Th? n?m, 26/11/2020 - 11:55

??t d?u ch?m h?t cho "N??c M? trên h?t", Biden có thành c?ng ??a "N??c M? tr? l?i"?

Ch?m d?t "N??c M? trên h?t" c?a T?ng th?ng Trump, li?u ?ng Biden có thành c?ng trong vi?c xay d?ng l?i v? th? c?a M? trên tr??ng qu?c t? v?i th?ng ?i?p "N??c M? tr? l?i".

"Ngày và ?êm, ?en và tr?ng"

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong su?t nhi?m k? c?a mình, cách ??i phó v?i các cu?c kh?ng ho?ng toàn c?u c?a T?ng th?ng Trump th??ng là tweet tr??c, ??t cau h?i sau. Chính sách "N??c M? trên h?t" c?a ?ng ???c cho là ?? c? l?p M? trên tr??ng qu?c t?, ??ng th?i m? ra c? h?i cho nh?ng k? thù Nga và Trung Qu?c.

??t d?u ch?m h?t cho N??c M? trên h?t, Biden có thành c?ng ??a N??c M? tr? l?i? - 1

?ng Joe Biden. ?nh: Reuters

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChính sách ??i ngo?i c?a ?ng Joe Biden s? phá v? phong cách l?nh ??o "b?t quy t?c" này c?a T?ng th?ng Trump song theo các nhà ngo?i giao k? c?u và các chuyên gia v? chính sách ??i ngo?i, h?u nh? kh?ng có ?i?u gì ??m b?o h??ng ti?p c?n trái ng??c c?a ?ng Biden s? ?em l?i thành c?ng.

C?u c? v?n an ninh qu?c gia c?a T?ng th?ng Trump, ?ng H.R. McMaster nh?n ??nh v?i CNN h?m 24/11 r?ng các ??ng minh c?a M? c?m th?y b? "xúc ph?m" d??i th?i T?ng th?ng Trump ?ang "th? phào nh? nh?m" v? nh?ng thay ??i d??i th?i ?ng Biden. Dù v?y, ?ng McMaster nh?n m?nh, ?ng Biden "v?n còn r?t nhi?u vi?c ph?i làm" ?? v??t qua m?t lo?t nh?ng thách th?c cam go.

Aaron David Miller, m?t c?u quan ch?c ngo?i giao hi?n là h?c gi? c?p cao t?i Qu? Carnegie vì Hòa bình Qu?c t? nh?n ??nh v?i Business Insider r?ng, s? khác bi?t gi?a ?ng Trump và ?ng Biden gi?ng nh? "ngày và ?êm, ?en và tr?ng".

"S? có nh?ng th?ng ?i?p v? s? ki?m soát và các hình ph?t. Chúng ta s? kh?ng còn th?y nh?ng dòng tweet hàng ngày và ??i khi là hàng gi? v? nh?ng v?n ?? chính sách ??i ngo?i nh?y c?m n?a", ?ng Miller cho bi?t, ??ng th?i ?ánh giá, M? s? th?c d?ng h?n khi can nh?c ??n các quan ?i?m trong quá trình ra quy?t ??nh. Dù v?y, nhà quan sát này c?ng th?n tr?ng cho r?ng "s? th?ng th?o và kinh nghi?m" ? Washington d??i th?i ?ng Biden kh?ng ph?i lúc nào c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c M? s? nh?n ???c nh?ng k?t qu? tích c?c v? ??i ngo?i.

"Bóng" v?n ? "san" c?a Trung Qu?c

Ngoài vi?c ph?i ??i phó v?i nh?ng cu?c kh?ng ho?ng nghiêm tr?ng trong n??c - trong ?ó ??i d?ch Covid-19 là ?u tiên hàng ??u, ?ng Biden còn ? trong kho?ng th?i gian M? - Trung ?ang trên b? v?c c?a m?t cu?c Chi?n tranh L?nh m?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi ??i d?ch Covid-19 ???c ki?m soát, Trung Qu?c s? tr? thành ?u tiên hàng ??u c?a ?ng Biden, Heather Heldman, ??i tác c?a c?ng ty t? v?n Luminae Group, ??ng th?i là c?u c? v?n thu?c B? Ngo?i giao M? ?ánh giá.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLà m?t ph?n trong chính sách "N??c M? trên h?t", T?ng th?ng Trump ?? nhi?u l?n cáo bu?c Trung Qu?c ti?n hành các ho?t ??ng th??ng m?i b?t bình ??ng và phát ??ng cu?c chi?n th??ng m?i ?? gi?i quy?t s? m?t can b?ng này. ?ng Trump c?ng nh?m t?i ngành c?ng ngh? c?a Trung Qu?c, ??ng th?i ?? l?i cho B?c Kinh v? ??i d?ch Covid-19.

?áp l?i, Trung Qu?c ngày càng c?ng c? gi?ng ?i?u ch?ng M? và m?c dù B?c Kinh v?n ti?p t?c v?p ph?i s? ch? trích t? m?t s? qu?c gia v? m?t s? v?n ?? nh?ng n??c này v?n có th? m? r?ng ?nh h??ng toàn c?u theo các cách khác nhau.

?ng Heldman bày t? hy v?ng, chính quy?n ?ng Biden s? "c?ng nh?n r?ng b?n ch?t và ?ánh giá chung v? Trung Qu?c c?a chính quy?n T?ng th?ng Trump nh?ng n?m g?n ?ay là ?i?u ?áng chú y".

Orville Schell, giám ??c Trung tam Quan h? M? - Trung c?a H?i nghiên c?u chau á c?ng ??ng quan ?i?m.

"M?i quan h? c?a chúng ta v?i Trung Qu?c là kh?ng c?ng b?ng, ?ó kh?ng ph?i là s? 'có ?i có l?i' trong các v?n ?? nh? c?ng ngh?, th??ng m?i, truy?n th?ng", nhà phan tích Schell nh?n ??nh. ?ng c?ng cho r?ng m?t trong nh?ng cau h?i l?n nh?t c?a chính quy?n ?ng Biden là nh?ng ??ng l?c ?? Trung Qu?c s?n sàng tái ??nh hình quan h? v?i M?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNói cách khác, "bóng" ?ang ? trên "san" c?a Trung Qu?c.

"M?t trong nh?ng sai l?m l?n khi ?ánh giá v? m?i quan h? M? - Trung là m?i ng??i ??u ch? chú y ??n ?ng Biden mà quên r?ng b?t k? m?i quan h? song ph??ng nào c?ng c?n nhìn t? hai phía", ?ng Schell ?ánh giá.

"N?u kh?ng có s? thay ??i trong quan ?i?m ngo?i giao chi?n lang và các chính sách ngày càng quy?t ?oán h?n c?a Trung Qu?c, s? r?t khó ?? thay ??i ?áng k? m?i quan h? này m?c dù ?ng Biden là m?t ng??i có chi?n l??c ngo?i giao nh?t quán h?n. Nói m?t cách ??n gi?n, m?i quan h? này kh?ng ch? ???c ??nh hình l?i b?i ?ng Biden".

Cay g?y và c? cà r?t v?i Nga

?ng Joe Biden ?ang ??i m?t v?i m?t nhi?m v? khó kh?n trong vi?c xay d?ng l?i ni?m tin vào n??c M? sau 4 n?m T?ng th?ng Trump rút kh?i các th?a thu?n qu?c t? và xa cách các ??ng minh.

Khi tr? thành T?ng th?ng, ?ng Biden ???c cho là s? ??o ng??c các chính sách c?a ?ng Trump, t? vi?c tái gia nh?p th?a thu?n h?t nhan Iran 2015 cho t?i tham gia l?i th?a thu?n Paris v? bi?n ??i khí h?u hay tái thi?t l?p quan h? gi?a M? và T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO).

V? v?n ?? Iran, các chuyên gia c?nh báo, vi?c quay tr? l?i th?a thu?n nghe có v? ??n gi?n nh?ng th?c ra c?n ??n nh?ng chi?n thu?t ngo?i giao khéo léo ?? hoàn thành.

"Chính tr? trong n??c ? c? 2 qu?c gia và nh?ng tính toán khu v?c s? khi?n vi?c quay tr? l?i th?a thu?n ngay l?p t?c d??ng nh? tr? nên khó kh?n h?n. Quay l?i JCPOA có th? ph?i tr? b?ng m?t cái giá ??t", Henry Rome, nhà phan tích c?p cao t?i Eurasia Group cho bi?t trong m?t bài bình lu?n trên Washington Post.

JCPOA kh?ng ph?i m?i quan tam ph? bi?n v?i ??ng C?ng hòa trong Qu?c h?i, v?n là ly do giúp T?ng th?ng Trump thúc ??y vi?c rút kh?i th?a thu?n này vào tháng 5/2018. N?u ?ng Biden ch?m d?t tr?ng ph?t kinh t? v?i Iran, ?ng có th? ??i m?t v?i ph?n ?ng d? d?i t? các ngh? s? ??ng C?ng hòa.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng thái này c?ng có th? làm leo thang c?ng th?ng gi?a M? v?i Israel và Saudi Arabia, c? hai n??c ??u coi Iran là m?i ?e d?a và nhìn nh?n Washington nh? m?t l?c l??ng ?? can b?ng và ??i phó v?i Tehran.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? phía Nga, ?ng Biden ?? cho th?y ?ng s? ti?n hành m?t h??ng ti?p c?n c?ng r?n h?n so v?i ?ng Trump.

Nhà quan sát Heldman ch? ra r?ng v? trí Ngo?i tr??ng M? ?? ???c ?ng Biden giao cho ?ng Antony Blinken, v?n là ng??i "r?t có kinh nghi?m" và có "con m?t tinh t??ng" khi ??i phó v?i Nga.

"?ng ?y s? ti?p c?n m?i quan h? này v?i m?t s? hoài nghi l?n h?n và giàu kinh nghi?m h?n so v?i chính quy?n T?ng th?ng Trump. Tuy nhiên, chính quy?n ?ng Biden c?ng s? t?p trung vi?c thúc ??y nh?ng v?n ?? mà 2 bên có s? nh?t quán và h?p tác ???c. Do ?ó, t?i cho r?ng, h??ng ti?p c?n c?a h? v?i Nga c?ng gi?ng nh? s? k?t h?p gi?a cay g?y và c? cà r?t", ?ng Heldman ?ánh giá.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhìn chung, "t? Iran, Syria, nh?ng ?i?u c?n làm v?i m?i quan h? ?ang r?i t? do v?i Trung Qu?c hay m?t s? v?n ?? khó nh?n trong quan h? v?i Nga, d? ?oán v? ??i d?ch ti?p theo cho t?i quan h? gi?a th? gi?i Arab và Israel, kh?ng có m?t cau tr? l?i r? ràng nào cho t?ng v?n ?? k? trên", chuyên gia Miller cho hay.

N?i các m?i v?i nh?ng nhà ngo?i giao k? c?u

?? ??i phó v?i các v?n ?? v? chính sách ??i ngo?i, ?ng Biden ?? lên danh sách m?t ??i ng? g?m các quan ch?c và các c?u quan ch?c ngo?i giao khác nhau t?ng làm vi?c d??i th?i T?ng th?ng Obama.

?ng Joe Biden ?? gi?i thi?u các thành viên ch? ch?t trong N?i các và ??i ng? an ninh qu?c gia trong m?t s? ki?n ? Wilmington, Delaware chi?u 24/11 v?i tuyên b?: "N??c M? s? tr? l?i".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài vi?c ch?n ?ng Blinken tr? thành Ngo?i tr??ng, ?ng Biden còn ch?n ?ng Jake Sullivan cho v? trí c? v?n an ninh qu?c gia, bà Linda Thomas-Greenfield cho v? trí ??i s? M? t?i Liên H?p Qu?c, bà Avril Haines cho v? trí giám ??c tình báo qu?c gia và ?ng John Kerry cho v? trí ??c phái viên v? bi?n ??i khí h?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD? tu?i 43, ?ng Sullivan s? là m?t c? v?n an ninh qu?c gia tr? nh?t trong hàng th?p k? qua. ?ng Sullivan ?? ?óng vai trò ?áng k? trong các cu?c ?àm phán d?n ??n th?a thu?n h?t nhan Iran n?m 2015, c?ng nh? t?ng là c? v?n an ninh qu?c gia c?a ?ng Biden khi ?ng viên ??ng Dan ch? là Phó T?ng th?ng.

Trong khi ?ó, bà Thomas-Greenfield là m?t quan ch?c ngo?i giao k? c?u v?i hàng ch?c n?m kinh nghi?m. Nicholas Burns, c?u ??i s? M? t?i NATO ?? g?i bà Thomas-Greenfield là m?t ng??i ???c "ng??ng m? r?ng r?i và ???c t?n tr?ng trong C? quan Ngo?i giao", c?ng nh? là ng??i "s? giúp h? tr? làm m?i chính sách ngo?i giao c?a n??c M?".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuy?t ??nh c?a ?ng Biden khi ??a ?ng John Kerry tr? thành m?t ??c phái viên v? bi?n ??i khí h?u ?? cho th?y s? quan tam c?a chính quy?n ?ng ??i v?i các k? ho?ch ?ng phó v?i v?n ?? này. Ngoài vi?c t?ng là Ngo?i tr??ng M? d??i th?i T?ng th?ng Obama, ?ng Kerry còn là m?t ng??i ?ng h? m?nh m? vi?c c?t gi?m khí th?i carbon và s? d?ng n?ng l??ng có th? tái t?o nh?m ng?n ch?n nh?ng tác ??ng c?a s? ?m lên toàn c?u.

Th??ng ngh? s? Angus King làm vi?c trong ?y ban Tình báo Th??ng vi?n c?ng khen ng?i vi?c ?ng Biden b? nhi?m bà Haines là Giám ??c Tình báo qu?c gia. Th??ng ngh? s? này cho r?ng bà Haines là m?t ng??i "th?ng minh, làm vi?c chuyên nghi?p khi s?n sàng lên ti?ng v? m?c ?? nguy hi?m c?a vi?c chính tr? hóa c?ng vi?c c?a c?ng ??ng tình báo.

Trong khi ?ó, c?u Ngo?i tr??ng Colin Powell, m?t thành viên ??ng C?ng hòa cho bi?t ?ng r?t "vui m?ng" khi ?ng Blinken ???c ?ng Biden l?a ch?n cho v? trí này.

?ng Powell ?? g?i ?ng Blinken là "m?t nhà ngo?i giao có kh? n?ng can b?ng các v?n ?? v?i danh ti?ng tuy?t v?i", ng??i s? "??i di?n cho n??c M? b?ng các k? n?ng và s? chuyên nghi?p".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Heldman c?ng nh?n ??nh: "?ng Blinken ??m nhi?m v? trí này v?i nhi?u s? chu?n b? và kinh nghi?m. ?ng ?y s? r?t ???c t?n tr?ng trong B? Ngo?i giao. ?ó là ng??i mà t?i hoàn toàn mong ?ng Biden l?a ch?n".

Ki?u Anh

VOV