Th? sáu, 27/11/2020 - 12:04

M? xúc ti?n ch??ng trình ??i tr?ng ??i ch?i sáng ki?n c?a Trung Qu?c

Dan trí

M? và ?ài Loan lên k? ho?ch th?c hi?n ch??ng trình ??i tr?ng v?i sáng ki?n Vành ?ai và Con ???ng c?a Trung Qu?c, b?t ch?p c?nh báo c?a B?c Kinh.

M? xúc ti?n ch??ng trình ??i tr?ng ??i ch?i sáng ki?n c?a Trung Qu?c - 1

Ng??i Kenya nh?y múa bên c?nh ??u tàu do c?ng ty Trung Qu?c s?n xu?t cho d? án ???ng s?t Mombasa-Nairobi n?m 2017. (?nh: Xinhua)

Trong cu?c ph?ng v?n ngày 25/11, ng??i ??ng ??u c? quan tài chính ?ài Loan Su Jain-rong cho bi?t ?ài Loan và M? ?ang xúc ti?n k? ho?ch vi?n tr? tài chính cho các d? án n?ng l??ng và c? s? h? t?ng ? chau á và M? Latinh, s? d?ng ngu?n v?n ???c l?y t? khu v?c t? nhan nh?m ??m b?o tính minh b?ch cao h?n.

?ng Su cho bi?t ?ng hy v?ng các d? án ??u tiên s? b?t ??u ???c th?c hi?n t? 1-2 n?m t?i. Tr??c ?ó, M? và ?ài Loan ?? ky m?t th?a thu?n ?? kh?i ??ng d? án h?i tháng 9.

Theo Bloomberg, ?ay là c? h?i ?? M? và ?ài Loan ??i phó v?i sáng ki?n phát tri?n m?ng l??i h? t?ng toàn c?u c?a Trung Qu?c, trong b?i c?nh có nhi?u lo ng?i v? cam k?t c?a B?c Kinh ??i v?i các d? án qu?c t? c?ng nh? tình tr?ng tài chính ngày càng x?u ?i t?i các n??c ?ang phát tri?n.

Trong khu?n kh? sáng ki?n Vành ?ai và Con ???ng c?a Trung Qu?c, các chính ph? n??c ngoài ch? y?u ky các kho?n vay v?i B?c Kinh. Các d? án thu?c sáng ki?n này th?ng th??ng ??u có s? tham gia c?a các c?ng ty nhà n??c Trung Qu?c.

Trong khi ?ó, ?ng Su cho bi?t k? ho?ch c?a M? và ?ài Loan ?? cao s? tham gia c?a khu v?c t? nhan, và các ngu?n v?n ???c t?p h?p ?? ??m b?o tính minh b?ch cao.

Chính quy?n T?ng th?ng Donald Trump v?n ?ng h? ?ài Loan m?nh m? trong su?t 4 n?m qua, b?t ch?p s? ph?n ??i c?a Trung Qu?c. Washington coi ?ài Loan là tr? c?t quan tr?ng trong n? l?c ??i phó v?i ?nh h??ng c?a B?c Kinh.

Quan ch?c ?ài Loan k? v?ng sau khi nh?m ch?c, ?ng Joe Biden, ng??i ???c truy?n th?ng d? ?oán là t?ng th?ng ti?p theo c?a M?, s? ti?p t?c duy trì n?n t?ng c?a k? ho?ch h?p tác chung gi?a hai bên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? quan ngo?i giao c?a M? t?i ?ài Loan h?i tháng 10 cho bi?t M? và ?ài Loan s? cùng h?p tác trong các d? án c? s? h? t?ng t?i ?n ?? D??ng - Thái Bình D??ng và M? Latinh nh?m ??i tr?ng v?i các k? ho?ch ??u t? kh?ng l? c?a Trung Qu?c.

Ng??i ??ng ??u c? quan ngo?i giao ?ài Loan Joseph Wu nói r?ng k? ho?ch m?i s? k?t n?i chi?n l??c ?n ?? D??ng - Thái Bình D??ng c?a M? v?i chính sách h??ng Nam c?a ?ài Loan. Chính sách này ??t m?c tiêu thúc ??y các liên k?t kinh t? c?a ?ài Loan v?i khu v?c ??ng Nam á và Nam á, ??ng th?i gi?m b?t s? ph? thu?c c?a hòn ??o vào Trung Qu?c ??i l?c.

M? cho ??n nay v?n nghi ng? v? sáng ki?n Vành ?ai Con ???ng c?a Trung Qu?c, bao g?m các d? án xay c?u ???ng, san bay, c?ng bi?n và các h? t?ng k?t n?i Trung Qu?c v?i chau ?u, chau á và các khu v?c khác. Washington cho r?ng sáng ki?n này ??y các n??c vào qu? ??o ngo?i giao n? c?a Trung Qu?c. B?c Kinh bác b? cáo bu?c này c?a M?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT??ng t? nhi?u qu?c gia khác, M? kh?ng có quan h? ngo?i giao chính th?c v?i ?ài Loan. Tuy nhiên, Washington v?n cung c?p v? khí cho hòn ??o này. Trung Qu?c v?n coi ?ài Loan là ph?n l?nh th? kh?ng th? tách r?i và s?n sàng sáp nh?p b?ng m?i cách, k? c? dùng v? l?c.

Thành ??t

Theo Bloomberg, SCMP