Th? hai, 09/11/2020 - 07:04

?? nh?t phu nhan Melania Trump phá v? im l?ng

Dan trí

?? nh?t phu nhan M? Melania ?? có nh?ng bình lu?n ??u tiên v? k?t qu? b?u c? sau khi T?ng th?ng Donald Trump v? sau ??i th? Dan ch? Joe Biden trong cu?c ch?y ?ua vào Nhà Tr?ng.

?? nh?t phu nhan Melania Trump phá v? im l?ng  - 1

?? nh?t phu nhan M? Melania Trump (?nh: Sky)

“Ng??i M? x?ng ?áng có ???c các cu?c b?u c? c?ng b?ng. M?i lá phi?u h?p l? ph?i ???c ki?m ??m. Chúng ta ph?i b?o v? n?n dan ch? b?ng s? minh b?ch hoàn toàn”, ?? nh?t phu nhan M? Melania Trump vi?t trên Twitter ngày 8/11.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ay là nh?ng bình lu?n ??u tiên c?a bà Melania sau khi ch?ng bà, T?ng th?ng Donald Trump, th?t b?i trong cu?c ?ua vào Nhà Tr?ng v?i ?ng viên Dan ch? Joe Biden. Trong khi ?ng Biden ??c c? v?i 290 phi?u ??i c? tri, ?ng Trump ch? giành ???c 214 phi?u.

Trong khi ?ó, ? h?u tr??ng, bà Melania ???c cho là ?? cùng v?i m?t s? tr? ly c?a ?ng Trump thuy?t ph?c ?ng th?a nh?n thua cu?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n nay, ?ng Trump v?n ch?a c?ng nh?n chi?n th?ng c?a T?ng th?ng ??c c? Joe Biden, ng??c l?i, ti?p t?c ??a ra nh?ng cáo bu?c gian l?n b?u c? và theo ?u?i cu?c chi?n pháp ly mà gi?i chuyên gia và nhi?u ngh? s? C?ng hòa th?a nh?n r?ng khó có th? xoay chuy?n tình hình.

Theo Guardian, ?ng Trump d? ki?n s? l?n ??u xu?t hi?n trên truy?n th?ng v?i cu?c tr? l?i ph?ng v?n v?i Fox News. Trên Twitter, ch? nhan Nhà Tr?ng th?ng báo, ch??ng trình s? phát sóng lúc 8h t?i ngày 9/11 ?? th?o lu?n v? gian l?n phi?u b?u qua th?.

Minh Ph??ng
Theo Guardian