Th? ba, 10/11/2020 - 08:54

B? Nhà Tr?ng "gay khó d?", ?ng Biden ch?a ???c ti?p c?n báo cáo m?t

Dan trí

?ng viên ??ng Dan ch? Joe Biden v?n ch?a ???c ti?p c?n th?ng tin tình báo m?t v? an ninh qu?c gia dù ?ng ?? tuyên b? ??c c? t?ng th?ng M?.

B? Nhà Tr?ng gay khó d?, ?ng Biden ch?a ???c ti?p c?n báo cáo m?t - 1

?ng viên t?ng th?ng ??ng Dan ch? Joe Biden (?nh: Reuters)

M?t trong nh?ng ??c quy?n ??u tiên mà m?t ?ng viên t?ng th?ng có ???c sau khi giành chi?n th?ng trong cu?c b?u c? M? là ???c ti?p c?n các báo cáo tình báo t?i m?t v? các v?n ?? an ninh qu?c gia c?p bách. ?ay c?ng là nh?ng báo cáo mà t?ng th?ng ???ng nhi?m ???c ti?p nh?n hàng ngày.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, do C? quan D?ch v? T?ng h?p M? (GSA) v?n ch?a ky v?n b?n kích ho?t quá trình chuy?n giao quy?n l?c cho ?ng Joe Biden, nên ?ng viên t?ng th?ng ??ng Dan ch? và các c? v?n c?p cao c?a ?ng v?n ch?a nh?n ???c báo cáo trên.

“V?n phòng Giám ??c C? quan Tình báo Qu?c gia (ODNI) tuan th? h??ng d?n pháp ly ???c quy ??nh t?i ??o lu?t Chuy?n ti?p T?ng th?ng, trong ?ó yêu c?u ?ng viên t?ng th?ng ph?i ???c GSA c?ng nh?n tr??c khi h? tr? quá trình chuy?n giao quy?n l?c. ODNI s? kh?ng ti?p xúc v?i b?t k? nhóm chuy?n giao quy?n l?c nào cho t?i khi ???c GSA th?ng báo”, CNN d?n th?ng báo c?a ODNI ngày 9/11 cho bi?t.

Theo lu?t, sau khi m?t t?ng th?ng ??c c?, ng??i ??ng ??u GSA s? ph?i ky gi?y t? ?? chính th?c phan b? ngan sách hàng tri?u USD cho ??i ng? chuy?n giao quy?n l?c c?a chính quy?n m?i, nh?m cho phép kích ho?t quá trình chuy?n giao. Vi?c l?nh ??o GSA ch?n ch? trong vi?c kích ho?t có th? d?n t?i quá trình chuy?n giao quy?n l?c cho ?ng Biden b? mu?n.?

Phe Dan ch? bày t? s? gi?n d? khi l?nh ??o GSA kh?ng ky gi?y t? c?n thi?t. Trong khi ?ó, m?t nhóm l??ng ??ng g?m các quan ch?c d??i th?i các c?u t?ng th?ng Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton ngày 8/11 kêu g?i chính quy?n Trump “ngay l?p t?c b?t ??u quá trình chuy?n giao h?u b?u c?”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?c dù ?ng Biden ?? tuyên b? ??c c? t?ng th?ng, song ?ng Trump và ??i ng? tranh c? v?n kh?ng c?ng nh?n k?t qu? này. T?ng th?ng ???ng nhi?m cáo bu?c b?u c? gian l?n và s?n sàng theo ?u?i cu?c chi?n pháp ly.

B? Nhà Tr?ng gay khó d?, ?ng Biden ch?a ???c ti?p c?n báo cáo m?t - 2

Tính toán c?a Fox News cho th?y ?ng Biden giành 290 phi?u ??i c? tri, trong khi ?ng Trump giành 214 phi?u.?

Thành ??t

T?ng h?p