Th? sáu, 27/11/2020 - 15:44

??y m?nh, thu hút ngu?n l?c c?a ng??i Vi?t ? n??c ngoài

Dan trí

Phó Th? t??ng, B? tr??ng Ph?m Bình Minh cho r?ng Vi?t Nam c?n có chính sách nh?m thu hút th? h? trí th?c g?c Vi?t tài n?ng ? n??c ngoài trong các l?nh v?c m?i nh?n ?? phát tri?n và xay d?ng ??t n??c.

Ngày 27/11, B? Ngo?i giao ph?i h?p v?i các c? quan liên quan t? ch?c H?i ngh? s? k?t 5 n?m th?c hi?n Ch? th? 45-CT/TW v? vi?c ti?p t?c ??y m?nh Ngh? quy?t 36-CT/TW v? c?ng tác ??i v?i ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài trong tình hình m?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?i ngh? có s? tham gia c?a ?y viên B? Chính tr?, Phó Th? t??ng Chính ph?, B? tr??ng Ngo?i giao Ph?m Bình Minh cùng v?i các ??i di?n t? các b?, ban, ngành, ?oàn th? nh? Phó Tr??ng ban Dan v?n Trung ??ng Nguy?n Ph??c L?c, Phó Ch? nhi?m ?y ban Pháp lu?t Qu?c h?i Ng? Trung Thành, Phó Ch? t?ch ?y ban Trung ??ng M?t tr?n T? Qu?c Vi?t Nam Phùng Khánh Tài. H?i ngh? c?ng có s? tham gia c?a 350 ki?u bào ??i di?n cho c?ng ??ng 5,3 tri?u ng??i Vi?t ?ang sinh s?ng ? n??c ngoài.

S? ?óng góp quan tr?ng c?a c?ng ??ng ki?u bào

??y m?nh, thu hút ngu?n l?c c?a ng??i Vi?t ? n??c ngoài - 1

Phó Th? t??ng Chính ph?, B? tr??ng Ngo?i giao Ph?m Bình Minh (?nh: ??c Hoàng)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhát bi?u t?i bu?i l?, Phó Th? t??ng Ph?m Bình Minh ?? g?i l?i th?m h?i c?a Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuan Phúc t?i h?i ngh?. Theo ?ng Ph?m Bình Minh, Vi?t Nam sau 35 n?m ti?n hành ??i m?i và h?i nh?p qu?c t? ?? ??t ???c nh?ng thành t?u to l?n và t? hào nh? kinh t? t?ng tr??ng cao, qu?c phòng - an ninh ???c c?ng c?, tr?t t? x? h?i ???c b?o ??m, ch? quy?n, toàn v?n l?nh th? c?a qu?c gia ???c gi? v?ng, ??i ngo?i và h?i nh?p qu?c t? ??t ???c nhi?u k?t qu? quan tr?ng.

?ng Ph?m Bình Minh ?? d?n l?i l?i c?a T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng: "??t n??c ta ch?a bao gi? có ???c c? ??, ti?m l?c, v? th? và uy tín nh? ngày nay".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"C? ??, ti?m l?c, v? th? và uy tín mà ??t n??c ta có ???c là nh? s? ?oàn k?t c?a toàn dan t?c, s? l?nh ??o sáng su?t c?a Ch? t?ch H? Chí Minh và ??ng, s? ?óng góp c?ng s?c, trí tu?, s? hy sinh x??ng máu c?a nhi?u th? h?, c?a nh?ng ng??i con ??t Vi?t, trong ?ó có các th? h? ki?u bào", ?ng Ph?m Bình Minh nh?n m?nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhó Th? t??ng ?? nh?c ??n nh?ng ?óng góp quan tr?ng c?a c?ng ??ng ki?u bào nh? s? tham gia tích c?c, có nhi?u ?óng góp, t? v?n cho quá trình ho?ch ??nh chính sách phát tri?n kinh t? - x? h?i c?a ??t n??c.

Ngoài ra, nhi?u doanh nhan ng??i Vi?t ? n??c ngoài v? n??c ??u t?, kinh doanh, xay d?ng các doanh nghi?p. Theo ?ánh giá c?a Ngan hàng th? gi?i, Vi?t Nam hi?n là m?t trong nh?ng n??c nh?n l??ng ki?u h?i l?n nh?t th? gi?i trong nh?ng n?m g?n ?ay. L??ng ki?u h?i l?y k? t? n?m 1993 t?i nay ??t kho?ng 175 t? USD.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhó Th? t??ng cho r?ng ?ang xu?t hi?n m?t th? h? trí th?c g?c Vi?t tr?, tài n?ng, t?p trung ? nhi?u l?nh v?c m?i nh?n nh? tin h?c, vi?n th?ng, ?i?n t?, v?t li?u m?i…

Ngoài l?nh v?c kinh t?, k? thu?t, c?ng ngh?, ki?u bào Vi?t Nam ? n??c ngoài còn có ?óng góp trong l?nh v?c v?n hóa, th? thao, giúp c?ng c? lòng t? hào dan t?c, qu?ng bá hình ?nh VI?t Nam trên th? gi?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong n?m 2020, dù b? ?nh h??ng n?ng n? b?i ??i d?ch Covid-19 nh?ng c?ng ??ng ki?u bào v?i truy?n th?ng "t??ng than t??ng ái", "th??ng ng??i nh? th? th??ng than" ?? quyên góp ???c g?n 70 t? ??ng và nhi?u hi?n v?t h? tr? n? l?c ch?ng d?ch trong n??c và giúp ?? ??ng bào mi?n Trung kh?c ph?c h?u qu? thiên tai.

?ng Ph?m Bình Minh cho r?ng s? phát tri?n c?a c?ng ??ng ng??i Vi?t ? n??c ngoài và s? ?óng góp c?a ki?u bào v?i ??t n??c ?? ch?ng minh s? ?úng ??n c?a ch? tr??ng, chính sách c?a ??ng, Nhà n??c v?i c?ng tác v? ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài, trong ?ó có Ngh? quy?t 36 và Ch? th? 45 c?a B? Chính tr?.

C?ng tác v? ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài c?n chuy?n bi?n m?nh m?

??y m?nh, thu hút ngu?n l?c c?a ng??i Vi?t ? n??c ngoài - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhó Th? t??ng Ph?m Bình Minh ch?p hình cùng v?i các ki?u bào tham gia h?i ngh? (?nh: ??c Hoàng)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhó Th? t??ng ?ánh giá trong 5 n?m qua, vi?c th?c thi ch? th? 45 ?? ???c ti?n hành nghiêm túc. Ch? tr??ng "Ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài là b? ph?n kh?ng tách r?i và là m?t ngu?n l?c c?a c?ng ??ng dan t?c Vi?t Nam" ?? th?c s? ?i vào cu?c s?ng v?i nhi?u c? ch?, chính sách theo h??ng t?o thu?n l?i h?n cho ki?u bào ?? ???c ban hành và tri?n khai.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, ?ng Ph?m Bình Minh cho r?ng, ngoài nh?ng thành t?u ?? ??t ???c, Vi?t Nam c?ng c?n th?ng th?n nhìn nh?n v? nh?ng h?n ch? c?a c?ng tác ng??i Vi?t t?i n??c ngoài nh? vi?c ban hành m?t s? chính sách, quy ??nh còn ch?m tr?, k?t qu? v?n ??ng, thu hút ngu?n l?c t? ki?u bào ch?a t??ng x?ng v?i ti?m n?ng hay s? ph?i h?p gi?a các b?, ban, ngành, ??a ph??ng trong c?ng tác ? n??c ngoài ch?a th?c s? hi?u qu?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??c bi?t, trong nh?ng n?m t?i, tình hình th? gi?i s? ti?p t?c ph?c t?p và tác ??ng t?i m?i tr??ng an ninh và phát tri?n c?a ??t n??c. Nhi?u y?u t? gay b?t ?n còn ti?m ?n, kinh t? th? gi?i suy thoái vì Covid-19, các v?n ?? an ninh truy?n th?ng, phi truy?n th?ng n?i lên gay g?t. ?i?u này s? khi?n nhi?m v? ??i ngo?i n?ng n? h?n và ?òi h?i c?ng tác v? ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài c?n m?nh m?, toàn di?n, và sau s?c h?n.

Vì v?y, Phó Th? t??ng ?? ?? ngh? r?ng trong h?i ngh? ngày 27/11, các bên c?n trao ??i v? nh?ng n?i dung c?n c?p nh?t, b? sung ?? ??i m?i, t?ng c??ng s? l?nh ??o c?a ??ng, s? qu?n ly c?a Nhà n??c v?i c?ng tác ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài, nh?m c?ng c? kh?i ??i ?oàn k?t dan t?c ?? ph?c v? l?i ích qu?c gia - dan t?c.

Ngoài ra, các bên c?n làm r? nh?ng m?t ???c và ch?a ???c, nh?ng b?t c?p, t?n t?i và h?n ch? trong vi?c th?c hi?n Ch? th? 45 và Ngh? quy?t 36. Song song v?i ?ó, H?i ngh? c?n làm r? vai trò c?a nh?ng y?u t? giúp g?n k?t ??ng bào v?i quê h??ng ?? ki?n ngh? nh?ng bi?n pháp thi?t th?c, kh? thi nh?m s?a ??i, b? sung các quy ??nh nh?m t?o thu?n l?i h?n cho ki?u bào.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhó Th? t??ng c?ng mong mu?n H?i ngh? có th? hi?n k? nh?m thu hút ngu?n l?c ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài, ??c bi?t các chuyên gia trong l?nh v?c m?i nh?n nh? tin h?c, vi?n th?ng, ?i?n t?… và nh?t là các th? h? ki?u bào tr?.

H?i ngh? ngày 27/11 c?ng ?? nh?n ???c nhi?u tham lu?n và phát bi?u quan tr?ng t? các ??i di?n B?, ban, ngành, ?oàn th? nh? B? Khoa h?c và C?ng ngh?, B? C?ng th??ng, B? N?i v?...

??c Hoàng