Th? n?m, 19/01/2017 - 09:03

Ivanka Trump s? tr? thành ?? nh?t ái n? quy?n l?c c? nào trong Nhà Tr?ng?

Dan trí

Ng??i M? có th? ?? ?? y t?i Ivanka Trump, con gái l?n c?a T?ng th?ng ??c c? Donald Trump, nh?ng h? có th? ch?a bi?t: C? ?y có th? tr? thành ?? nh?t phu nhan ?óng th? ??u tiên trong l?ch s? M? 150 n?m qua.


Ivanka Trump r?t than thi?t v?i ng??i cha Donald Trump (?nh: Getty)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDIvanka Trump r?t than thi?t v?i ng??i cha Donald Trump (?nh: Getty)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i vi?c ?? nh?t phu nhan t??ng lai Melania Trump có k? ho?ch ? l?i New York trong ít nh?t 6 tháng, con gái l?n c?a T?ng th?ng ??c c? Donald Trump nhi?u kh? n?ng s? tr? thành “ng??i ?óng th?” cho b?t k? vai trò bà ch? nào t?i Nhà Tr?ng. Trên th?c t?, Ivanka ?? gay chú y h?n bà Melania, ng??i ch? xu?t hi?n tr??c c?ng chúng vài l?n k? t? khi ch?ng bà ??c c?, trong khi Ivanka n?i lên trong nhóm chuy?n giao quy?n l?c c?a ?ng và c?ng xu?t hi?n trong cu?c h?p báo quan tr?ng c?a ng??i cha h?i tu?n tr??c.

“C? ?y ???c yêu thích vì c? ?y r?t, r?t hi?n h?u”, Carl Sferrazza Anthony, m?t s? gia c?a các ?? nh?t phu nhan và ?? nh?t gia ?ình t?i Th? vi?n ?? nh?t phu nhan qu?c gia t?i Canton, bang Ohio, nh?n ??nh v?i USA Today.

Ng??i M? d? ki?n s? nhìn th?y Ivanka nhi?u h?n khi c? ? bên c?nh cha mình v?i t? cách là thành viên gia ?ình tin c?y nh?t và có th? là ?? nh?t ái n? quy?n l?c nh?t trong nhi?u th?p niên qua.

“C? ?y s? ?óng th? v? trí c?a ng??i m? k?”, David Patrick Columbia, m?t nhà báo và ??ng sáng l?p c?a trang NewYorkSocialDiary.com, nh?n ??nh, nói thêm r?ng bà Melania “xinh ??p” nh?ng kh?ng ho?t ng?n và t? tin tr??c c?ng chúng nh? Ivanka.

Nh?ng ng??i ham m? Ivanka nói ng??i M? s? thích ?i?u h? nhìn th?y ? c?: M?t ph? n? tr? (35 tu?i), xinh ??p và duyên dáng, h?c hành bài b?n; m? c?a 3 con; m?t n? doanh nhan thành c?ng và th?ng minh; m?t cay bút; m?t ng?i sao truy?n hình th?c t?; và m?t ng??i s? d?ng khéo léo truy?n th?ng x? h?i ?? qu?ng bá hình ?nh gia ?ình hoàn h?o.

Nh?ng ng??i bi?t Ivanka nói r?ng ng??i M? s? ?ánh giá cao s? hi?n di?n duyên dáng và ?i?m t?nh c?a c? tr??c c?ng chúng, ??i l?p v?i phong cách ?n ào c?a cha mình, vì th? có th? giúp "m?m hóa" nh?ng m?t th? ráp c?a ?ng Trump.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Chúng t?i b? cu?n hút b?i c? ?y xinh ??p, ?n nói l?ch s?, ?i?m t?nh, ??i l?p v?i cha mình. C? ?y s? là ng??i ph? n? n?i b?t nh?t trong chính quy?n s?p t?i, bên c?nh Kellyanne Conway, m?t trong s? ít các ph? n? trong n?i các c?a ?ng Trump”, Kate Andersen Brower, tác gi? m?t cu?n sách v? các ?? nh?t phu nhan mang tên “First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Ladies” nh?n ??nh.

“Các cu?c ?i?n tho?i c?a c? ?y s? lu?n ???c cha mình b?t máy. Ivanka là tr? ly hàng ??u, ?ng Trump t?n tr?ng ?ánh giá c?a con gái... C? ?y làm m?m hóa ?ng ?y ?i ít nhi?u”, Brower nói thêm.

Trong chi?n d?ch tranh c?, khi các ph? n? cáo bu?c ?ng Trump có các hành vi kh?ng thích h?p, Ivanka và em gái cùng cha khác m?, Tiffany, 23 tu?i, ?? sát cánh bên cha mình. Ivanka có th? kh?ng ?ng h? m?i phát ng?n và hành ??ng c?a ?ng Trump, nh?ng trên h?t c? r?t trung thành.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDavid Patrick Columbia, ng??i ?? g?p Ivanka t?i các ho?t ??ng x? h?i, d? ?oán r?ng ?? nh?t ái n? t??ng lai này s? ???c n??c M? yêu m?n, gi?ng nh? trên m?ng x? h?i và l?nh v?c t? thi?n t?i New York.

Ivanka và 4 ng??i anh em là b?ng ch?ng cho th?y vi?c nu?i d?y con cái t?t c?a ?ng Trump và nh?ng ng??i v?.

“T?i kh?ng ?oán ???c ai th?c s? có ?nh h??ng ??i v?i ?ng ?y, nh?ng c? ?y bi?t cách khi nào c? g?ng và cái gì có tác d?ng, các gì kh?ng”, Columbia nói. “T?i d? ?oán r?ng trong t??ng lai, dù kh?ng có Donald Trump, Ivanka v?n thành c?ng”.

?m th?m chu?n b?


Ivanka và ng??i ch?ng Jared Kushner s? chuy?n t?i s?ng t?i th? ?? Washington khi ng??i cha Donald Trump nh?m ch?c t?ng th?ng (?nh: Hello!)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDIvanka và ng??i ch?ng Jared Kushner s? chuy?n t?i s?ng t?i th? ?? Washington khi ng??i cha Donald Trump nh?m ch?c t?ng th?ng (?nh: Hello!)

Gi? ?ay khi Ivanka s? t?i Nhà Tr?ng, các s? gia và các nhà báo chuyên nghiên c?u v? các gia ?ình t?ng th?ng ?ang t? h?i Ivanka s? là ?? nh?t ái n? nh? th? nào. S? gia Carl Sferrazza Anthony cho r?ng c? có th? tr? thành m?t Julie Nixon Eisenhower khác khi b?o v? m?nh m? cha mình kh?i các m?i tên c?a chính tr? hi?n ??i.

“Trong v? bê b?i chính tr? Watergate, Julie ?? có cách ?? can b?ng tình c?m v?i s? h?p ly. C? ?y kh?ng bao gi? ?ánh m?t s? ?i?m t?nh. Và v?i t?i, ?ó là m?t s? so sánh h?p ly v?i Ivanka”, s? gia Anthony nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n th?i, s? tò mò và suy ?oán t?i Washington t?p trung vào Ivanka nhi?u h?n là ng??i m? k? Melania, 46 tu?i. Bà Melania có k? ho?ch ? l?i Tháp Tower ? New York ?? ch?m sóc con trai nh? Barron, 10 tu?i. Nh?ng th?m chí sau ?ó, Melania v?n có th? th??ng xuyên v?ng m?t ? Washington.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAnita McBride, m?t c?u chánh v?n phòng c?a ?? nh?t phu nhan Laura Bush và hi?n làm vi?c t?i Tr??ng các v?n ?? c?ng thu?c ??i h?c M?, cho r?ng m?i ng??i th??ng r?t quan tam t?i các gia ?ình ?? nh?t n??c M?. “H? là nh?ng ng??i g?n g?i nh?t v?i t?ng th?ng M? , và chúng ta ??u bi?t cu?c s?ng gia ?ình c?a chúng ta nh? th? nào, có th? t?t, có th? x?u, có th? khó kh?n, vì th? chúng ta quan tam t?i vi?c m?t gia ?ình ?? nh?t trong m?t c?ng chúng ?ang c? g?ng có cu?c s?ng riêng t? nh? th? nào”, McBride nói.

N?u Ivanka ?óng vai trò bà ch? t?i Nhà Tr?ng, ?ay c?ng kh?ng ph?i là ?i?u l?n ??u tiên x?y ra trong l?ch s?, dù chuy?n này x?y ra ?? lau. “M?c dù chúng ta ?? có các ?? nh?t ái n? ?óng th? vai trò c?a ?? nh?t phu nhan tr??c ?ó nh?ng ?i?u ?ó x?y ra trong th? k? 19”, nhà v?n Kate Andersen Brower cho hay.

Vào n?m 1802, khi T?ng th?ng Jefferson góa v? ? Nhà Tr?ng, con gái ?ng là Martha Jefferson Randolph ?? ?óng vai trò ?? nh?t phu nhan trong 2 mùa ??ng. Phu nhan c?a T?ng th?ng Andrew Johnson (ng??i k? nhi?m T?ng th?ng Lincoln b? ám sát vào n?m 1865) th??ng quá m?t m?i khi ph?i ?óng vai trò ?? nh?t phu nhan và ch? y?u trung vào vi?c nu?i con gái nh?. Con gái l?n c?a h? là Martha Patterson th??ng xuyên có m?t bên c?nh cha t?i các s? ki?n c?ng chúng, s? gia Anthony cho hay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDIvanka hi?n th?i kh?ng có k? ho?ch ??m nh?n m?t c?ng vi?c chính th?c nào t?i Nhà Tr?ng. Trong khi ?ó, ch?ng c?, Jared Kushner s? ??m nh?n vai trò c? v?n c?p cao cho b? v?. Nh?ng dù kh?ng ??m nh?n v? trí gì thì c? c?ng ?ang chu?n b? nh? th? c? s? ?óng vai trò nào ?ó. Ivanka và ch?ng cùng 3 con nh? ?? tìm ???c m?t ng?i nhà ? Washington ?? chu?n b? chuy?n t?i. Ng?i nhà này n?m kh?ng xa Nhà Tr?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?i tu?n tr??c, Ivanka th?ng báo trên Facekbook r?ng c? s? chính th?c r?i vai trò c?p cao t?i T? ch?c Trump và th??ng hi?u th?i trang riêng. C? c?ng có k? ho?ch bán c? ph?n t?i khách s?n Trump International m?i xay d?ng ? Washington.

Theo CNN,Hình ảnh gây sốc khi chơi CD các ??ng thái ban ??u cho th?y Ivanka s? ?ng h? v? các v?n ?? mà c? nói c? quan tam, nh? ti?n l??ng bình ??ng và ngh? phép vì ly do gia ?ình v?n có l??ng. Ivanka ?? ???c khen ng?i khi ?ng Trump tuy?n d?ng Dina Powell, m?t c?u quan ch?c chính quy?n Bush và ??ng minh c?a Ivanka, ?? giúp ?ng Trump thúc ??y l?p tr??ng v? các v?n ?? ??i v?i ph? n?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c chi?n d?ch tranh c? t?ng th?ng, Ivanka ?? có m?i quan h? than thi?t v?i các thành viên ??ng Dan ch? nh? Chelsea Clinton, ?ng trùm gi?i truy?n th?ng - gi?i trí David Geffen hay Th??ng ngh? s? New Jersey Cory Booker.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong quá trình chuy?n giao quy?n l?c, Ivanka ?? tr? giúp nhóm c?a ?ng Trump gi? liên l?c v?i ??ng Dan ch?, g?p g? nh?ng ng??i có t? t??ng t? do nh? Leonardo DiCaprio hay c?u Phó T?ng th?ng Al Gore ?? th?o lu?n v? bi?n ??i khí h?u và các v?n ?? m?i tr??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“?ng Gore ?? ngh? r?ng ?ng g?p Ivanka, nh?ng kh?ng, hóa ra l?i c? Trump”, tác gi? Brower cho hay. “Nh?ng ?ng ?y có th? hài lòng v?i vi?c ch? g?p Ivanka”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCó ?? nh?t ái n? nào khác g?n ?ay làm ???c nh? v?y?

An Bình