Th? sáu, 27/11/2020 - 10:04

Lo M? t?n c?ng quan s?, Iran "án binh b?t ??ng"?

Chính quy?n T?ng th?ng Trump ?ang gia t?ng tr?ng ph?t Iran, khi?n cho kh? n?ng tr? l?i th?a thu?n h?t nhan ngày càng tr? nên ph?c t?p. Nh?ng li?u m?t cu?c t?n c?ng quan s? nh?m vào Iran có th?c s? kh? thi?

Iran "án binh b?t ??ng"

B?u kh?ng khí c?ng th?ng và ?? phòng ?ang n?i lên trong b?i c?nh quá trình chuy?n giao quy?n l?c b?t ??u ? Washington v?i vi?c chính quy?n ti?p theo nhi?u kh? n?ng s? ??o ng??c chi?n d?ch s?c ép t?i ?a c?a T?ng th?ng Trump nh?m vào Iran, ??ng th?i tìm cách tr? l?i th?a thu?n h?t nhan.

New York Times tu?n tr??c cho bi?t, T?ng th?ng Trump trong m?t cu?c h?p v?i các c? v?n an ninh qu?c gia, ?? ?? ngh? ?ánh giá v? các l?a ch?n t?n c?ng quan s? ti?m tàng nh?m vào các c? s? h?t nhan c?a Iran.

Lo M? t?n c?ng quan s?, Iran án binh b?t ??ng? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTên l?a ??t ??i ??t và chan dung l?nh t? t?i cao Iran Leader Ayatollah Ali Khamenei. ?nh ch?p n?m 2017: AP

Tehran ?? c?nh báo v? m?t "ph?n ?ng t??ng thích" n?u b? t?n c?ng. Dù v?y, theo Middle East Eye, Iran v?n lo ng?i T?ng th?ng Trump có th? kéo khu v?c vào m?t cu?c chi?n m? r?ng tr??c khi r?i nhi?m s? và ?? ?? ngh? các ??ng minh ? Iraq d?ng m?i cu?c t?n c?ng nh?m vào binh s? và l?i ích M?, nh?m tránh t?o c? ?? Washington có th? "khai chi?n".

Trong khi ?ó, theo Axios ngày 25/11, Quan ??i Israel c?ng ?ang chu?n b? cho kh? n?ng M? t?n c?ng Iran trong giai ?o?n chuy?n giao quy?n l?c v? cùng nh?y c?m ? Washington. ?i?u này khi?n nhi?u ng??i lo ng?i T?ng th?ng Trump có th? s? hành ??ng nh?m ph?c t?p hóa "h? s? Iran" cho chính quy?n k? nhi?m.

Kh?ng th? lo?i tr? kh? n?ng t?n c?ng

Theo các nhà phan tích, m?t cu?c t?n c?ng nh? v?y ít có kh? n?ng x?y ra, nh?ng kh?ng th? hoàn toàn lo?i tr?, ??c bi?t là ??i v?i m?t ng??i khó ?oán nh? T?ng th?ng Trump.

"T?i ngh?, ?ó là ?i?u có th? x?y ra. C?ng có m?t s? d?u hi?u ?áng lo ng?i v? ?i?u ?ó", theo Ryan Costello, Giám ??c chính sách t?i H?i ??ng qu?c gia c?a ng??i M? g?c Iran (NIAC).

?ng vi?n d?n chuy?n th?m g?n ?ay c?a Ngo?i tr??ng M? Mike Pompeo t?i Trung ??ng, g?p g? các nhà l?nh ??o có quan ?i?m ph?n ??i Iran, bao g?m c? cu?c g?p v?i Thái t? Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Th? t??ng Israel Benjamin Netanyahu.

Tuy nhiên, vi?c t?n c?ng các c? s? h?t nhan Iran có th? c?n s? chu?n b? l?n c? v? h?u c?n và chính tr?, và T?ng th?ng Trump thì kh?ng có nhi?u th?i gian ?? làm ?i?u ?ó.

"R?i sau ?ó, b?n s? h?ng tr?n s? ?áp tr? c?a Iran, ??c bi?t là ? nh?ng n?i mà tên l?a uy l?c c?a Tehran có th? v??n t?i nh? Saudi Arabia và hay các c?n c? c?a M? ??t r?i rác trong khu v?c. ?ó s? là m?t ??ng thái c?c k? li?u l?nh và r?i ro", ?ng Costello nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDImad Harb, Giám ??c nghiên c?u và phan tích t?i Trung tam Abab ? Washington D.C. nói r?ng, có nh?ng y?u t? thúc ??y ?ng Trump t?n c?ng Iran trong nh?ng tu?n t?i: ?? l?i m?t di s?n v?i t? cách là m?t T?ng th?ng ?? tr?ng ph?t Iran; ng?n c?n chính quy?n Biden trong t??ng lai kh?i ph?c l?i th?a thu?n h?t nhan; hay t?ng "quà chia tay" cho Th? t??ng Israel Netanyahu.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng cho bi?t thêm, các chính tr? gia, các quan ch?c quan s? và d? lu?n M? ??u lo ng?i v? kh? n?ng x?y ra chi?n tranh ? Trung ??ng, và m?t cu?c t?n c?ng nh?m vào Iran n?u ???c ti?n hành, s? nhanh chóng bi?n thành m?t cu?c xung ??t m? r?ng.

Chuyên gia Harb d? ?oán gi?i l?nh ??o quan s? M? s? ph?n ??i l?nh t?n c?ng Iran, ??c bi?t là trong nh?ng ngày cu?i cùng c?a chính quy?n s?p m?n nhi?m.

L?u N?m Góc th?n tr?ng

Tu?n tr??c, New York Times cho bi?t, các c? v?n c?a T?ng th?ng Trump, trong ?ó có quy?n B? tr??ng Qu?c phòng Christopher Miller và Ch? t?ch H?i ??ng tham m?u tr??ng liên quan Mark Milley, ?? can ng?n T?ng th?ng có y ??nh t?n c?ng nh?m vào c? s? h?t nhan c?a Iran.

Vi?c sa th?i B? tr??ng Qu?c phòng Mark Esper cùng các quan ch?c hàng ??u khác c?a L?u N?m Góc ??u tháng này ?? d?y lên lo ng?i r?ng ?ng Trump có th? ?ang chu?n b? cho ?i?u gì ?ó "b?t th??ng", trong ?ó có c? kh? n?ng t?n c?ng Iran ho?c thúc ??y quan ??i can thi?p vào các v?n ?? chính tr? ? M?.

Lo M? t?n c?ng quan s?, Iran án binh b?t ??ng? - 2

Trong m?t cu?c h?p v?i các c? v?n an ninh qu?c gia, T?ng th?ng Trymp ?? ?? ngh? ?ánh giá v? các l?a ch?n t?n c?ng quan s? ti?m tàng nh?m vào các c? s? h?t nhan c?a Iran.?nh: Reuters

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác t?ng th?ng s?p m?n nhi?m th??ng ki?m ch? kh?i mào các cu?c xung ??t có th? kéo dài t?i sau khi h? k?t thúc nhi?m k?, nh?ng ?ng Trump v?n là nhan v?t chính tr? kh?ng theo quy ??c th?ng th??ng.

Cho dù th?t c?, nh?ng ?ng Trump s? v?n n?m tr?n quy?n t?ng th?ng cho ??n khi tan t?ng th?ng tuyên th? nh?m ch?c vào ngày 20/1/2021. ?i?u ?ó bao g?m c? vai trò t?ng t? l?nh các l?c l??ng v? trang c?a M?.

Dù v?y, các l?nh ??o quan ??i, các quan ch?c an ninh qu?c gia, nh?ng ng??i th??ng ???c tham v?n tr??c các quy?t ??nh quan tr?ng, nhi?u kh? n?ng s? tìm cách thuy?t th?c T?ng th?ng Trump tránh hành ??ng quan s? v?i vàng.

N?m 2019, T?ng th?ng Trump t?ng ra l?nh t?n c?ng Iran nh?ng ?? h?y b? quy?t ??nh vào phút chót. Nh?ng c?ng chính ?ng Trump ??u n?m 2020 ?? ra l?nh t?n c?ng sát h?i t??ng Iran Qassem Soleimani.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ng Harb, ??ng sau nh?ng tính toán n?i b?, t?ng th?ng s?p m?n nhi?m c?a M? c?ng ph?i can nh?c li?u các ??ng minh c?a M? s? ph?n ?ng nh? th? nào v?i m?t cu?c t?n c?ng nh?m vào Iran.

Các ??i tác vùng V?nh c?a M? có th? s? ?ng h? chi?n d?ch s?c ép t?i ?a c?a T?ng th?ng Trump ??i v?i Iran, nh?ng h? c?ng nh?n th?c ???c h?u qu? ti?m tàng c?a m?t cu?c xung ??t quan s? gi?a M? và Iran, b?i nh?ng gì x?y ra ngay sau ?ó là chính h? s? ph?i h?ng ?òn ?áp tr? c?a Iran.

Si?t ch?t tr?ng ph?t

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? m?t chính tr?, T?ng th?ng Trump ?ang tìm cách c?n tr? vi?c quay l?i th?a thu?n h?t nhan trong t??ng lai c?a chính quy?n k? nhi?m b?ng cách gia t?ng tr?ng ph?t v?i các th?c th? và cá nhan Iran.

Theo JCPOA, Iran thu nh? quy m? ch??ng trình h?t nhan ?? ??i l?y vi?c d? b? các bi?n pháp tr?ng ph?t nh?m vào n?n kinh t? n??c này. Tuy nhiên, sau khi rút kh?i th?a thu?n ?a ph??ng này h?i tháng 5/2018, chính quy?n M? liên ti?p ??a vào danh sách ?en các c?ng ty, ngan hàng, các quan ch?c chính tr? và quan s? c?a Iran.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Costello gi?i thích r?ng, các ?òn tr?ng ph?t m?i là nh?m gia t?ng "cái giá chính tr?" ??i v?i Joe Biden n?u tái gia nh?p JCPOA.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"?i?u ?ó kh?ng ràng bu?c v? m?t pháp ly, nh?ng l?i ràng bu?c v? m?t chính tr?, khi?n chính quy?n k? nhi?m g?p nhi?u khó kh?n h?n khi mu?n d? b? các l?nh tr?ng ph?t nh?m ch? ?? quay tr? l?i th?a thu?n h?t nhan", ?ng nói.

Sami Scheetz, Phó Giám ??c chi?n d?ch tranh c? c?a Biden t?i Iowa, nói r?ng, vi?c b? nhi?m Tony Blinken làm Ngo?i tr??ng trong chính quy?n s?p t?i cho th?y s? nh?n m?nh vào con ???ng ngoai giao c?a chính quy?n t??ng lai.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"JCPOA kh?ng ph?i là m?t th?a thu?n hoàn h?o, nh?ng nó giúp ki?m ch? ch??ng trình v? khí h?t nhan Iran mà kh?ng c?n ph?i t?n m?t viên ??n nào. Vi?c T?ng th?ng Trump lo?i b? th?a thu?n ?ó ch? càng t?o c? h?i cho nh?ng thành ph?n có quan ?i?m c?ng r?n ? Iran v?n lau nay lu?n ??i ??u v?i M?. ?ng Biden và Blinken ?? nhi?u l?n nói r?ng n??c M? c?n ph?i tr? l?i khu?n kh? JCPOA", ?ng Scheetz nói v?i MEE.

Nhà phan tích Harb c?a NIAC nói r?ng, nh?ng h?u qu? th?m kh?c c?a m?t hành ??ng quan s? v?i vàng ? th?i ?i?m này s? khi?n nh?ng ng??i ra quy?t ??nh ph?i "chùn b??c".

"Cu?i cùng thì cho dù là b?t c? ai, khi t?i bên b? v?c, h? c?ng s? th?y r?ng nó r?t sau và kh?ng mu?n mình r?i xu?ng ?ó", ?ng Harb nói.

Theo Hoàng Ph?m

VOV

T? khóa: