Ch? nh?t, 08/11/2020 - 07:07

B?n b? v??t khó, Joe Biden hi?n th?c hóa gi?c m? Nhà Tr?ng

Dan trí

Sau g?n 50 n?m ph?ng s? n??c M? d??i nhi?u c??ng v? khác nhau và tr?i qua nh?ng bi k?ch gia ?ình, chính tr? gia l?o luy?n Joe Biden ?? ti?n t?i ??nh cao nh?t trong s? nghi?p.

B?n b? v??t khó, Joe Biden hi?n th?c hóa gi?c m? Nhà Tr?ng - 1

?ng Joe Biden và phu nhan Jill Biden (?nh: Reuters)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCu?c ?ua t?i Nhà Tr?ng ?? di?n ra quy?t li?t t?i phút chót khi ?ng viên ??ng Dan ch? Joe Biden và T?ng th?ng ???ng nhi?m Donald Trump r??t ?u?i nhau t?ng lá phi?u b?u, t?ng ?i?m ph?n tr?m t?i các bang chi?n ??a.

Ngày 7/11, sau 4 ngày ch? ??i c?ng th?ng, ?ng Biden ?? ???c x??ng lên là T?ng th?ng ??c c? c?a M? - m?t d?u m?c thành c?ng sau 3 l?n tranh c?, n? l?c g?n 50 n?m b?n b? theo ?u?i s? nghi?p chính tr?, tr?i qua nhi?u v? trí quan tr?ng trong c? quan l?p pháp và hành pháp M?.

?ng Biden, sinh tháng 11/1942, là con trai l?n trong m?t gia ?ình 4 anh ch? em. ?ng sinh ? Scranton, bang Pennsylvania. Cha ?ng Biden, Joseph Biden, làm ngh? bán xe ? t? c? và t?ng g?p khó kh?n v? tài chính khi?n gia ?ình ?ng Biden ph?i chuy?n t?i Delaware sinh s?ng khi ?ng 9 tu?i.

?ng Biden h?c ??i h?c Delaware tr??c khi t?t nghi?p ngành lu?t t?i ??i h?c Syracuse và tr? thành lu?t s? vào n?m 1969.

Ba l?n tranh c? t?ng th?ng M?

B?n b? v??t khó, Joe Biden hi?n th?c hóa gi?c m? Nhà Tr?ng - 2

?ng Biden t?ng 6 l?n ??c c? Th??ng vi?n M? (?nh: Dailymail)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Biden tham gia con ???ng chính tr? t? r?t s?m khi ??c c? vào Th??ng vi?n M? n?m 1972 khi m?i 30 tu?i, tr? thành th??ng ngh? s? tr? th? 6 trong l?ch s? M?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong g?n 50 n?m ph?ng s? n??c M?, ?ng Biden ???c xem là chính tr? gia k? c?u, có t?m ?nh h??ng to l?n c?a ??ng Dan ch?. ?ng t?ng 6 l?n ??c c? vào Th??ng vi?n và tr?i qua nhi?u v? trí khác nhau t?i c? quan l?p pháp này, nh? ch? t?ch ?y ban ??i ngo?i Th??ng vi?n, ch? t?ch ?y ban T? pháp Th??ng vi?n.

S? nghi?p chính tr? th?ng tr?m c?a ?ng Biden c?ng ???c ?ánh d?u b?i 3 l?n ?ng ch?y ?ua tr? thành t?ng th?ng M?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVào n?m 1987, khi ?ang là “ng?i sao sáng” c?a ??ng Dan ch?, ?ng Biden ?? tuyên b? tham gia cu?c ?ua t?ng th?ng n?m 1988 v?i hi v?ng tr? thành t?ng th?ng tr? nh?t n??c M? sau John F. Kennedy.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi chi?n d?ch tranh c? m?i b?t ??u, ?ng ???c coi là m?t ?ng viên m?nh b?i hình ?nh ?n hòa, có kh? n?ng ?n nói, có s?c h?p d?n v?i th? h? tr? và v? trí ti?ng t?m t?i Th??ng vi?n. Tuy nhiên, ch? sau khi tuyên b? tranh c?a 4 tháng, ?ng ?? ph?i rút lui do s? ?ng h? s?t gi?m nhanh chóng.

K? t? khi chi?n d?ch tranh c? 1988 th?t b?i, ?ng Biden ???c cho là ?? nhi?u l?n can nh?c tái tranh c?. Nh?ng ph?i ??n 20 n?m sau ?ó, ??n n?m 2007, ?ng Biden m?i tuyên b? ch?y ?ua vào Nhà Tr?ng m?t l?n n?a. Tuy nhiên, Joe Biden khi ?ó l?i tr? nên “lép v?” so v?i 2 g??ng m?t n?i b?t khác trong ??ng Dan ch? là Hillary Clinton và Barack Obama.

B?n b? v??t khó, Joe Biden hi?n th?c hóa gi?c m? Nhà Tr?ng - 3

?ng Joe Biden và ?ng Barack Obama (?nh: Reuters)

Cu?i cùng, ?ng ?? rút lui và tr? thành phó t?ng th?ng d??i th?i ?ng Obama t? n?m 2009-2017. ?ng Biden ???c xem là “m?nh ghép” quan tr?ng trong n? l?c chinh ph?c Nhà Tr?ng c?a ?ng Obama nh? kinh nghi?m d?n dày v? chính sách ??i ngo?i và an ninh qu?c gia.

Trên c??ng v? Phó t?ng th?ng, ?ng Biden ?? giám sát ngan sách c? s? h? t?ng vào n?m 2009 ?? ??i phó v?i cu?c ??i suy thoái. Các cu?c ?àm phán c?a ?ng v?i phe C?ng hòa t?i qu?c h?i ?? giúp chính quy?n Obama th?ng qua các lu?t, trong ?ó có Lu?t ki?m soát ngan sách n?m 2011, Lu?t gi?m thu? cho ng??i ?óng thu? M? n?m 2012.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? chính sách ngo?i giao, ?ng Biden ?? d?n ??u các n? l?c nh?m th?ng qua hi?p ??c Start m?i v?i Nga, ?ng h? s? can thi?p quan s? t?i Libya, giúp hình thành chính sách c?a M? ??i v?i Iraq th?ng qua vi?c rút quan ??i M? vào n?m 2011. Sau v? th?m sát t?i tr??ng ti?u h?c Sandy Hook, ?ng Biden ?? ??ng ??u Nhóm ?ng phó kh?n c?p b?o l?c súng ??n, ???c thành l?p ?? gi?i quy?t n?n b?o l?c súng ??n tràn lan t?i M?.

B?n b? v??t khó, Joe Biden hi?n th?c hóa gi?c m? Nhà Tr?ng - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Obama trao Huan ch??ng T? do cho ?ng Biden vào n?m 2017 - danh hi?u cao quy nh?t c?a m?t c?ng dan M? (?nh: Reuters)

Tháng 4/2019, ?ng Biden l?n th? 3 chính th?c tuyên b? tranh c? t?ng th?ng ? tu?i 77 và tr? thành ?ng viên ??ng Dan ch? vào tháng 8/2020.

?ng Biden s? 78 tu?i vào ngày 20/1/2021 - ngày ch? nhan m?i c?a Nhà Tr?ng nh?m ch?c - và n?u nh? v?y, ?ng s? là t?ng th?ng cao tu?i nh?t n??c M?.

Bi k?ch gia ?ình g?n li?n v?i con ???ng chính tr?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCó th? nói, trong 50 n?m ghi d?u ?n trên con ???ng chính tr? M?, bi k?ch gia ?ình ?? ?nh h??ng kh?ng nh? t?i ?ng Biden.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay t? n?m 1972, khi ni?m vui ??c c? gh? th??ng ngh? s? ch?a ???c bao lau, ?ng Biden ?ón nh?n tin d?. Tháng 12 n?m ?ó, ng??i v? ??u tiên c?a ?ng, Neilia Hunter Biden và con gái 1 tu?i Naomi qua ??i trong m?t v? tai n?n giao th?ng ? Delaware khi ?i mua s?m cho mùa Giáng sinh. Hai con trai Hunter và Beau c?a ?ng Biden b? th??ng n?ng. ?ng Biden lúc ?ó ?ang ? Washington DC.

B?n b? v??t khó, Joe Biden hi?n th?c hóa gi?c m? Nhà Tr?ng - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Biden cùng ng??i v? ??u Neilia tr??c khi bà m?t vì tai n?n xe h?i (?nh: Dailymail)

Khi ?ó, ?ng ?? ??nh t? ch?c ?? ch?m lo cho 2 con nh?ng ???c thuy?t ph?c ? l?i và ?ng ?? tuyên th? nh?m ch?c khi ? bên c?nh gi??ng b?nh c?a Hunter và Beau.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Biden th?a nh?n ?ay là m?t cú s?c l?n và ?ng t?ng ?au bu?n t?i m?c ?? ngh? ??n vi?c tìm ??n cái ch?t. Tuy nhiên, vì 2 con trai nh? tu?i, ?ng ?? quy?t ??nh ??ng d?y và b??c ti?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong nh?ng n?m làm th??ng ngh? s?, ?ng Biden ?? n? l?c trong vi?c can b?ng gi?a s? nghi?p và gia ?ình khi s?ng c?nh “gà tr?ng nu?i con”. ?ng ???c ??t bi?t danh là “Joe Amtrak”, vì th??ng xuyên di chuy?n trên tàu h?a Amtrak t? n?i làm vi?c ? Washington DC v? Delaware m?i ngày ?? g?n g?i và ch?m sóc các con.

B?n b? v??t khó, Joe Biden hi?n th?c hóa gi?c m? Nhà Tr?ng - 6

?ng Biden tuyên th? nh?m ch?c th??ng ngh? s? ngay c?nh gi??ng b?nh c?a con trai n?m 1972 (?nh: Dailymail)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Biden tái h?n v?i ng??i v? th? 2, Jill Biden, vào n?m 1977. H? có thêm m?t c? con gái và ?? n? l?c vun ??p, xay d?ng m?t gia ?ình h?nh phúc trong hàng ch?c n?m qua.

Khi nhi?m k? phó t?ng th?ng th? 2 c?a ?ng Biden s?p k?t thúc h?i n?m 2015, ?? t?ng có nhi?u ??n ?oán r?ng ?ng s? ra tranh c? t?ng th?ng 2016. Tuy nhiên, ?ng Biden khi ?ó ?? ??i m?t v?i m?t bi k?ch gia ?ình khác khi con trai Beau Biden - c?u T?ng ch??ng ly bang Delaware - qua ??i vì ung th? n?o.

M?t l?n n?a, bi k?ch gia ?ình l?i x?y ra khi ?ng Biden can nh?c các quy?t ??nh chính tr?. ?ng Biden ???c xem ?? t?m l?i gác gi?c m? Nhà Tr?ng vì n?i ?au bu?n m?t con trai.

B?n b? v??t khó, Joe Biden hi?n th?c hóa gi?c m? Nhà Tr?ng - 7

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? ra ?i c?a con trai Beau ???c cho ?? khi?n ?ng Biden quy?t ??nh kh?ng ra tranh c? n?m 2016 (?nh: AFP)

Trong su?t cu?c ??i, ?ng Biden c?ng g?p ph?i nhi?u khó kh?n. ?? tr? thành m?t chính tr? gia có kh? n?ng di?n thuy?t tr?i ch?y, có s?c thuy?t ph?c nh? ngày h?m nay, ?ng ?? ph?i v??t qua ch?ng nói l?p. T?ng b? b?t n?t và trêu ch?c t? khi trung h?c, nh?ng ?ng ?? t?p luy?n kh?ng ng?ng ngh? ?? có th? ra ?ng c? ch?c l?p tr??ng. Cau chuy?n c?a ?ng Biden ?? truy?n c?m h?ng nh?ng ng??i b? nói l?p khác v? n? l?c c?a s? v??n lên.

Nh?ng b??c ngo?t trong cu?c ??i ???c xem ?? vun ?úc nên m?t chính tr? gia Joe Biden giàu lòng c?m th?ng. ?ng nhi?u l?n truy?n t?i th?ng ?i?p khi tranh c? t?ng th?ng r?ng ?ng hi?u ???c s? m?t mát và ??ng c?m v?i nh?ng ng??i M? m?t ?i ng??i than trong ??i d?ch Covid-19 - c?n b?nh ?? khi?n h?n 240.000 ng??i M? thi?t m?ng t? ??u n?m t?i nay. Gi?i quan sát ?ánh giá r?ng, khi n??c M? ?ang ??i m?t v?i nh?ng khó kh?n và m?t mát, ?ng Biden có ??y ?? nh?ng t? ch?t ?? có th? l?nh ??o qu?c gia này v??t qua thách th?c tr??c m?t khi ??c c?.?

??c Hoàng - An Bình

T?ng h?p