Th? n?m, 26/11/2020 - 17:29

G?t "N??c M? trên h?t" c?a ?ng Trump, ?ng Biden quy?t ??a "N??c M? tr? l?i"

Dan trí

?ng Biden và n?i các trong nhi?m k? t?i s? ph?i ??i m?t v?i kh?ng ít thách th?c trong m?c m?c tiêu ??a "N??c M? tr? l?i" sau khi g?t b? chi?n l??c "N??c M? trên h?t" c?a ?ng Trump.

G?t N??c M? trên h?t c?a ?ng Trump, ?ng Biden quy?t ??a N??c M? tr? l?i - 1
?ng Joe Biden c?ng b? các nhan v?t ???c ?? c? cho các v? trí quan tr?ng trong chính quy?n t??ng lai. (?nh: Reuters)

Khi c?ng b? các ?ng viên n?i các cho chính quy?n t??ng lai, ?ng Joe Biden ?? tuyên b? s? ??a "N??c M? tr? l?i" vai trò l?nh ??o trên tr??ng qu?c t?, ??i l?p v?i chính sách "N??c M? trên h?t" c?a T?ng th?ng Donald Trump.

Nh?ng ??i ng? mà ?ng Biden l?a ch?n cho các v? trí quan tr?ng trong chính quy?n t??ng lai ch?c ch?n s? s?m ph?i ??i m?t v?i núi thách th?c khi tình hình th? gi?i ?? tr? nên ph?c t?p h?n nhi?u so v?i cách ?ay 4 n?m.

Ch??ng trình h?t nhan Tri?u Tiên d??ng nh? ?? có ti?n tri?n b?t ch?p nh?ng b?c th? v?i l?i l? "có cánh" c?a l?nh ??o hai bên. Vi?c ?ng Trump v?i v? rút quan kh?i Iraq và Afghanistan khi chính quy?n s? t?i v?n trong quá trình hòa ?àm v?i Taliban s? khi?n ng??i k? nhi?m khó xoay x? h?n. Kh?ng t?ng th?ng M? nào mu?n r?i vào tình th? ph?i ??a quan tr? l?i Afghanistan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ó là ch?a k? ??n các l?nh tr?ng ph?t m?i áp ??t lên Iran có th? khi?n quan h? gi?a Washington và Tehran c?ng th?ng h?n và khi?n chính quy?n c?a ?ng Biden s? khó kh?n h?n khi theo ?u?i m?c tiêu ??a M? tham gia tr? l?i th?a thu?n h?t nhan Iran. M?c dù ?ng Biden phát tín hi?u s? kh?i ph?c th?a thu?n nh?ng ??n nay Iran phát ?i nh?ng th?ng ?i?p trái ng??c. Ngoài ra, vi?c M? li?t nhóm Houthi ? Yemen vào danh sách kh?ng b? có th? ?e d?a ??n b?t k? n? l?c nào c?a Washington nh?m giúp ch?m d?t xung ??t ? qu?c gia Trung ??ng này.

M?t thách th?c kh?ng nh? n?a là ki?m ch? s? tr?i d?y c?a Trung Qu?c, ng?n các hành ??ng bành tr??ng c?a B?c Kinh ? các vùng bi?n trong khu v?c nh? Bi?n ??ng, bi?n Hoa ??ng, nh?ng kh?ng ?? ?nh h??ng ??n m?i quan h? kinh t? gi?a hai c??ng qu?c.

??i d?ch Covid-19 c?ng có xu h??ng di?n bi?n ph?c t?p h?n. K? t? khi d?ch b?t ??u bùng phát, M? ?? ghi nh?n h?n 268.000 ng??i ch?t và h?n 13,1 tri?u ca m?c Covid-19. M? hi?n v?n là ? d?ch l?n nh?t th? gi?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong b?i c?nh ?ó, nh?ng nhan v?t ???c ?ng Biden l?a ch?n cho các v? trí quan tr?ng v? an ninh qu?c gia và ??i ngo?i cho th?y mong mu?n c?a ?ng là l?p l?i tr?t t? và coi tr?ng n?ng l?c, kinh nghi?m. Antony Blinken, ng??i ???c l?a ch?n cho ch?c ngo?i tr??ng, là m?t nhan v?t quen thu?c v?i nhi?u l?nh ??o qu?c t? do t?ng ph?c v? trong chính quy?n c?u t?ng th?ng Barack Obama ? c??ng v? th? tr??ng ngo?i giao và phó c? v?n an ninh qu?c gia. ?ng Blinken có th?i gian làm vi?c g?n 20 n?m v?i ?ng Biden. ?ng Blinken ???c cho là s? kh?ng ??nh l?i cam k?t v?i các ??ng minh lau n?m c?a M? r?ng Washington l?y l?i v? th? ?? ki?m ch? các m?i ?e d?a.

?ng Biden c?ng l?a ch?n bà Avril Haines cho v? trí giám ??c C? quan tình báo qu?c gia, ?ng Jake Sullivan cho ch?c c? v?n an ninh qu?c gia, bà Linda Thomas-Greenfield cho ch?c ??i s? M? t?i Liên H?p Qu?c, ?ng Alejandro Mayorkas cho ch?c b? tr??ng an ninh n?i ??a. Ch?c b? tr??ng qu?c phòng có th? s? ???c g?i g?m cho bà Michele Flournoy, m?t c?u quan ch?c L?u N?m Góc d??i th?i ?ng Obama, ho?c m?t nhan v?t k? c?u khác trong chính quy?n ?ng Obama là Jeh Johnson. Cho dù ai ???c l?a ch?n thì m?t ?i?u ch?c ch?n r?ng h? s? ph?i ??i m?t v?i thách th?c l?n phía tr??c ?? th?c hi?n cam k?t "??a n??c M? tr? l?i" nh? cam k?t mà ?ng Biden ??a ra.

Minh Ph??ng
T?ng h?p