Th? hai, 09/11/2020 - 10:45

Ng??i ph? n? “quy?n l?c” có th? quy?t ??nh c?c di?n b?u c? M? hi?n t?i

Dan trí

Ng??i ??ng ??u C? quan D?ch v? t?ng h?p M? (GSA) Emily Murphy ???c xem là "ng??i ph? n? quy?n l?c nh?t Washington hi?n th?i" vì bà có th? quy?t ??nh th?i ?i?m chuy?n giao quy?n l?c ? Nhà Tr?ng.

Ng??i ph? n? “quy?n l?c” có th? quy?t ??nh c?c di?n b?u c? M? hi?n t?i - 1

Ng??i ??ng ??u C? quan D?ch v? t?ng h?p M? Emily Murphy (?nh: GSA)

Bà Emily Murphy kh?ng ph?i là nhan v?t ???c nhi?u ng??i bi?t t?i. Nh?ng n? c?ng ch?c này l?i n?m trong tay quy?n l?c “??c nh?t v? nh?” khi bà có quy?n quy?t ??nh th?i ?i?m kích ho?t vi?c chuy?n giao quy?n l?c ? Nhà Tr?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n ?ng Joe Biden ?? ???c truy?n th?ng M? d? ?oán tr? thành t?ng th?ng ??c c? v?i trên 270 phi?u ??i c? tri. Tuy nhiên, cu?c b?u c? M? v?n ?ang trong nh?ng tranh c?i khi T?ng th?ng ???ng nhi?m Donald Trump kh?ng ch?p nh?n k?t qu?.

“Th?c t? ??n gi?n là cu?c b?u c? này còn lau m?i k?t thúc. Các phi?u b?u h?p l? m?i quy?t ??nh ai là t?ng th?ng, kh?ng ph?i là các h?ng tin t?c”, ?ng Trump tuyên b?.

Vì v?y, vai trò c?a bà Murphy ???c chú y. Theo quy ??nh c?a M?, bà Murphy, ng??i ??ng ??u GSA, ph?i ??a ra xác nh?n v? vi?c ?ng Biden ?? ??c c? hay ch?a, tr??c khi ??i ng? chuy?n giao quy?n l?c ???c phép liên h? v?i các c? quan liên bang c?ng nh? ti?p c?n v?i hàng tri?u USD ?? ???c dành riêng cho quá trình này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo lu?t, GSA ph?i tránh b?t c? ??ng thái nào có tính ch?t ??ng phái. Dù hàng lo?t các h?ng truy?n th?ng ??u ?oán ?ng Biden n?m ch?c ph?n th?ng, nh?ng GSA v?n ch?a ??a ra xác nh?n chính th?c và h? tuyên b? s? làm theo lu?t. Chính vì v?y, bà Murphy hi?n ?ang có vai trò r?t quan tr?ng, có th? góp ph?n ??nh ?o?t c?c di?n cu?c b?u c? n?m nay v?i ??ng thái mà bà ??a ra.

Bà Murphy có th? ch?n ph??ng án an toàn và ch? t?i ngày 14/12 khi các ??i c? tri ?oàn b? phi?u b?u t?ng th?ng. Nh?ng ?i?u ?ó có th? ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n n? l?c chuy?n giao c?a ?ng Biden và M? có th? s? ti?p t?c r?i vào tình tr?ng r?i lo?n gi?a b?i c?nh n??c này ?ang ch?u kh?ng ho?ng kép v? y t? và kinh t?.

Hi?n t?i, ??i ng? c?a ?ng Biden v?n có th? ti?p t?c vi?c chu?n b? chuy?n giao quy?n l?c, bao g?m vi?c yêu c?u FBI ki?m tra ly l?ch c?a các ?ng viên d? ??nh s? ???c b? nhi?m vào n?i các m?i.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, xác nh?n c?a GSA v?n r?t quan tr?ng lúc này vì nó s? “b?t ?èn xanh” cho nhóm chuy?n giao c?a ?ng Biden ti?p c?n v?i các c? quan liên bang ?? thu th?p th?ng tin c?n thi?t nh?m chu?n b? cho chính quy?n m?i.

Ng??i ph? n? “quy?n l?c” có th? quy?t ??nh c?c di?n b?u c? M? hi?n t?i - 2

Theo d? ?oán c?a Fox News, ?ng Biden giành 290 phi?u ??i c? tri, v??t con s? 270 c?n thi?t ?? ??c c? t?ng th?ng.

??c Hoàng

Theo Politico