Th? n?m, 26/11/2020 - 23:33

?n tính ??a máy bay kh?ng ng??i lái M?, Israel t?i biên gi?i v?i Trung Qu?c

Dan trí

?n ?? ???c cho mu?n mua các máy bay kh?ng ng??i lái (UAV) t? Israel và M? ?? tri?n khai t?i khu v?c tranh ch?p ch? quy?n ? biên gi?i Trung Qu?c.

?n tính ??a máy bay kh?ng ng??i lái M?, Israel t?i biên gi?i v?i Trung Qu?c - 1

UAV Heron c?a Israel (?nh minh h?a: Wikipedia)

H?ng tin ANI c?a ?n ?? ngày 26/11 d?n ngu?n tin t? chính ph? cho hay New Delhi ???c cho ?ang th?o lu?n th??ng v? mua UAV t? M? và UAV Heron Israel và có th? ???c tri?n khai t?i khu v?c Ladakh - n?i Trung Qu?c và ?n ?? tranh ch?p ch? quy?n trong nhi?u n?m qua. M?c tiêu c?a c?a các UAV này là nh?m nang cao n?ng l?c giám sát biên gi?i c?a ?n ??.

Các ngu?n tin nói v?i ANIHình ảnh gây sốc khi chơi CD r?ng th??ng v? mua UAV ?ang trong giai ?o?n cu?i cùng và có th? thành hi?n th?c vào tháng 12. Các ph??ng ti?n này ???c k? v?ng s? giúp ?n ?? theo d?i tình hình khu v?c và cung c?p các th?ng tin h?u ích t?i quan nhan ?n ??.

Vi?c mua s?m các UAV này n?m trong quy?n h?n tài chính kh?n c?p mà Th? t??ng ?n ?? Narenda Modi c?p cho quan ??i liên quan t?i xung ??t biên gi?i v?i Trung Qu?c. Theo ?ó, ngu?n ngan sách dùng ?? mua UAV s? ???c l?y t? qu? d? tr? 6,7 tri?u USD c?a ?n ??.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?ng tin này ???c c?ng b? ch? m?t ngày sau khi New Delhi thuê m?t c?p UAV MQ-9B SeaGuardian t? M? ?? nang cao n?ng l?c tình báo, giám sát, trinh thám c?a l?c l??ng v? trang ?n ??.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng th?ng Trung - ?n leo thang c?ng th?ng t?i khu v?c tranh ch?p ch? quy?n t?i Lakdah trong vài tháng v?a qua sau v? ??ng ?? ??m máu gi?a quan ??i 2 bên h?i gi?a n?m. C? 2 n??c sau ?ó ?? t?ng c??ng tri?n khai binh s?, khí tài quan s? hùng h?u lên khu v?c biên gi?i.

H?i ??u tháng, ?n - Trung ?? th?ng nh?t v? k? ho?ch rút quan ba b??c ?? h? nhi?t c?ng th?ng t?i ?ay.

??c Hoàng

Theo Sputnik