Th? t?, 25/11/2020 - 21:48

?n ?? ch?u s?c ép l?n ph?i có UAV quan s? ?? ?ng phó v?i Trung Qu?c

Th?c t? Trung Qu?c phát tri?n m?nh UAV quan s? và các cu?c ??ng ?? v?i Trung Qu?c ? biên gi?i ?? khi?n ?n ?? ch?u áp l?c l?n ph?i có ???c nhi?u UAV v? trang theo k?p th?i ??i...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo Vi?n nghiên c?u Hòa bình Qu?c t? Stockholm, ?n ?? nh?n ???c Thi?t b? Bay Kh?ng ng??i lái (UAV) ??u tiên là t? Israel vào n?m 1998. Theo vi?n này, k? t? ?ó, ?n ?? ?? ??ng ??u danh sách các n??c nh?p UAV, chi?m t?i 22,5% các UAV nh?p kh?u c?a th? gi?i trong giai ?o?n t? n?m 1985-2014.

?n ?? ch?u s?c ép l?n ph?i có UAV quan s? ?? ?ng phó v?i Trung Qu?c - 1

?nh minh h?a: Magzter.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?u h?t các phi c? kh?ng ng??i lái c?a ?n ?? v?n hành trong l?nh v?c dan s?. Nh?ng trong các n?m g?n ?ay, ?n ?? có s? gia t?ng l?n v? nhu c?u ??i v?i UAV quan s?. Có 4 ly do chính cho ?i?u này:

1- Các khu v?c l?n c?a vùng biên gi?i trên b? và trên bi?n r?ng l?n c?a ?n ?? c?n ???c giám sát 24/7.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD2- Trung Qu?c ?ang th?c hi?n nghiên c?u trong l?nh v?c m?i nh?n "UAV b?y ?àn", ??ng th?i xu?t kh?u UAV quan s? sang Pakistan.

3- Trong tr??ng h?p n? ra chi?n tranh t?ng l?c gi?a ?n ?? và Trung Qu?c, các UAV chi?n ??u c?a ?n ?? có th? d?n ??u làn sóng t?n c?ng th? nh?t nh?m vào các m?c tiêu tr?ng y?u bên trong l?nh th? ??i ph??ng.

M?c ?? nghiêm túc c?a ?n ?? ??i v?i ?i?u này th? hi?n ? tuyên b? c?a Kh?ng quan ?n ?? vào n?m 2015 r?ng l?c l??ng này ?ang trong quá trình thi?t l?p ??i ng? ?i?u khi?n UAV.

4- Các l?c l??ng bán quan s? c?a ?n ?? c?n UAV ?? thu ???c th?ng tin tình báo chi?n tr??ng trong gi? th?c. Ngoài ra h? có th? s? d?ng UAV ?? th?c hi?n các ?òn t?n c?ng b?ng tên l?a nh?m vào các nhóm kh?ng b?. Trong các n?m g?n ?ay, các UAV ?? c?ng c? n?ng l?c c?a ?n ?? trong vi?c tr? kh? các chi?n binh thánh chi?n v??t biên t? Pakistan sang, th?ng qua vi?c c?i thi?n n?ng l?c theo d?i vùng biên.

Nhà báo Clive Woods trong cu?n sách "Sudden Justice" vi?t r?ng "UAV v? trang là v? khí r? ràng c?a cu?c chi?n ch?ng kh?ng b?".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhía Pakistan (??i th? c?a ?n ??) c?ng ?? th? nghi?m lo?i UAV chi?n ??u do h? t? phát tri?n. H? c?ng mua ???c UAV t?m xa c?a Trung Qu?c có kh? n?ng mang bom ho?c tên l?a d?n ???ng b?ng laser.

CH-5 là m?t UAV sát th? c?a Trung Qu?c xét v? c? n?ng l?c và ?? b?n b? ho?t ??ng. Máy bay này có th? ? trên kh?ng trong 60 ti?ng ??ng h? v?i t?m bay xa t?i 6.500km. Bên c?nh vi?c là h? th?ng ch? huy và c?nh báo trên kh?ng, phi c? này còn mang ???c 16 trái tên l?a kh?ng ??i ??t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrung Qu?c c?ng ?? th? hi?n ???c vi?c làm ch? các UAV t?n c?ng b?y ?àn, trong ?ó 64 UAV mini ph?i h?p th?ng nh?t v?i nhau ?? ti?n ?ánh m?t m?c tiêu chung...

Theo Trung Hi?u

VOV

T? khóa: