Th? n?m, 26/11/2020 - 16:05

Di s?n r?t khác bi?t c?a T?ng th?ng Trump

Dan trí

?ng Trump là t?ng th?ng M? ??u tiên kh?ng ??a quan ??i tham gia vào các xung ??t quan s? m?i trên th? gi?i trong 40 n?m qua và ?i?u này làm nên di s?n r?t khác bi?t so v?i nh?ng ng??i ti?n nhi?m.

Di s?n r?t khác bi?t c?a T?ng th?ng Trump - 1

T?ng th?ng?M? Donald Trump (?nh: Reuters)

Vài ngày sau khi ???c b? nhi?m ch?c Quy?n B? tr??ng Qu?c phòng, ?ng Christopher Miller th?ng báo r?ng M? s? gi?m quan nhan ??n trú ? Afghanistan và Iraq xu?ng 2.500 vào ngày 15/1/2021. Tr??c ?ó, c? v?n an ninh qu?c gia M? Robert O'Brien tuyên b? r?ng ?ng Trump mu?n "d?ng các cu?c chi?n kh?ng có h?i k?t mà M? tham gia".

Trên th?c t?, trong 4 n?m nhi?m k? ??u tiên, ?ng Trump ?? th?c hi?n ?úng v?i tuyên b? trên. Theo Newsweek, ?ng là t?ng th?ng M? ??u tiên k? t? th?i ?ng Carter (nhi?m k? 1977-1981) kh?ng ??a quan ??i M? vào m?t cu?c xung ??t quan s? m?i, m?t di s?n khác bi?t so v?i nh?ng ng??i ti?n nhi?m trong 40 n?m qua.

Newsweek cho bi?t vi?c t?ng th?ng M? chính th?c tuyên b? chi?n tranh là khá hi?m g?p và m?i ch? x?y ra 5 l?n trong l?ch s? M?, l?n g?n ?ay nh?t là t? Th? chi?n II. H?u h?t các cu?c xung ??t mà M? tham chi?n ??u do Qu?c h?i ?y quy?n cho t?ng th?ng ?? ?i?u quan tham gia.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong 40 n?m qua, các ??i t?ng th?ng M? sau ?ng Carter nh? Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ??u t?ng ?i?u quan tham gia vào các xung ??t m?i trên th? gi?i.

?ng Carter t?ng tuyên b? r?ng thành t?u l?n nh?t c?a ?ng trong nhi?m k? t?ng th?ng duy nh?t chính là kh?ng kéo M? vào các cu?c xung ??t quan s?. "Chúng t?i kh?ng bao gi? tham chi?n. Chúng t?i kh?ng bao gi? ném m?t qu? bom. Chúng t?i kh?ng bao gi? b?n ra m?t viên ??n", ?ng Carter nói v?i GuardianHình ảnh gây sốc khi chơi CD h?i n?m 2011.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Trump dù có t??ng ??ng v?i ?ng Carter v? vi?c kh?ng ?i?u quan tham gia vào xung ??t m?i, nh?ng kh?ng th? ??a ra tuyên b? t??ng t?. T?ng th?ng M? th? 45 t?ng ra l?nh t?n c?ng vào Syria vào n?m 2017 và 2018, nh?ng ?ay là các xung ??t ?? có t? th?i ng??i ti?n nhi?m c?a ?ng.

Theo gi?i quan sát, ??ng thái rút b?t quan kh?i Afghanistan và Iraq mà ?ng Trump ??a ra vào cu?i nhi?m k? cho th?y M? mu?n "x? h?i" kh?i c??ng ?? d?n d?p c?a các cu?c xung ??t mà h? tham gia trong hàng ch?c n?m qua khi chúng ?? gay ra nh?ng "v?t th??ng" mà ?ng Trump ?ang c? g?ng c?u v?n.

??c Hoàng

Theo Newsweek