Th? t?, 25/11/2020 - 11:42

Né tránh "l?i t?m bi?t", Ngo?i tr??ng Pompeo t? tin trong chuy?n c?ng du b?t th??ng

Chuy?n c?ng du n??c ngoài 10 ngày c?a Ngo?i tr??ng Pompeo v?a qua d??ng nh? kh?ng ph?i ?? nói m?t l?i t?m bi?t mà là nh?m c?ng c? khi còn có th? nh?ng chính sách c?a chính quy?n T?ng th?ng Trump v?i Trung ??ng.

Né tránh l?i t?m bi?t, Ngo?i tr??ng Pompeo t? tin trong chuy?n c?ng du b?t th??ng - 1

Ngo?i tr??ng Pompeo l?u ??u tiên ??t chan t?i Cao nguyên Golan. (Ngu?n: AP)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??i ??ng ??u ngành ngo?i giao c?a chính quy?n T?ng th?ng Donald Trump ph?i làm gì khi các ??ng minh M? ?ang chu?n b? và ch? ?ón m?t trang m?i trong m?i quan h? v?i chính quy?n Joe Biden, còn t?ng th?ng ???ng nhi?m thì v?n ch?a ch?p nh?n th?t b?i? ?ay chính là bài toán ph?c t?p mà Ngo?i tr??ng M? Mike Pompeo ph?i tìm l?i gi?i trong chuy?n c?ng du b?t th??ng nh?t kéo dài 10 ngày, m?t chuy?n ?i d??ng nh? ?? nói l?i t?m bi?t nh?ng l?i né tránh báo gi?i và v?n n? l?c thúc ??y chính sách ngo?i giao phá v? m?i chu?n m?c c?a ?ng Trump v?i khu v?c Trung ??ng.

Phá v? nh?ng ?i?u kiêng k?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau Pháp, Th? Nh? K?, Gruzia, ?i?m d?ng chan th? t? c?a ?ng Pompeo là Jerusalem, n?i ?ng ??y m?nh chi?n l??c c?a T?ng th?ng Trump là ?ng h? tích c?c cho Israel và gay áp l?c t?i ?a v?i Iran.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong chuy?n c?ng du có th? là cu?i cùng c?a mình trên c??ng v? ng??i ??ng ??u ngành ngo?i giao M?, ?ng Pompeo ?? phá v? nh?ng ?i?u c?m k? và tr? thành ngo?i tr??ng M? ??u tiên t?i th?m m?t khu ??nh c? c?a Israel ? B? Tay, c? th? h?n là nhà máy s?n xu?t r??u vang Psagot. ?ng c?ng ?? tr? thành Ngo?i tr??ng M? ??u tiên ??n th?m Cao nguyên Golan, n?i ?? b? Israel th?n tính t? tay Syria và ???c T?ng th?ng Trump c?ng nh?n.

V? ph?n mình, Th? t??ng Israel Benjamin Netanyahu ?? ca ng?i “tình b?n l?n lao” c?a ?ng Pompeo, song v?i y th?c r? ràng v? t??ng lai, ?ng c?ng ?? ?i?n ?àm v?i ?ng Biden và ?? có m?t cu?c ??i tho?i ???c v?n phòng ?ng m? t? là r?t “?m áp”.

?ng Pompeo c?ng nh?n m?nh thành t?u mang d?u ?n c?a T?ng th?ng Trump khi tham gia vào chuy?n th?m ??u tiên ??n Jerusalem cùng v?i Ngo?i tr??ng Bahrain, n??c ?? chính th?c thi?t l?p quan h? ngo?i giao v?i Israel h?i tháng tr??c.

Ti?p ?ó, ?ng t?i th?m Các Ti?u v??ng qu?c Ar?p Th?ng nh?t, n??c c?ng ?? bình th??ng hóa quan h? v?i nhà n??c Do Thái. Ngày 21/11, ?ng có m?t t?i Qatar ?? g?p g? các nhà ?àm phán c?a chính ph? Afghanistan và Taliban, sau ?ó k?t thúc chuy?n c?ng du v?i ch?ng d?ng chan cu?i cùng t?i Saudi Arabia.

C?ng c? chính sách, khi?n ?ng Biden khó ??o chi?u

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày càng có nhi?u ??n ?oán v? nh?ng hành ??ng m?nh m? h?n c?a M? ch?ng l?i Iran. Khi ???c h?i v? kh? n?ng M? ?ang can nh?c m?t cu?c t?n c?ng quan s? vào Iran, ?ng Pompeo ???c cho là ?? tr? l?i r?ng T?ng th?ng M? “lu?n có quy?n làm nh?ng ?i?u c?n thi?t ?? ??m b?o ng??i M? ???c an toàn”.

Trong khu?n kh? chuy?n th?m các n??c Ar?p Vùng V?nh, ?ng Pomepo h?m 22/11 ?? lên ti?ng ca ng?i nh?ng n? l?c kh?ng ng?ng ngh? c?a chính quy?n T?ng th?ng Trump nh?m ki?m ch? Iran, ngay c? khi có th? chính quy?n m?i c?a ?ng Joe Biden ?ang chu?n b? b??c vào Nhà Tr?ng. Ng??i ??ng ??u ngành ngo?i giao M? ?? s? d?ng chuy?n c?ng du Trung ??ng cu?i nhi?m c?a mình nh?m c?ng c? chi?n d?ch “gay s?c ép t?i ?a” lên Iran, d??ng nh? ?? cho ?ng Joe Biden khó có th? ??o ng??c l?i nó.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i Jerusalem, ?ng Pompeo phát bi?u trong m?t tuyên b? r?ng Washington s? duy trì chính sách “gay s?c ép t?i ?a” ?? c? l?p Iran và ca ng?i chính sách này là “c?c k? hi?u qu?”. ?ng c?nh báo M? có th? áp ??t thêm các bi?n pháp tr?ng ph?t m?i trong “các tu?n và tháng t?i ?ay”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng trong chuy?n c?ng du, ?ng Pomepo c?ng ca ng?i chi?n l??c Trung ??ng c?a chính quy?n Trump v?i s? t?p trung vào Iran nh? m?t “m?i ?e d?a trung tam c?a khu v?c”, c?ng nh? chi?n d?ch gay s?c ép t?i ?a. ?ng nh?n m?nh: “?ó v?n là chính sách c?a chúng t?i cho ??n ch?ng nào nhi?m k? c?a chúng t?i hoàn t?t”.

V? ph?n mình, ?ng c? viên ??ng Dan ch? Joe Biden t?ng nói ?ng mu?n quay tr? l?i chính sách xích l?i g?n Iran. Gi?i phan tích cho r?ng, ?ng Biden d? ki?n s? s?n sàng h?n trong vi?c th?a hi?p v?i Iran nh?m tránh m?t s? leo thang nghiêm tr?ng, dù ?ng có th? s? v?n gay s?c ép v?i Iran v? c? ch??ng trình tên l?a ch? kh?ng ch? h?t nhan.

Theo Thu Hi?n

Th? gi?i & Vi?t Nam