Ch? nh?t, 08/11/2020 - 16:12

Hành ??ng gay thi?n c?m c?a ?ng Trump dù bi?t tin th?t c?

Dan trí

T?ng th?ng M? Donald Trump nh?n ???c tin ??i th? ??ng Dan ch? Joe Biden ??c c? khi ?ang ? san golf. Hành ??ng c?a ?ng khi r?i san golf khi?n nhi?u ng??i b?t ng?.

Hành ??ng gay thi?n c?m c?a ?ng Trump dù bi?t tin th?t c?

Hành ??ng gay thi?n c?m c?a ?ng Trump dù bi?t tin th?t c? - 1
T?ng th?ng M? Donald Trump ch?p ?nh cùng m?t c? dau ?ng b?t ng? g?p t?i m?t ti?c c??i ? san golf. (?nh: Independent)

Theo h?ng tin The Sun, T?ng th?ng Donald Trump nh?n ???c tin ?ng viên Dan ch? Joe Biden ??c c? t?ng th?ng vào sáng th? 7 (7/11) khi ?ng ?ang ch?i golf t?i m?t san golf ? Virginia. ?ng v?n ti?p t?c ch?i golf khi ??i ng? tranh c? c?a ?ng ra th?ng cáo nói r?ng "cu?c b?u c? ch?a k?t thúc" và h? s? kh?i ??ng cu?c chi?n pháp ly t? ngày 9/11 v?i cáo bu?c ??ng Dan ch? gian l?n b?u c?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi k?t thúc bu?i ch?i golf và ra v?, trên ???ng ra kh?i san golf ?ng b?t ng? g?p m?t ti?c c??i. Lúc này, ?ng b?t ng? xu?ng xe, t??i c??i ch?p ?nh v?i c? dau và vui v? trò chuy?n v?i nh?ng ng??i có m?t t?i b?a ti?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Chúc m?t cu?c s?ng viên m?n", ?ng Trump chúc m?ng c? dau trong khi kh?ng bình lu?n ??n k?t qu? b?u c?. Hành ??ng này c?a ?ng Trump khi?n nh?ng ng??i có m?t v? cùng b?t ng? và thích thú. Khi ?ng r?i ?i, m?t nhóm ng??i ?? h? vang: "C?m ?n t?ng th?ng. Chúng t?i yêu ngài". M?t ng??i ph? n? quay sang nói v?i b?n c?a mình r?ng: "Th?t tuy?t, t?i ?ang ngh?t th? (vì b?t ng?)".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?oàn xe c?a ?ng Trump sau ?ó r?i san golf. Nh?ng ng??i ?ng h? ?? ch? s?n ? hai bên ???ng reo hò, bên c?nh ?ó c?ng có nh?ng ng??i ?ng h? T?ng th?ng ??c c? Joe Biden mang theo nh?ng kh?u hi?u nh? “?ng ?? thua, t?t c? chúng t?i th?ng”.

Theo Fox News, ?ng viên Biden ??c c? t?ng th?ng sau khi giành 290 phi?u ??i c? tri, trong khi ?ng Trump giành 214 phi?u. V?i k?t qu? này, ?ng Trump tr? thành t?ng th?ng M? ??u tiên k? t? n?m 1992 th?t b?i trong n? l?c tái tranh c?.

Minh Ph??ng
Theo The Sun