Th? sáu, 27/11/2020 - 23:03

Ngh? s? ?ài Loan ném lòng l?n gi?a ngh? tr??ng

Dan trí

Các ngh? s? ?ài Loan ?? ném lòng l?n ngay t?i ngh? vi?n trong v? ?u ?? v? vi?c nh?p kh?u th?t l?n t? M?.

Ngh? s? ?ài Loan ném lòng l?n gi?a ngh? tr??ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?i t?ng l?n ch?t ??ng gi?a ngh? vi?n ?ài Loan. (?nh: Reuters)

Các ngh? s? ??ng ??i l?p Qu?c dan ??ng (KMT) h?m nay 27/11 ?? ném lòng l?n và ?u ?? v?i các ngh? s? khác t?i ngh? vi?n ?ài Loan, khi h? tìm cách ng?n c?n l?nh ??o c? quan l?p pháp T? Trinh X??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhà l?nh ??o ?ài Loan Thái Anh V?n h?i tháng 8 ?? th?ng báo, k? t? ngày 1/1/2021, chính quy?n ?ài Loan cho phép nh?p kh?u th?t l?n M? ch?a ractopamine, ch?t ph? gia giúp t?ng t? l? th?t n?c b? c?m t?i Liên minh chau ?u (EU) và Trung Qu?c, và th?t t? nh?ng con bò h?n 30 tháng tu?i.

Quy?t ??nh này ???c Washington hoan nghênh, ??ng th?i g? b? rào c?n ??i v?i th?a thu?n th??ng m?i t? do mà M? và ?ài Loan n? l?c ??t ???c trong th?i gian dài. Tuy nhiên Qu?c dan ??ng ?? ph?n ??i gay g?t quy?t ??nh này do lo ng?i v? v?n ?? an toàn th?c ph?m, ??c bi?t sau m?t s? v? bê b?i trong nh?ng n?m g?n ?ay.

K? t? khi k? h?p ngh? vi?n m?i nh?t b?t ??u vào gi?a tháng 9, Qu?c dan ??ng ?? ch?ng l?i quy?t ??nh nh?p kh?u th?t l?n M? c?a chính quy?n b?ng cách ng?n ch?n l?nh ??o c? quan hành pháp ??c báo cáo và tr? l?i cau h?i trên b?c phát bi?u.

Ngh? s? ?ài Loan ném lòng l?n gi?a ngh? tr??ng - 2

Ngh? s? ?ài Loan ném lòng l?n ngay gi?a c? quan ngh? vi?n. (?nh: Reuters)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?t bình v?i tình tr?ng b? t?c trên, ??ng Dan ti?n (DPP) c?m quy?n h?m nay quy?t ??nh th?c hi?n bi?n pháp nh?m giúp ?ng T? Trinh X??ng có th? phát bi?u t?i ngh? vi?n. H? ?? d?ng m?t hàng rào b?o v? xung quanh ?ng T? khi ?ng b??c vào ngh? vi?n, trong khi các ngh? s? Qu?c dan ??ng th?i còi, gi? bi?u ng?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi ?ng T? b?t ??u phát bi?u, các ngh? s? Qu?c dan ??ng ?? ném các x? lòng l?n v? phía ?ng, m?t s? ng??i th?m chí còn lao vào ?u ?? v?i ngh? s? khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng T? nhanh chóng rút lui. Sau ?ó ?ng quay tr? l?i ?? c? g?ng hoàn thành bài phát bi?u và nh?n các cau h?i, nh?ng b? các ngh? s? át ti?ng.

??ng Dan ti?n ?? lên án hành ??ng c?a ??ng ??i l?p, cho r?ng vi?c ném lòng l?n là l?ng phí th?c ph?m và làm ? u? ngh? vi?n. ??ng Dan ti?n c?ng kêu g?i các bên quay tr? l?i tranh lu?n phù h?p.

Qu?c dan ??ng cho r?ng quy?t ??nh n?i l?ng quy ??nh nh?p kh?u th?t l?n ?? ???c th?ng qua g?p rút và là m?i ?e d?a v?i s?c kh?e. Tuy nhiên, ??ng Dan ti?n ?? bác b? cáo bu?c này.

Thành ??t

Theo Reuters