Th? t?, 18/11/2020 - 16:22

Lu?t s? riêng c?a ?ng Trump b? ??n ?òi thù lao "kh?ng" 20.000 USD m?i ngày

Dan trí

Lu?t s? riêng c?a T?ng th?ng Trump, ?ng Rudy Giuliani, b? ??n ?òi m?c thù lao "kh?ng" ?? tham gia các v? ki?n k?t qu? b?u c? cho ?ng ch? Nhà Tr?ng. Tuy nhiên, ?ng Giuliani ?? bác b? th?ng tin này.

Lu?t s? riêng c?a ?ng Trump b? ??n ?òi thù lao kh?ng 20.000 USD m?i ngày - 1

?ng Rudy Giuliani và T?ng th?ng Donald Trump (?nh: AP)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“T?i ch?a bao gi? ?òi 20.000 USD. Th?a thu?n là chúng t?i s? th?o lu?n v? ?i?u ?ó khi nào xong xu?i”, ?ng Giuliani nói v?i báo New York Times (NYT).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLu?t s? trên cho bi?t thêm r?ng T?ng th?ng Trump ?? ??m b?o v?i ?ng r?ng ?ng s? ???c tr? c?ng sau khi các v? vi?c k?t thúc.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó, NYT d?n các ngu?n tin cho bi?t, ?ng Giuliani ?? ?? ngh? chi?n d?ch tái tranh c? c?a T?ng th?ng Trump tr? thù lao 20.000 USD m?i ngày cho các d?ch v? pháp ly mà ?ng ??m nhi?m, trong b?i c?nh chi?n d?ch c?a ?ng Trump tìm cách thách th?c các k?t qu? b?u c? t?i m?t s? bang chi?n ??a.

Ngu?n tin c?a NYT c?ng cho bi?t, m?t s? ??ng minh c?a ?ng Trump ?? bày t? lo ng?i r?ng ?ng Giuliani - m?t c?u th? tr??ng New York - ?ang thúc ??y các thách th?c pháp ly t?i m?t s? bang ?? ki?m ti?n t? ?ng ch? Nhà Tr?ng.

Các ngu?n tin nói v?i NYT r?ng ?ng Giuliani ?? thuy?t ph?c ?ng Trump tin vào các thuy?t am m?u liên quan t?i các b?t th??ng c?a máy b? phi?u.

Chi?n d?ch c?a ?ng kh?ng ph?n h?i ?? ngh? bình lu?n v? các th?ng tin trên.

Theo tính toán c?a các h?ng truy?n th?ng M? d?a trên s? phi?u ph? th?ng mà m?i ?ng viên nh?n ???c, ?ng Biden ?ang giành ?u th? trong cu?c ?ua vào Nhà Tr?ng v?i 306 phi?u ??i c? tri, v??t con s? 270 phi?u ?? ??c c?. ?ng Trump giành 232 phi?u và t? ch?i th?a nh?n th?t b?i b?u c?, v?i các bu?c r?ng cu?c b?u c? ?? b? gian l?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?n d?ch c?a ?ng Trump ?? phát các ??n ki?n t?i m?t lo?t bang chi?n tr??ng, trong ?ó có Michigan và Pennsylvania, trong n? l?c nh?m v? hi?u hóa ho?c ng?n ch?n vi?c ??m các phi?u b?u qua th? ??n mu?n, v?n ph?n l?n ?ng h? ??i th? Biden.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i bang Pennsylvania, m?t s? lu?t s? h?i tu?n này ?? rút kh?i v? ki?n ??i di?n cho chi?n d?ch c?a ?ng Trump, sau khi có th?ng tin r?ng ?? n? ra tranh c?i trong c?ng ty lu?t tham gia ki?n t?ng cho T?ng th?ng M?.

H?i cu?i tu?n qua, ?ng Trump th?ng báo lu?t s? Giuliani s? d?n ??u n? l?c pháp ly sau b?u c?.

An Bình

Theo The Hill