Th? n?m, 26/11/2020 - 20:23

C? tri g?c á "t?o sóng" ? bang chi?n ??a trong b?u c? M?

Dan trí

S? l??ng ng??i g?c á t?i bang Georgia t?ng g?p ??i trong hai th?p niên ?? tác ??ng t?i nh?ng l?a ch?n v? ?ng viên t?ng th?ng trong cu?c b?u c? t?i M? n?m nay.

C? tri g?c á t?o sóng ? bang chi?n ??a trong b?u c? M? - 1

Các c? tri M? ?i b? phi?u (?nh: Getty)

4 n?m tr??c, Maliha Javed - m?t ng??i nh?p c? t? Pakistan kh?ng quan tam t?i chính tr?. Là sinh viên ? ngo?i ? thành ph? Atlanta, bang Georgia, Maliha m?i b?n r?n v?i sách v? và vi?c h?c trên l?p. N?m ?ó, c? kh?ng ?i b? phi?u b?u t?ng th?ng.

Tuy nhiên, kho?ng th?i gian 4 n?m qua ?? làm thay ??i Maliha. L?nh c?m nh?p c?nh ??i v?i c?ng dan các n??c H?i giáo c?a chính quy?n T?ng th?ng Donald Trump ?? ?nh h??ng t?i m?t s? ng??i b?n c?a c?. Chính sách chia tách tr? em nh?p c? c?a T?ng th?ng Trump khi?n Maliha nh? l?i vi?c c? t?ng ph?i s?ng xa b? m? su?t 3 n?m khi chuy?n t?i M?.

Vào ngày b?u c? n?m nay, Maliha, ng??i ph? n? 24 tu?i và ?ang mang thai m?t bé trai, ?? ?i b? phi?u l?n ??u tiên trong cu?c ??i. ?ng viên t?ng th?ng ???c c? l?a ch?n là Joe Biden.

"T?i mong mu?n m?t ??t n??c t?t ??p h?n ?? con trai t?i l?n lên ? ?ó", Maliha nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMaliha là m?t ph?n trong c?ng ??ng m?i, tuy nh? nh?ng quy?n l?c, trong h? th?ng chính tr? c?a Georgia: Nh?ng c? tri g?c á.

Maliha s?ng ? Gwinnett, h?t ??ng dan th? hai t?i Georgia và là n?i có s? l??ng ng??i M? g?c á ??ng ??o nh?t. ?ng Biden, ng??i ?ánh b?i T?ng th?ng Trump v?i k?t qu? sít sao ? Georgia, ?? giành chi?n th?ng t?i Gwinnett v?i 18 ?i?m ph?n tr?m. ?ay là m?c t?ng ?áng k? so v?i k?t qu? mà bà Hillary Clinton nh?n ???c cách ?ay 4 n?m và là l?n th? hai h?t này chuy?n sang ?ng h? ??ng Dan ch? k? t? th?p niên 1970.

Theo th?ng kê c?a?Fox NewsHình ảnh gây sốc khi chơi CD, ?ng Biden d?n tr??c ?ng Trump v?i t? l??phi?u b?u 49,5% và 49,3% t?i Georgia. Georgia,?bang chi?n tr??ng v?i 16 phi?u ??i c? tri,?là n?i ch?ng ki?n cu?c ?ua ngh?t th? gi?a hai ?ng viên t?ng th?ng.

S? gia t?ng c?a làn sóng c? tri g?c á

Theo New York Times, s? xu?t hi?n c?a nhóm c? tri M? g?c á t?i Georgia là m?t ?i?m sáng cho ??ng Dan ch?, v?n tr?ng c?y vào nh?ng thay ??i v? nhan kh?u nh?m mang l?i chi?n th?ng v? chính tr? trên toàn n??c M?. Theo Trung tam nghiên c?u Pew, nh?ng ng??i M? g?c á là l?c l??ng gia t?ng nhanh nh?t trong s? các c? tri h?p l? thu?c các nhóm s?c t?c chính ? M?. T? n?m 2000 ??n 2020, s? ng??i M? g?c á ?? t?ng g?p ??i c? ? Gwinnett và trên toàn qu?c.

Các gia ?ình g?c á t?i M? có ngu?n g?c t? hàng ch?c qu?c gia khác nhau, tuy nhiên ph?n l?n c? tri b? phi?u ch? ??n t? 6 n??c, trong ?ó Trung Qu?c, Philippines, ?n ?? chi?m h?n m?t n?a, ti?p ??n là Vi?t Nam, Hàn Qu?c và Nh?t B?n. Tuy nhiên, các cu?c ph?ng v?n v?i nh?ng ng??i M? g?c á ? Gwinnett cho th?y khuynh h??ng chính tr? c?a h? kh?ng ??ng nh?t. M?c dù nhi?u ng??i b? phi?u cho ?ng Biden, nh?ng h? kh?ng ??ng v? phía ??ng Dan ch?.

Nhi?u c? tri m?i b? kéo vào cu?c ?ua t?ng th?ng vì s? ki?n này ph? bóng quá l?n vào v?n hóa M?. Nh?ng ng??i M? g?c á th??ng có xu h??ng ?ng h? ??ng Dan ch?, nh?ng xu h??ng này v?n có s? khác bi?t do v?n ?? ngu?n g?c và kho?ng cách th? h?. AAPI Data, c?ng ty phan tích d? li?u t?p trung vào ng??i M? g?c á, phát hi?n ra r?ng nhi?u c? tri g?c Vi?t nh?p c? nghiêng v? ??ng C?ng hòa, trong khi r?t ít c? tri g?c Bangladesh làm nh? v?y. Các c? tri g?c Vi?t sinh ra ? M? th??ng ít ng? v? ??ng C?ng hòa h?n so v?i cha m? h? - nh?ng ng??i sinh ra ? n??c ngoài.

"T?i mu?n là m?t thành viên c?a ??ng C?ng hòa, nh?ng bay gi? h? th?t ?iên r?", Jae Song, 50 tu?i, m?t nhan viên c?ng ngh? th?ng tin và là ng??i Hàn Qu?c nh?p c?, cho bi?t.

Song nói r?ng ?ng yêu thích T?ng th?ng Trump v? v?n ?? kinh t?, nh?ng ?ng kh?ng ?ng h? ?ng ch? Nhà Tr?ng v? v?n ?? Covid-19. Con gái ?ng ? New York c?ng ph?i ??i m?t v?i vi?c b? b?i nh? v? s?c t?c. Tuy nhiên, Song c?ng c?m th?y khó hi?u v? nh?ng ?u tiên c?a ??ng Dan ch?. ?ng ?? nghe nhi?u v? kh?u hi?u "Sinh m?ng c?a ng??i da ?en là ?áng giá", và ?ng t? h?i: "V?y còn chúng t?i thì sao?".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác cu?c kh?o sát cho th?y s? gia t?ng ?áng k? v? s? l??ng c? tri M? g?c á trong cu?c b? phi?u n?m nay. S? gia t?ng này xu?t phát t? vi?c s? l??ng ng??i M? g?c á t?ng lên t?i Georgia. Kho?ng 2,5% c? tri t?i Georgia n?m nay là ng??i M? g?c á, t?ng 1,6% so v?i cu?c b?u c? n?m 2016.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDJames Woo, 35 tu?i, là ng??i nh?p c? t? Seoul, Hàn Qu?c t?i Meridian, bang Mississippi?vào cu?i th?p niên 1990. Woo nói r?ng vi?c là m?t ng??i g?c á t?ng là tr?i nghi?m kh?ng m?y d? dàng trong nh?ng n?m ??u t?i M?. Woo chuy?n ??n Georgia vào n?m l?p 6 và làm vi?c t?i c?a hàng c?a b? m? cho t?i khi h?c ??i h?c. ?ng ?? tr?i qua c?m giác b? phan bi?t ??i x?.

"T?i ?? ch?ng ki?n ?i?u ?ó khi l?n lên, s? phan bi?t ??i x?, và t?i kh?ng mu?n các con t?i c?ng nh? v?y. T?i mu?n chúng c?m th?y nh? chúng t?i thu?c v? n?i này. ?ay là nhà c?a chúng t?i", Woo nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDWoo nh?n ra r?ng, cách ?? ??t ???c m?c tiêu trên là b?u thêm nhi?u ng??i M? g?c á vào các v?n phòng c?a chính quy?n ? Georgia.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"??i v?i t?i, v?n ?? kh?ng ph?i là bang (Georgia) s? chuy?n sang màu xanh, hay thu?c v? ??ng nào, mà là s? có nh?ng ng??i nh? t?i, v?i n?n t?ng nh? t?i, ???c b?u ch?n", Woo nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKh?ng ph?i toàn b? ng??i M? g?c á ??u ?ng h? ??ng Dan ch?. Kho?ng 1/5 trong s? ng??i nh?p c? g?c Hàn b? phi?u cho ?ng Trump vào n?m 2016 và nhi?u ng??i ? h?t Gwinnett tháng này nói r?ng h? tin t??ng ?ng Trump h?n ?ng Biden trong l?nh v?c kinh t?.

Kyung Baek, 58 tu?i, ng??i nh?p c? g?c Hàn bán hàng t?i Duluth, cho bi?t ?? b? phi?u cho ?ng Trump vì thích nh?ng phát ng?n c?ng r?n c?a ?ng viên ??ng C?ng hòa nh?m vào Trung Qu?c, c?ng nh? vi?c ?ng Trump b? qua v?n ?? Covid-19 "nh? h?n" ?? t?p trung vào v?n ?? kinh t? "l?n h?n".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"M?i quan tam c?a ?ng Trump là nh?ng v?n ?? l?n lao, ch? kh?ng ph?i nh?ng v?n ?? nh? nh?t. Khi n??c M? giàu có, t?i c?ng tr? nên giàu có", bà Kyung nói, ??ng th?i kh?ng ??nh kinh t? là v?n ?? ?u tiên hàng ??u.

Thành ??t

T?ng h?p