Trump mu?n ?ng ti?p t?c cu?c chi?n pháp ly cho ??n khi các bang hoàn t?t xác nh?n k?t qu? b?u c?. Kho?ng 66% c? tri ?ng h? cho r?ng ?ng Trump ??ng bao gi? nh?n thua.
Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKh?o sát ???c ti?n hành v?i h?n 1.200 ng??i ?ng h? ?ng Trump vào trung tu?n tháng 11.

M?t s? c? tri nh? Jonathan Serrano, m?t doanh nhan ? Chicago, Illinois, tin r?ng T?ng th?ng Trump ch?a nên v?i th?a nh?n th?t b?i cho ??n khi t?t c? các bang chính th?c xác nh?n k?t qu? - ??ng thái ?i ng??c l?i v?i truy?n th?ng nh?n thua c?a các t?ng th?ng M? k? t? n?m 1896.

"T?ng th?ng ch? nên th?a nh?n khi k?t qu? b?u c? chính th?c. ?ng Biden m?i ch? ???c d? ?oán ??c c?, ch?a ph?i t?ng th?ng ??c c?. Ch? vì truy?n th?ng tuyên b? ?ng ?y là ng??i chi?n th?ng nên ng??i ta tin ?ng ?y chính là ng??i chi?n th?ng".

Dylan Martin, giám ??c truy?n th?ng t?i California, nói Trump có quy?n thách th?c k?t qu? b?u c? và truy?n th?ng kh?ng có quy?n quy?t ??nh ai ??c c?. "Chúng t?i hoàn toàn ?ng h? cu?c chi?n pháp ly c?a T?ng th?ng Trump", ?ng Martin nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo truy?n th?ng M?, ?ng Biden ???c d? ?oán ??c c? v?i 306 phi?u ??i c? tri, trong khi ?ng Trump ch? giành ???c 232 phi?u. Tuy nhiên, ??n nay T?ng th?ng Trump v?n ch?a c?ng nh?n k?t qu? và tuyên b? ti?p t?c theo ?u?i cu?c chi?n pháp ly ??n cùng. ??i ng? c?a ?ng Trump theo ?u?i 36 v? ki?n liên quan ??n k?t qu? b?u c?, nh?ng tính ??n ngày 23/11, ?? thua ki?n ít nh?t 25 v?.

Minh Ph??ng
Theo CNBC, Aljazeera