Th? sáu, 27/11/2020 - 13:37

Di s?n khó ??o ng??c c?a T?ng th?ng Trump

Dan trí

Khi ??c c? n?m 2016, T?ng th?ng M? Donald Trump ?? ??t tr?ng tam vào v?n ?? nh?p c?. Trong su?t 4 n?m nhi?m k?, ?ng ?? t?o ra nh?ng thay ??i ?áng k? v? h? th?ng nh?p c? c?a M?.

Di s?n khó ??o ng??c c?a T?ng th?ng Trump - 1
T?ng th?ng M? Donald Trump và ?ng viên t?ng th?ng ??ng Dan ch? Joe Biden (?nh: Getty)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGi? ?ay khi nhi?m k? c?a ?ng Trump s?p k?t thúc, các chuyên gia v? nh?p c? cho r?ng các hành ??ng c?a ?ng, trong ?ó có các thay ??i chính sách v?i t?c ?? ch?a t?ng th?y, s? ?òi h?i chính quy?n k? nhi?m m?t m?t th?i gian dài m?i có th? ??o ng??c, nh?t là trong giai ?o?n ??i d?ch Covid-19 nh? hi?n nay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"?ng ?y là t?ng th?ng duy nh?t, kh?ng ch? trong l?ch s? hi?n ??i, ??c c? d?a trên n?n t?ng chính tr? v? v?n ?? nh?p c?. Và ?ng ?y ?? gi? l?i h?a. ?ng ?y kh?ng t? b? ?i?u ?ó sau khi ??c c?. ?ó là khác bi?t l?n v?i b?t c? chính quy?n tr??c ?ó nào", Muzaffar Chishti, chuyên gia Vi?n nghiên c?u chính sách nh?p c?, nh?n ??nh v?i NBC.

?ng viên ???c d? ?oán ??c c? t?ng th?ng M? Joe Biden cho bi?t, ?ng s? ??o ng??c hàng lo?t chính sách liên quan ??n nh?p c? c?a chính quy?n T?ng th?ng Trump ngay trong 100 ngày ??u nhi?m s?. Tuy nhiên, các chuyên gia cho r?ng, ?ng Biden có th? m?t nhi?u th?i gian h?n th? ?? ??o ng??c chính sách nh?p c? c?a chính quy?n ti?n nhi?m. Ba ngu?n tin than c?n v?i ho?ch ??nh chính sách nh?p c? c?a ?ng Biden cho bi?t v?i NBC r?ng, nh?ng thay ??i mà ?ng Trump ?? t?o ra r?t khó ?? ??o ng??c và kh?ng th? th?c hi?n cùng m?t lúc. H?m 24/11, ?ng Biden ?? th?ng báo ?? c? ?ng Alejandro Mayorkas làm B? tr??ng An ninh N?i ??a. ?ng Mayorkas là ng??i g?c Latinh ??u tiên và c?ng là ng??i nh?p c? ??u tiên ???c l?a ch?n cho v? trí này.

Chuyên gia Chishti nói, ?ng Trump b?t ??u nhi?m s? c?a mình b?ng vi?c ban hành các s?c l?nh hành pháp nh? l?nh c?m ?i l?i và ??n nh?ng ngày cu?i cùng c?a nhi?m k?, ?ng ?? thay ??i ph?n l?n h? th?ng t? n?n c?a M?.

Theo ?ng Chishti, m?t trong nh?ng ?i?u d? dàng h?n v?i ?ng Biden là kh?i ph?c và m? r?ng các bi?n pháp b?o v? theo ch??ng trình DACA - m?t ch??ng trình nh?p c? do c?u t?ng th?ng Barack Obama ??a ra n?m 2012 nh?m h? tr? nh?ng ng??i tr? ???c cha m? ??a sang M? b?t h?p pháp. M?t chính sách c?ng có th? ??o ng??c nhanh chóng là quay tr? l?i các h??ng d?n th?c thi nh?p c? c?a chính quy?n Obama ??i v?i nh?ng ng??i vi ph?m hình s? nghiêm tr?ng ho?c các m?i ?e d?a an ninh qu?c gia.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??c l?i, theo ?ng Fernando Garcia, Giám ??c ?i?u hành M?ng l??i biên gi?i, m?t trong nh?ng chính sách khó ?? ??o ng??c là các ngh? ??nh th? b?o v? ng??i di c? c?a ?ng Trump hay còn g?i là "? l?i Mexico" - chính sách khi?n hàng ch?c nghìn ng??i xin t? n?n ph?i quay tr? l?i biên gi?i Mexico ch? c? h?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t chính sách khác c?ng ?òi h?i m?t th?i gian ??o ng??c là ?oàn t? hàng tr?m gia ?ình v?n ?ang b? chia r? do chính sách nh?p c? gay tranh c?i c?a ?ng Trump. Theo NBC, các lu?t s? ??m nhi?m vai trò tìm cha m? cho nh?ng ??a tr? b? chia c?t ? biên gi?i ??n nay v?n ch?a tìm th?y cha m? cho g?n 700 tr? em.

?ng Chishti cho r?ng, ?ng Biden c?ng s? ??i m?t v?i m?t nhi?m v? khó kh?n n?a là thi?t l?p m?t h? th?ng t? n?n c?ng b?ng và hi?u qu? vì v? c? b?n ?ng Trump ?? phá b? h? th?ng này th?ng qua hàng lo?t chính sách, bao g?m m?t s? th?a thu?n v?i nhi?u n??c. Theo ?ng Chishti, m?t trong nh?ng thay ??i lau dài và có kh? n?ng khó kh?n nh?t v?i chính quy?n c?a ?ng Biden có th? là gói c?i cách nh?p c? c?p quy ch? cho nh?ng ng??i nh?p c? kh?ng gi?y t?, ??c bi?t trong b?i c?nh m?t qu?c h?i chia r? ??ng phái.

Minh Ph??ng
Theo NBC