Th? sáu, 27/11/2020 - 07:16

M? t? Trung Qu?c là m?i ?e d?a trong cu?c ?ua kh?ng gian

Dan trí

T? l?nh L?c l??ng Kh?ng gian M? cáo bu?c Trung Qu?c là m?i ?e d?a có th? ng?n Washington ti?n vào kh?ng gian gi?a lúc c?ng th?ng trong l?nh v?c thám hi?m v? tr? gia t?ng.

M? t? Trung Qu?c là m?i ?e d?a trong cu?c ?ua kh?ng gian - 1

T? l?nh L?c l??ng Kh?ng gian M? John Raymond (?nh: AFP)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT? l?nh L?c l??ng Kh?ng gian M? John Raymond tuyên b? M? ph?i th?t ch?t quan h? v?i các ??ng minh ?? ??i phó v?i "m?i ?e d?a" t? Trung Qu?c và Nga trong kh?ng gian.

M?c dù gi?i quan sát nh?n ??nh M? v?n b? xa các n??c trong các ch??ng trình, ho?t ??ng và c?ng ngh? v? kh?ng gian v? tr?, nh?ng gi?i ch?c M? v?n c?nh báo r?ng Trung Qu?c và Nga ?ang có nh?ng ??ng thái ?áng lo ng?i trong l?nh v?c này.

T??ng Raymond ?? c?p t?i m?t v? vi?c x?y ra vào n?m 2007, khi Trung Qu?c va ch?m và phá h?y m?t v? tinh c?a M?. ?ng Raymond nói r?ng kh?ng gian v? tr? t?ng là m?t "mi?n yên bình" vào n?m 1991, nh?ng bay gi? ?? bi?n thành m?t l?nh v?c ??y c?nh tranh.

"Trung Qu?c và Nga ?? t?o ra s? thay ??i trong m?i tr??ng chi?n l??c này. C? hai qu?c gia ?ang tìm cách ng?n c?n M? ti?n vào kh?ng gian và h? ?ang phát tri?n n?ng l?c ?? v? hi?u hóa l?i th? c?a M?", T??ng Raymond nói trong cu?c ph?ng v?n ???c ??ng t?i trên trang web c?a B? Qu?c phòng M? g?n ?ay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo T? l?nh L?c l??ng Kh?ng gian M?, Nga và Trung Qu?c có kh? n?ng ?gay nhi?u h? th?ng ??nh v? toàn c?u (GPS) và các v? tinh vi?n th?ng. T??ng Raymond cho bi?t hai n??c này c?ng ?ang nghiên c?u cách th?c ?? phá h?y các thi?t b? kh?ng gian c?a M? th?ng qua tên l?a.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT??ng Raymond nói r?ng M? s?n sàng th?t ch?t quan h? v?i các ??ng minh trong l?nh v?c kh?ng gian ?? gi? v?ng th? m?nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo báo cáo c?a h?ng t? v?n Bryce Space and Technology có tr? s? t?i Virginia (M?), trong 9 tháng ??u n?m nay, Trung Qu?c ?? ??a 29 v? tinh vào kh?ng gian, nhi?u h?n M? 2 v? tinh. Tuy nhiên, gi?i quan sát nh?n ??nh Trung Qu?c v?n x?p sau M?, khi các c?ng ty t? nhan c?a M? nh? SpaceX hay Blue Origin v?n ?ang d?n ??u trong l?nh v?c kh?ng gian v? tr?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuyên b? c?a T? l?nh L?c l??ng Kh?ng gian M? ???c ??a ra sau khi Trung Qu?c tuyên b? s? th?c hi?n thêm nhi?u cu?c thám hi?m M?t Tr?ng và m?i các n??c khác cùng tham gia.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?nh tranh M? - Trung trong l?nh v?c kh?ng gian c?ng t?ng lên. B?c Kinh lên k? ho?ch xay d?ng tr?m v? tr? riêng ?? thay th? tr?m v? tr? qu?c t?, sau khi Trung Qu?c b? M? ph?n ??i gia nh?p d? án tr?m v? tr? qu?c t? vì ly do an ninh.

Thành ??t

Theo SCMP